Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Školský príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ treba uhradiť každý mesiac do 10. v danom mesiaci:

Číslo účtu: SK88 5600 0000 0008 0093 7010

Do poznámky pre príjemcu uvádzať: meno a priezvisko dieťaťa pre platbu školského príspevku.

 Celodenný pobyt: 18 eur

(dieťa 1 rok pred vstupom do ZŠ tento príspevok neuhrádza)

 

Stravovanie:

Číslo účtu na zaplatenie stravy: SK92 5600 0000 0008 0093 8005

Variabilný symbol : nemusíte vypĺňať nakoľko sa každý mesiac mení

Poznámka pre príjemcu: treba napísať meno a priezvisko dieťaťa