Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

                                 Manuál pred  rodičov na školský rok 2020/2021

 

Pri príprave školského roka 2020/21 materská škola Lehota zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

MŠ preberá iba zdravé deti! Pri podozrení na ochorenie dieťaťa je rodič nahlásiť každú zmenu zdravotného stavu a dôvod neprítomnosti  dieťaťa v MŠ!!!

Zberné triedy sú až do odvolania zrušené/ obmedzujú sa kontakty medzi triedami /!

MŠ má vyčlenenú 1 miestnosť / IZOLAČKA/ - dieťa po zaznamenaní zhoršenia zdravotného stavu počas dňa s prekrytím horných dýchacích ciest / náhradným  rúškom /  tu bude umiestnené až do príchodu rodiča

Ak sa v MŠ vyskytne podozrenie na COVID 19 bude sa postupovať podľa nariadení ministerstva školstva a RÚVZ podľa tzv. ,,SEMAFORU“

Zelená fáza             – žiadny výskyt ochorenia s príznakmi COVID 19

Oranžová fáza        - podozrenie na ochorenie osôb

Červená fáza          – ochorenie osôb

 

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení, dieťa odovzdáva pri vstupe do triedy pedagogickému zamestnancovi.

Opatrenia MŠ v rámci prevencie nákazy COVID – 19 sú založené na ROR – rúško, odstup-ruky

Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku. Dezinfekcia rúk potrebná pred vstupom do MŠ – umiestnená na budove MŠ

MŠ v prípade podozrenia na akútne ochorenie / nielen na COVID 19/ dieťa nepreberie!

Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška pre dieťa do skrinky – zamestnanci MŠ ho odtiaľ presunú do jednotlivých tried

Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ vyplní a odovzdá čestne prehlásenie – č.3

Ak je dieťa neprítomné v MŠ viac ako 3 dni – predkladá písomné vyhlásenie- č.4 / o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie/

 Neprítomnosť dieťaťa viac ako 5 dní – musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť  lekárske potvrdenie!

Každú neprítomnosť dieťaťa hlási rodič osobne alebo telefonicky s uvedením dôvodu neprítomnosti!!!!

Deti pri pobyte v MŠ nenosia rúška. Personál nosí rúško pri kontakte s rodičmi.

Sledovať webovú stránku MŠ – všetky informácie, dokumenty, oznamy sú uverejnené a priebežne doplnené:                                          www.mslehota.sk

Školský poriadok i prevádzkový poriadok preštudovať v termíne do konca septembra- svojim podpisom u triednej učiteľky deklarujete dodržiavanie ustanovení v týchto dokumentoch!!!

 

PREVÁDZKA MŠ:  od 6:30 do 16:30                

Deti preberáme do 8:00 Hod, po tomto čase sa už do budovy nedostanete, bude uzamknutá, preto si rozvrhnite svoj časový horizont príchodu do MŠ!

Telefonický kontakt MŠ :                      037/ 65 53 056        0904/914 700                                                               

                                 ZOZNAM VECÍ POTREBNÝCH  PRE DIEŤA DO MŠ:

  • Náhradné oblečenie/ spodné prádlo, tričko s dlhým rukávom, tričko s krátkym rukávom, ponožky, tepláky/
  • Hygienické potreby/ prineste v 1.deň nástupu dieťaťa do MŠ/ :
  •  4ks toaletného papiera

         -   10 ks hygienických vreckoviek, 1 balík vlhčených utierok

  • Prezúvky / pevná obuv/
  • Fľaša na denný pitný režim BPA- free
  • Pyžamo
  • Hrebeň

                                  Všetky veci dieťaťa treba označiť menom a priezviskom dieťaťa !

POPLATKY :

 Mesačné poplatky – školné za dieťa

                                        Celodenný pobyt dieťaťa v MŠ: 10€

                                          Poldenný pobyt dieťaťa v MŠ : 7 €

Jednorazový poplatok

                                         Rada školy: 10€

Hygienický program:   10€

Polročný poplatok:

                                      ZRPŠ: 25 €

 

 KRÚŽKOVÁ  ČINNOSŤ:

Tanečný krúžok/ 4-6ročné deti/ : 7x týždenne Poplatok : 15€ / 1.polrok

Anglický jazyk/ 4- 6 ročné deti/ : 2x týždenne 43,42 € mesiace s knihou + audio CD

                                                                                   35€/ 2 mesiace bez knihy s audio CD

PLAVECKÝ VÝCVIK :

                                     8x účasť v plavárni DELFÍN NR s inštruktormi plaveckej školy v mesiaci APRÍL