Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Manuál pre rodičov na školský rok 2021/2022

 

Pri príprave školského roka 2021/22 Materská škola Lehota zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

MŠ preberá iba zdravé deti! Pri podozrení na ochorenie dieťaťa je rodič povinný nahlásiť každú zmenu zdravotného stavu a dôvod neprítomnosti  dieťaťa v MŠ!!!

Zberné triedy sú až do odvolania zrušené/ obmedzujú sa kontakty medzi triedami !

MŠ má vyčlenenú 1 miestnosť / IZOLAČKA/ - dieťa po zaznamenaní zhoršenia zdravotného stavu počas dňa tu bude umiestnené až do príchodu rodiča.

Ak sa v MŠ vyskytne podozrenie na COVID 19 bude sa postupovať podľa nariadení ministerstva školstva a RÚVZ podľa tzv. ,,SEMAFORU“

Zelená fáza             – žiadny výskyt ochorenia s príznakmi COVID 19

Oranžová fáza        - podozrenie na ochorenie osôb

Červená fáza          – ochorenie osôb

 

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení, dieťa odovzdáva pri vstupe do triedy pedagogickému zamestnancovi.

Opatrenia MŠ v rámci prevencie nákazy COVID – 19 sú založené na ROR – rúško, odstup-ruky /platí pre zákonných zástupcov dieťaťa, návštevníkov v MŠ a pre pedagogický a nepedagogický personál/

Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku. Dezinfekcia rúk potrebná pred vstupom do MŠ – umiestnená na budove MŠ

MŠ v prípade podozrenia na akútne ochorenie / nielen na COVID 19/ dieťa nepreberie!

Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ vyplní a odovzdá  vyhlásenie o bezpríznakovosti– príloha č.1

 

Ospravedlnenie neprítomných detí:

3-5 dní: vyhlásenie o bezpríznakovosti- príloha č1.

Viac ako 5 dní: ospravedlnenie pre deti plniace povinnú školskú dochádzku / potvrdenie od lekára

Každú neprítomnosť dieťaťa hlási rodič osobne alebo telefonicky s uvedením dôvodu neprítomnosti!!!!

 

Deti pri pobyte v MŠ nenosia rúška. Personál nosí rúško pri kontakte s rodičmi v interiéri a exteriéri.

Sledovať webovú stránku MŠ – všetky informácie, dokumenty, oznamy sú uverejnené a priebežne doplnené:            www.mslehota.sk

 

Školský poriadok i prevádzkový poriadok preštudovať v termíne do konca septembra- svojim podpisom u triednej učiteľky deklarujete dodržiavanie ustanovení v týchto dokumentoch!!!

 

PREVÁDZKA MŠ:  od 6:30 do 16:30                

Deti preberáme do 8:00 Hod, po tomto čase sa už do budovy nedostanete, bude uzamknutá, preto si rozvrhnite svoj časový horizont príchodu do MŠ!

Telefonický kontakt MŠ:      037/65 53 056        0904/914700                                                              

                                 ZOZNAM VECÍ POTREBNÝCH  PRE DIEŤA DO MŠ:

  • Náhradné oblečenie/ spodné prádlo, tričko s dlhým rukávom, tričko s krátkym rukávom, ponožky, tepláky/
  • Hygienické potreby/ prineste v 1.deň nástupu dieťaťa do MŠ/ :
  •  4ks toaletného papier /uložiť do skrinky dieťaťa/
  • 10 ks hygienických vreckoviek, 1 balík vlhčených utierok /uložiť do skrinky dieťaťa/
  • Prezuvky / pevná obuv/ - Podpísané
  • Fľaša na denný pitný režim BPA- free -Podpísané
  • Pyžamo- Podpísané
  • Hrebeň -Podpísané

Všetky veci dieťaťa treba označiť menom a priezviskom dieťaťa !

 

POPLATKY :

 Mesačné poplatky – školné za dieťa

                                        Celodenný pobyt dieťaťa v MŠ: 18€

Do 10. v mesiaci na účet: SK885600 0000 0008 0093 7010

Do poznámky pre príjemcu uvádzať: meno a priezvisko dieťaťa pre platbu školského príspevku.

Stravovanie:

Číslo účtu na zaplatenie stravy: SK92 5600 0000 0008 0093 8005

Variabilný symbol : nemusíte vypĺňať nakoľko sa každý mesiac mení

Poznámka pre príjemcu: treba napísať meno a priezvisko dieťaťa

 

Jednorazový poplatok sa bude vyplácať v hotovosti p. Lačnej

Rada školy: 10€

Hygienický program: 10€

Polročný poplatok:

 ZRPŠ: 30 € - Ďalší súrodenec platí polovicu z poplatku