Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Materská škola,  Lehota 281

 Prevádzkový   poriadok

 

 

MŠ Lehota č.281 v súlade s §24 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s §10 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2001 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež vydáva tento prevádzkový poriadok

 

          

 

 

Vypracovala: Katarína Bekényiová , riaditeľka MŠ Lehota

                                                     

 Dňa: 25.02.2019

 

 

 

 

 

OBSAH

1/ ZÁKLADNÉ  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE O ŠKOLE...................................................1

2/ ZÁKLADNÁ  CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY.............................................................3

   2.1 Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov MŠ.....................4

   2.2. Personálne obsadenie školy.........................................................................................4

3/ DISPOZIČNÉ  RIEŠENIE  ŠKOLY................................................................................5

   3.1 Vnútorné priestory školy..............................................................................................6

   3.2 Vonkajšie priestory školy..........................................................................................7-8

   3.2.1 Čistota a údržba vonkajších priestorov školy........................................................9-10

4/ ORGANIZÁCIA  PREVÁDZKY  ŠKOLY...............................................................11-12

  4.1 Prijímanie detí...............................................................................................................13

  4.2 Preberanie detí..............................................................................................................14

  4.3 Organizácia činností počas dňa...............................................................................15-16

     4.3.1 Výchovno vzdelávacia činnosť...............................................................................17

     4.3.2 Krúžková činnosť....................................................................................................18

     4.3.3 Mimoškolské aktivity.........................................................................................18-19

  4.4. Organizácia v šatni.......................................................................................................19

  4.5 Organizácia v umyvárni................................................................................................20

  4.6 Organizácia v jedálni................................................................................................20-21

  4.6.1 Pitný režim...............................................................................................................21

4.7 Organizácia v spálni......................................................................................................22

 4.8 Prerušenie prevádzky...................................................................................................23

  4.8.1 Zastupovanie zamestnancov školy............................................................................23

5/ STAROSTLIVOSŤ  O HYGIENU ,ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ  DETÍ................24-25

5.1. Postup zamestnancov pri evidencii úrazov....................................................................26

5.2 Zásady bezpečnosti práce s počítačom.......................................................................26-27

5.3 Preventívne opatrenia pri prejavoch akútneho prenosného ochorenie pandémie chrípky...............................................................................................................................27-28

5.4 Opatrenia pri prejavoch akútneho parazitárneho ochorenia –pedikulóza ..................29-30

5.5 ochrana detí pred sociopatologickými javmi....................................................................30

5.6 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog......................................................30

6/ HYGIENICKÝ A SANITÁRNY  PROGRAM.................................................................31

 6.1 Vykurovanie priestorov školy..........................................................................................32

 6.2 Zneškodňovanie odpadu..................................................................................................32

    6.2.1 Zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu.........................................................32

7/ ZABEZPEČENIE ČISTOTY A ÚDRŽBY  JEDNOTLIVÝCH  PRIESTOROV  ŠKOLY...............................................33-34

7.1 Zabezpečenie sanitácie..................................................................................................35-37

8/ POKYNY  PRE NÁVŠTEVNÍKOV...................................................................................38

9/ PLÁN OPATRENÍ PRE PRÍPAD MIMORIADNYCH UDALOSTÍ................................38

10/ TELEFÓNNE  ČÍSLA  TIESŇOVÝCH  VOLANÍ.........................................................39

11/ OCHRANA  SPOLOČNÉHO  A OSOBNÉHO  MAJETKU.......................................39-40

 

 

  1/ ZÁKLADNÉ  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  O ŠKOLE

Názov školy:                                  Materská škola Lehota 281

 Adresa :                                            951 36    Lehota

 Kontakt:

 telefónne číslo:                                    037 / 6553 056

 emailová   adresa:                              mslehota@lehota.sk                                                       

Forma právnej  subjektivity:      materská škola bez právnej subjektivity

                      

Druh školy:                           MŠ s celodennou výchovnou starostlivosťou

                                                         s vyučovacím  jazykom slovenským           

                                              

2.Zriaďovateľ:                                          obec Lehota

                        

Adresa:                                                     Lehota č.16           951  36

   

 IČO:                                                                  00308153

 Kontakt:

 telefónne číslo:                                               0904/914 700 

 e-mailová adresa:                                         obeclehota@lehota.sk

 

 

Prevádzkový poriadok MŠ Lehota bol vypracovaný v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášok MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež a č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach na pieskoviská, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z .z. o materskej škole.

 

 

 

    2/ ZÁKLADNÁ  CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY

 

 Materská škola Lehota 281 zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku s celodennou výchovnou starostlivosťou, na základe požiadaviek rodičov poskytuje možnosť poldenného pobytu v MŠ. Materská škola je trojtriedna.

MŚ poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku 3 do 6 rokov a vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou  a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Plní poradenskú, diagnostickú ,socializačnú a sociálnu funkciu.

Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, etickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje prostredníctvom ŠkVP ,,Envihrajko“

     Materská škola  Lehota č. 281 je škola bez vlastnej právnej subjektivity v pôsobnosti obce Lehota. Spôsob organizácie a zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole upravuje vyhláška č.  306/2008  Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky  o materskej škole, v znení vyhlášky  Ministerstva školstva  Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole  a školský zákon  č. 245/2008 Z. z.  z 22.mája 2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Materskú školu riadi riaditeľka materskej školy, ktorú do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva obecné zastupiteľstvo v Lehote na návrh Rady školy. Zamestnanci školy sú zamestnancami obce Lehota, štatutárnym orgánom v pracovno-právnych vzťahoch je starosta obce Lehota.

Objekt materskej školy sa nachádza v strede obce Lehota. Materská škola bola jednopodlažný, čiastočne podpivničený objekt, s plochou strechou na samostatnom pozemku.

Po prístavbe MŠ , 951  36 Lehota 281 bolo vydané príslušným stavebným úradom kolaudačné rozhodnutie č. 742/2016.02, zo dňa 22.09.2016 na kolaudáciu stavby ,, Prestavba materskej  školy“ na pozemku parcely č. 728/3, k. ú. Lehota.

                                                     

2.1 Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných  priestorov materskej školy

 

     Materská škola prevádzkuje 3 triedy. Prvá trieda s plochou 76,70 m2 slúži ako samostatná herňa pre umiestnenie 25 detí. Druhá trieda samostatná herňa s plochou 49 m2 pre umiestnenie 16 detí. Tretia trieda , samostatná herňa s plochou 71,12 m2 pre umiestnenie 24 detí. Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov umožňuje umiestniť 65 detí.

Samostatná spálňa č.1 s plochou 50,59 m2 pre umiestnenie 30 detí a samostatná spálňa č.2 s plochou 51,249 m2 pre umiestnenie 30 detí. Kapacita lôžkovej časti je 60 detí.

Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov materskej školy, je v školskom roku 2022/23 určený RÚVZ 72 detí .

I.oddelenie 5-6 ročných detí  z počtu 22 na 25 detí

II.oddelenie  4-5 ročných detí  z počtu 21 na 24 detí

III.oddelenie 3-4 ročných detí z počtu 20 na 23 detí

 

2.2   Personálne obsadenie školy

Personálne obsadenie školy tvorí šesť kvalifikovaných učiteliek, prevádzkové zamestnankyne a vedúca školskej jedálne.

Katarína Bekényiová

riaditeľka MŠ

 

  Žaneta Valentová

Učiteľka                                            2022/23

 

Červeňanská Eva

učiteľka

 

 Zuzana Ondra

Učiteľka                                          2022/23

 

Lucia Čaplanová

učiteľka                                           

 

Bc. Jana Ballová

učiteľka

 
Michaela Kršková-Fábriová pedagogický asistent  

Lačná Mária

školníčka

 

Zaujecová Slavka

upratovačka

 

Civáňová Monika

vedúca školského stravovania

 

Košťálova Daniela

hlavná kuchárka

 

Katarína Lovasová

kuchárka

Mária Kapustová

pomocná kuchárka

 Nikola Holčíková

pomocná kuchárka

 

  3/  DISPOZIČNÉ  RIEŠENIE  ŠKOLY

 

     Objekt materskej školy  tvorí školský areál, ktorý pozostáva z budovy a školského dvora. Vnútorné i vonkajšie vybavenie  školy zodpovedá bezpečnostným a hygienickým požiadavkám  pre deti predškolského veku.

                                                                 

1.trieda

 

   22 detí

Samostatná herňa

76,70 m2

Herňa vybavená detským nábytkom , didaktickými pomôckami.

Šatňa pre 1.triedu

Šatňa

19 m2

Šatňa je vybavená skrinkami a lavičkami, ktoré umožňujú osobitné ukladanie vrchného a náhradného odevu i obuvi pre deti

2.trieda

 24 detí

Samostatná herňa

49,005m2

Samostatná herňa vybavená detským nábytkom

Šatňa pre 2.triedu

Šatňa

16 m2

Šatňa je vybavená skrinkami a lavičkami, ktoré umožňujú osobitné odkladanie vrchného a náhradného odevu i obuvi pre deti.

Umyváreň

Počet umývadiel   6ks

Počet wc pre deti 8 ks

Sprchový kút 1ks

20,22 m2

Spoločný priestor pre 2. a 3.triedu, striedanie podľa harmonogramu

Sprchový kút  pre deti.

3.trieda

 23

detí

Samostatná herňa

71,12 m2

Herňa vybavená detským nábytkom a didaktickými pomôckami.

Šatňa pre 3.triedu

Šatňa

11,56 m2

Šatňa je vybavená skrinkami a lavičkami, ktoré umožňujú osobitné odkladanie vrchného a náhradného odevu i obuvi pre deti.

Umyváreň pre 3.triedu

Umývadiel

 5ks

wc pre deti

 5 ks

14,29 m2

Priestor  vybavený - sanita pre najmenšiu  vekovú  kategóriu.

 

 

 

 

Jedáleň

12 ks stolov pre deti

72 ks stoličiek pre deti

70 m2

Spoločná jedáleň pre všetky 3 triedy vybavená nábytkom pre jednotlivé vekové kategórie

Harmonogram striedania v spoločnom priestore jedálne

WC zamestnanci

1 wc pre dospelých

0,81 m2

Chodba medzi jedálňou a vstupom do kuchyne

Priestor pre upratovačky

Úložná skriňa na odev, obuv

1,33 m2

Miestnosť pre odkladanie vrchného odevu a obuvi pre upratovačky.

Skrinky pre uskladnenie čistiacich prostriedkov

 Spálňa

   -30 detí

Samostatná spálňa

50,59 m2

Vybavená drevenými ležadlami s nepremokavým povrchom

Skrine na uskladnenie posteľnej bielizne v počte 4 ks.

Nová presklená prístavba MŠ

 

15,23 m2

Prístavba /zádverie/ MŠ je prepojená spojovacou chodbou , je celá presklená.

       

Poschodie s prízemím spája vnútorné schodisko

     

Spálňa

 • 30 detí

Samostatná spálňa

51,249 m2

Novovybudovaná samostatná spálňa s kapacitou 30 detí, vybavená drevennými ležadlami s nepremokavým povrchom.

 

Kapacita MŠ vzhľadom na plochu v m2 je 72 detí, kapacita lôžkovej časti 60 detí .

 

                                                         

 

 

 

 

3. 1   Vnútorné priestory

Vnútorný priestor je členený tak, aby umožňoval hry, edukačné aktivity detí, oddych, osobnú hygienu  a telesné cvičenia.

Pre pobyt detí v materskej škole sú k dispozícii  nasledovné priestory:

Priestor:

Vybavenie priestorov:

Šatňa pre deti

Každé dieťa má samostatnú zatvorenú skrinku s drevenou lavičkou na prezúvanie.

Spálňa samostatná

Č.1 a č.2

Každé dieťa má samostatne stojacu  drevenú postieľku s matracom, svoj vankúš i paplón

Jedáleň spoločná

Typizovaný nábytok zodpovedá hygienickým a bezpečnostným predpisom.

Herňa samostatná

Typizovaný nábytok, hračky a pomôcky zodpovedajú hygienickým a bezpečnostným predpisom

Riaditeľňa

Účelovo zariadená na administratívu

Šatňa učiteľky

Vybavená skrinkami na odloženie vrchného odevu a obuvi

Zariadenia na osobnú hygienu

pre 1. A 2.triedu

6 umývadiel pre deti s tečúcou pitnou studenou a teplou vodou,  každé  dieťa má svoj uterák označený značkou

Tekuté mydlo je nad každým umývadlom prichytené na magnetickom držiaku.

 

8 WC mís oddelených priečkami

- sprchový kút

pre dôkladnú očistu pri nehode detí

Zariadenia na osobnú hygienu

pre 3.triedu

5 umývadiel a 5 WC mís, oddelených priečkou a dverami

 

Pre personál je k dispozícii samostatné zariadenie na osobnú hygienu vybavené 1 WC, umývadlo je umiestnené  na chodbe, ktorá slúži ako prechod medzi východom  z jedálne do chodby pred vstupom do kuchyne.

 

 

                                                      

 

 

3.2   Vonkajšie priestory 

     Vonkajšie priestory tvorí školský dvor s detským ihriskom, pieskoviskom, trávnatou plochou a certifikovanými detskými atrakciami/ domček, autíčko, hojdačky, šmýkalky/. Oplotenie ohraničuje areál MŠ tak, aby sa deti nemohli dostať do kolízii s dopravou. Vstupná bránka sa uzamyká pre zaistenie pohybu cudzích návštevníkov i ako prevencia pred vandalizmom v priestoroch areálu MŠ.

Priestor:

Vybavenie priestorov:

Školský dvor:

 

- detské ihrisko

Certifikovaná detská drevená agátová zostava so šmýkalkou, lanovými prvkami, šikmou plošinou s pomocným lanom na lezenie,  kolotoč, autíčko na strunách

- pieskovisko č.1

  / v prevádzke/

- pieskovisko č.2

/ v rekonštrukcii/

Počas dňa, keď nie je pieskovisko využívané, je z hygienických dôvodov pevne prekryté ochrannou sieťkou

- trávnatá plocha

Pravidelne kosená, využívaná na pohybové aktivity detí

 

Organizácia pri pobyte detí vonku

V rámci denného režimu je vyčlenený dostatočný čas na pobyt detí vonku, počas ktorého sú pedagogickí zamestnanci povinní zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť. Venujúcim zvýšenú pozornosť , dodržiavajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ.V prevádzkach MŠ sa odporúča dodržiavanie dĺžky stanoveného pobytu detí vonku t.j. 2 hodiny dopoludnia a 2 hodiny popoludní samozrejme v závislosti od dĺžky pobytu dieťaťa v zariadení a vonkajších klimatických podmienok. Súčasťou pobytu vonku sú pohybové, relaxačné, športové, poznávacie aktivity detí, vychádzky a edukačné aktivity, loptové hry, hudobno-pohybové hry, kreslenie na asfalt a iné činnosti.

 Okrem pobytu vonku sa využívajú aj telovýchovné aktivity medzi jednotlivými činnosťami a každý deň sú realizované i ranné cvičenia vo vyvetranej miestnosti ktoré napomáhajú deťom utvárať návyk na pravidelné cvičenie a radosť z pohybu.

 

 

 

 

Pri vyššom počte žiakov alebo organizovaných činnostiach , ktoré si vyžadujú zvýšenú bezpečnosť/ sánkovanie, plávanie/ zabezpečí riaditeľka MŠ ďalšieho zamestnanca.

 

     Na vychádzku učiteľka zabezpečí pre deti reflexné vesty a využíva terčík pri prechádzaní cez komunikáciu, pričom  sa dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Pri prechode cez vozovku učiteľka vchádza do vozovky ako prvá, zastaví premávku zdvihnutím terčíka a zostáva na vozovke až kým neprejdú všetky deti. Vozovku opúšťa ako posledná.

     Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec podľa  vyhlášky MŠ SR  č. 541/2021 Z. z. viac ako 21 detí /2-6 ročných a 4 -5 ročných/ a 22 detí  5-6 ročných/

Zrušuje sa vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z .z. o MŠ v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a vyhlášky č. 438/2020 Z .z.. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.1.2022.

Pri pobyte na školskom dvore učiteľka skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, zapíše záznam na hárok v knihe detského ihriska, podľa potreby upozorní prevádzkovú zamestnankyňu, ktorá nebezpečné predmety odstráni. Dbá na bezpečnosť  a ochranu zdravia detí pri hrách na preliezačkách, osobným dohľadom a upozornením dieťaťa zabezpečí zvýšenú  bezpečnosť a vzájomnú ohľaduplnosť medzi deťmi.

V prípade potreby dieťaťa ísť na toaletu, učiteľka poverí sprievodom prevádzkovú zamestnankyňu, ak to nie je možné, odchádza na toalety so všetkými deťmi.

     V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa pobyt detí vonku uskutočňuje aj za menej priaznivého počasia, preto je potrebné deti primerane obliekať a obúvať.  Pobyt vonku treba realizovať pravidelne, utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných, realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity detí a preto dĺžku pobytu vonku bezdôvodne neskracovať! Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky: silný nárazový vietor, silný mráz pod -10° C, poľadovica, vytrvalý a silný dážď, hustá hmla a pod.. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia.

  Ochrana detí pri vysokých  extrémnych teplotách: chrániť hlavu čiapkou, pokožku krémom, v čase od 11,00 hod. do 15 hod. sa nevystavovať slnečnému žiareniu, zdržiavať sa v tieni. Pobyt vonku treba uskutočňovať v skorších, či neskorších hodinách..

     Ochrana detí pri nízkych  extrémnych teplotách:  chrániť sa teplým oblečením, vetrovkou, oteplovačkami, čiapkou, rukavicami, šálom, natierať si odokryté časti tela.

     Pri sebaobslužných činnostiach detí na pobyt vonku /obliekane, vyzliekanie/ pomáha učiteľke prevádzková zamestnankyňa.

 

 

                                                     

 

3.2.1 Čistota a údržba vonkajších priestorov MŠ

 

O vonkajšie plochy a chodníky sa stará prevádzkový pracovník MŠ v zmysle pracovnej náplne a vnútorného poriadku školy. Udržuje zverené priestory MŠ v bezporuchovom stave, tak aby nebolo ohrozené zdravie detí a zamestnancov MŠ, resp. iných osôb zdržujúcich sa v objekte

Sezónne v zime – udržiavanie bezpečnosti chodníkov, odhŕňanie snehu

               V jeseni – vyhrabanie opadaného lístia

Starostlivosť o detské ihrisko ,detské atrakcie, hojdačky.

Prípadné zistené nedostatky hlási riaditeľke školy. Opravy na týchto detských atrakciách sa vykonávajú  v spolupráci so zriaďovateľom. Je založená kniha údržby detského ihriska , ktorá obsahuje informácie o stave a údržbe ihriska.

 Pieskovisko/ č.1 a č.2 /- úprava pieskoviska/plocha, frekvencia čistenia ,prostriedky údržby ,záznamy o čistení/

 S účinnosťou od 1.12.2007 vstúpila do platnosti vyhláška MZ SR č.521/2017 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviská ako vykonávací predpis k zákonu č.355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2007

Táto vyhláška upravuje požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskoviska určeného na hranie detí a určuje najvyššie povolené množstvá mikrobionálneho a parazitárneho znečistenia piesku v nich.

Plocha pieskoviska:

Ak je na nezastavanom pozemku MŠ a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti zriadené pieskovisko, jeho plocha musí byť najmenej 0,5 m ²na jedno dieťa. V našom prípade 11,47 m² čo prislúcha počtu 22 detí. Pieskovisko č. 2 je t. č. v rekonštrukcii.

•   Prevádzková zamestnankyňa zodpovedá za pravidelné čistenie, prekopávanie,       prehrabávanie a polievanie pieskoviska pitnou vodou jedenkrát za dva týždne počas sezóny od 1.marca do 30. novembra kalendárneho roka. Piesok vymieňame na začiatku sezóny.

 

 

 

 

•   O týchto prácach vykonáva pravidelnú písomnú evidenciu

•   Pieskovisko je mimo pobytu detí zabezpečené tak, aby nedochádzalo k jeho znečisťovaniu najmä zvieratami. Je prekryté ochrannou sieťkou.

                                                          

Starostlivosť o stav preliezačiek, hojdačiek, a ďalších zariadení detského ihriska

•   Hracie a športové plochy počas sezóny pravidelne čistí, polieva pitnou vodou prevádzkový zamestnanec, ktorý zabezpečuje i nahlasovanie potreby kosenia trávnatej plochy minimálne dvakrát za mesiac alebo podľa potreby zriaďovateľovi.

•   Nátery na preliezačkách, kolotoči a šmýkalke sa obnovujú každý školský rok

•   Prehliadka celistvostí konštrukcií sa vykonáva 2 x ročne a následne podľa potreby dochádza k odstráneniu, oprave poškodených častí

•   Na bezpečnosť pohybu detí po preliezačkách a hojdačkách dozerá pedagogický  dozor

•   Údržba zariadení detského ihriska sa zabezpečuje počas prerušenia prevádzky a podľa potreby

•   Hračky pre hry na školskom dvore sú uložené v sklade (vo vymedzených priestoroch), ich čistenie a dezinfekcia sa realizuje priebežne podľa potreby

•   Za kvalitu hračiek v exteriéri zodpovedajú pedagógovia 

     Starostlivosť o vonkajšie priestory zabezpečuje prevádzková zamestnankyňa, ktorá si značí väčšie opravy do zošita a hlási všetky potrebné väčšie opravy riaditeľke školy. Riaditeľka okamžite informuje o vzniknutej situácii zriaďovateľa.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ ORGANIZÁCIA  PREVÁDZKY  ŠKOLY

 

Prevádzka  materskej školy je po prerokovaní na slávnostnom zahájení školského roku a dohode so zákonnými zástupcami  detí v pracovných dňoch

od 6,30 hod. do 16,30 hod.

 S prevádzkovou dobou bol oboznámený i zriaďovateľ MŠ Lehota .

Pre učiteľky vo všetkých troch triedach od 6:30 do 16:30 v dvojzmennej prevádzke.

Riaditeľka materskej školy:           Katarína Bekényiová

Konzultačné hodiny                   od 11:00 hod – 12,00 hod,

                                                     po dohode i podľa potreby rodičov

Telefón MŠ:                                 037 /6553 056

 

Pre nepedagogických zamestnancov:

Mária Lačná                 od 6:00 -10:30   obedná prestávka  14:00-17:00

Slavka Zaujecová        od 6:30 – 14:00  obedná prestávka

Údržbu jednotlivých priestorov MŠ zabezpečujú v rozsahu určenom pracovnou náplňou prevádzkoví zamestnanci. Pri náročnejších opravách a revíziách zariadení školy sú na túto činnosť prizývaní odborníci. Zabezpečovanie čistoty MŠ vykonávajú prevádzkoví zamestnanci v súlade s pracovnou náplňou a podľa harmonogramu upratovačských prác. Zodpovedajú za pravidelnú výmenu uterákov, čisteniu hrebeňov, suchú podlahu a hygienu sociálnych zariadení.

Službu pri vchode má upratovačka ,ktorej úlohou je usmerňovať deti ako i  zákonných zástupcov detí ,prípadne i návštevy a zamedziť nekontrolovateľnému vstupu cudzích osôb do budovy MŠ. Budova školy sa uzamyká o 8:00 hod po prebratí detí od zákonných zástupcov a o 17:00hod po opustení prevádzkového zamestnanca uplynutím jeho stanovenej pracovnej doby. Ak rodič mešká, porušuje tým školský poriadok a evidencia neskorých príchodov  sa zakladá do osobného spisu dieťaťa. Následné riešenie porušovania ŠP je realizované osobným pohovorom  a pri opakovanom stave môže prísť i o prerušenie dochádzky do MŠ                            

 

 

                                                         

Prevádzka tried schádzanie a rozchádzanie detí:

 •  v čase od 6:30 do 7:30 sa deti schádzajú v zbernej triede.

Službu konajúce pedagogické zamestnankyne si preberajú deti z jednotlivých oddelení a odchádzajú s nimi do jednotlivých tried. Počty preberajúcich detí sú zaznačené v zošite určenom pre zberný zápis detí. Popoludní sa v čase od 15:30 deti umiestňujú do zbernej triedy. V čase od 15:30 do 16:30 preberá zodpovednosť službu konajúci pedagogický zamestnanec.

V prípade zníženého počtu prítomných detí v MŠ z dôvodu chorobnosti, môže riaditeľka rozhodnúť o zlučovaní detí v triedach počas odpoludňajších hodín. V takom prípade sa deti po obede rozdelia do 2 tried č.1 a č.2 s počtom maximálne 21 detí. Jedna pedagogická zamestnankyňa z poobednej zmeny čerpá NV.

V prípade neprítomnosti pedagogického zamestnanca na pracovisku z dôvodu PN alebo účasti na vzdelávaní, zabezpečí riaditeľka zastupovanie za neprítomnú kolegyňu formou nadčasovej práce.

V prípade, že celkový počet detí v odpoludňajších hodinách / v čase spánku/ v triedach č.1 a č.2 neprekročí hranicu 42,môže riaditeľka rozhodnúť o zlučovaní detí do dvoch tried a zastupovanie za neprítomnú učiteľku bude riešené formou spájania / na 1 učiteľku je povolený počet 21 detí v heterogénnej triede od 3-6 rokov/

V oboch prípadoch ,kedy dôjde k zlučovaniu detí troch tried do dvoch, musia pedagogické zamestnankyne informovať zákonných zástupcov detí písomnou formou pri vstupe do MŠ kde sa nachádza ich dieťa.

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov najmenej na 3 týždne. Prevádzka MŠ je určená na základe záväzného záujmu detí na pobyt v predškolskom zariadení zo strany rodičov. S prevádzkou MŠ počas letných prázdnin, o ktorej rozhoduje riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa, sú rodičia oboznámení spravidla 2 mesiace vopred. V tomto období prevádzkoví zamestnanci vykonávajú veľké upratovanie a dezinfekciu priestorov.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 4.1 Prijímanie detí

V predškolskom zariadení v súlade s § 24 ods.6 zákona NR  SR č355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže byť umiestnené len dieťa, ktoré

a/ je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve

b/ neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

c/ nemá nariadené karanténne opatrenie

V súvislosti so starostlivosťou o zdravie detí materská škola požaduje od rodičov k prihláške do predškolského zariadenia priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pobyt v kolektíve od všeobecného lekára pre deti a dorast

Záznam o očkovaní dieťaťa/ dieťa je očkované, nie je očkované/

Pri nástupe dieťaťa do MŠ predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti okolia dieťaťa a o tom, že dieťa nie je choré na prenosnú chorobu

Do predškolského zariadenia možno prijať len zdravé dieťa. Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ /§ 7 ods.7 vyhlášky č.308/2009 Z .z./ na základe potvrdenia od lekára.

Ranné preberanie detí zabezpečuje pedagogický zamestnanec zariadenia pred vstupom do triedy za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do zariadenia priviedla. Prijíma len deti, u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistí známky akútneho ochorenia. Ak sa pri rannom filtri zistia ochorenia dieťa môže prijať len na základe odporučenia ošetrujúceho lekára.

Rodič je povinný pri vstupe do triedy oznámiť učiteľke zmeny v zdravotnom stave dieťaťa / bolesť hlavy, ucha, bruška, zvracanie, nechutenstvo, vyrážky, domáci ošetrený úraz/

Ak dieťa chýbalo v zariadení dlhšie ako 5 dní musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť písomné vyhlásenie nie staršie ako 1 deň o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie.

V prípade dlhšej neprítomnosti ako 30 po sebe nasledujúcich dní oznámi rodič riaditeľke MŠ dôvod neprítomnosti dieťaťa písomne ,pričom po opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie nie staršie ako 1 deň o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenia

 

 

 

4. 2   Preberanie detí

 

       Rodič privádza dieťa do MŠ v čase od 6.30 hod. do 8.00 hod. a preberá si ho spravidla medzi 15.00 až 16.30 hod. Medzi 8.00 hod. až 15.00 hod. je budova MŠ z bezpečnostných dôvodov uzamknutá.  V nevyhnutných prípadoch,  ak rodič potrebuje, môže svoje dieťa priviesť neskôr, respektíve si ho môže skôr vyzdvihnúť. Spôsob prebratia dieťaťa je potrebné vopred si dohodnúť s triednym učiteľom.

Rodič je povinný dieťa ráno odovzdávať osobne pedagógovi. Za bezpečnosť dieťaťa, ktoré rodič poslal do MŠ samé, prípadne ho nechal v šatni bez dozoru, zodpovednosť pedagogický zamestnanec nepreberá. 

     V zmysle vyhlášky MŠ č. 306/2008 Z. z. o materskej škole § 7 ods. 7 pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Ak pri rannom filtri učiteľka zistila príznaky ochorenia, alebo má vážne podozrenie, dieťa môže prijať len na základe odporučenia od ošetrujúceho lekára podľa §24 zák.č.355/2007 Z .z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

     V prípade, že ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako päť po sebe nasledujúcich dní musí zákonný zástupca pred nástupom dieťaťa do zariadenia predložiť službukonajúcej učiteľke vyhlásenie o tom, že je dieťa zdravé a v rodine neboli  nariadené karanténne opatrenia.

     Ak dieťa počas dňa v MŠ ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

     Pri preberaní dieťaťa z MŠ je rodič povinný prevziať dieťa od pedagóga v osobnom kontakte, alebo na tento úkon môže rodič písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu.

Potrebné tlačivo rodič obdrží v MŠ. Každú zmenu je rodič povinný písomne a bezodkladne nahlásiť aj v priebehu roka. Bez daného potvrdenia pedagóg nesmie vydať dieťa cudzej osobe.

     Preberanie detí medzi učiteľkami počas dňa (výmena učiteliek) sa uskutočňuje písomne v rannom filtri s podpisom preberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky.

 

 

 

 

 

 

4.3   Organizácia činností počas dňa

Výchovno vzdelávacia činnosť v MŠ pozostáva z ustálených organizačných foriem.

V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

Režim dňa je organizovaný tak ,aby bol optimálne zabezpečený čas na hry, na výchovno vzdelávacie činnosti, na spánok, telesnú aktivitu, cvičenia najmenej dvakrát denne, otužovanie, stravovanie detí/ vrátane pitného režimu a hygienu.

 

Súčasťou denného poriadku sú:

 • hry a hravé činnosti - spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hravé aktivity detí. Súčasťou hier a hravých činnosti sú vopred plánované edukačné aktivity.
 • pohybové a relaxačné cvičenia - obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia
 • edukačné aktivity - cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť.
 • pobyt vonku - obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity. Realizuje sa denne, výnimkou sú dni, kedy sú nepriaznivé klimatické podmienky.
 • odpočinok - realizuje sa v závislosti od potrieb dieťaťa.
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie) –

 realizujú sa v stanovenom čase. Čas podávania stravy je zohľadnený podmienkami materskej školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denný poriadok materskej školy

Za dodržiavanie  denného poriadku sú zodpovedné učiteľky, ktoré dodržiavajú zásady psycho-hygieny dieťaťa s cieľom vytvárať veku primerané  podmienky na zdravý rast a vývoj detí.

od 6,30 hod. do 8,45 hod.

-rámcovo stanovený čas

- Otvorenie materskej školy, schádzanie detí,

- Hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí, priamo i nepriamo navodené, usmernené činnosti), plánovanie a navrhovanie aktivít, individuálne, frontálne, skupinové činnosti a aktivity, osobná hygiena, individuálne jazykové chvíľky

- ranný kruh - rozhovory, diskusie a iné.

- Pohybové a relaxačné cvičenia

od 8,30 hod. do 9,00 hod.

-presne stanovený čas

- Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata /stolovanie/

od 9,00 hod. do 11,15 hod.

-rámcovo stanovený čas

- Edukačné aktivity - výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, jazykové, matematické a iné (jej edukačný zámer

korešponduje so ŠkVP a ŠVP).

- Pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.).

od 11,15 hod. do 12,00 hod.

-presne stanovený čas

- Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed /stolovanie/

od 12,00 hod. do 14,30 hod.

-rámcovo stanovený čas

- Príprava na odpočinok, sebaobslužné činnosti

- Odpočinok (dĺžka závislá od individuálnych potrieb detí - minimálne 0,5 hod.)

- Pohybové a relaxačné cvičenie , pobyt vonku

od 14,30hod. do 15,00 hod.

-presne stanovený čas

- Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant /stolovanie/

od 15,00 hod. do 16,30 hod.

-rámcovo stanovený čas

- Hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové, alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, pohybové aktivity, jazykové chvíľky, pobyt vonku, hodnotenie dňa.

- Koniec prevádzky

                                                          

 

 

 

                   

4.3.1   Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

     Hlavným  cieľom  predprimárneho  vzdelávania  je  dosiahnuť   optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň  ako základ pripravenosti na školské  vzdelávanie  a na  život  v spoločnosti.  Východiskom  je  jedinečnosť   dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu

     Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

            Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich je súčasťou denného poriadku. Denný poriadok je dostatočne pružný, reaguje na potreby a záujmy detí. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt každého dieťaťa v materskej škole.

            Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach, preto ich pedagogicky usmerňujú kvalifikovaní učitelia predprimárneho vzdelávania.

Pri striedaní denných činností by mala učiteľka rešpektovať:

 - pravidelnosť – poskytnúť podmienky a priestor na spontánne hry, edukačné aktivity, pobyt vonku a zabezpečiť ich pravidelné opakovanie atď., s dôrazom najmä na to, že v súčasnosti je už prekonaný názor, že všetky organizačné formy sa budú konať v presne stanovenom čase, ako aj s presným časovým vymedzením,
 - dôslednosť – umožniť dieťaťu dokončiť hru, príp. presunúť ju vytvorením vhodných podmienok na neskorší čas, alebo viesť deti dôsledne a citlivo k dodržiavaniu pravidiel slušného správania v akejkoľvek situácii atď.,
 - optimálny biorytmus – umožniť pravidelnosť v činnostiach zabezpečujúcich životosprávu, pri zabezpečovaní hygienických potrieb, pravidelnosť odpočinku, pohybových a relaxačných cvičení 

  - bezstresové prostredie – uspokojovať potreby a záujmy detí, nenáhliť sa v realizácii výchovno-vzdelávacích činností, znížiť hlučnosť v triede používaním primeranej hlasovej intenzity, primeraných neverbálnych prejavov

Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty, ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

 

 

 

 

4.3.2   Krúžková činnosť

Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke materskej školy k nahliadnutiu plán činnosti. Predložia tiež na podpis zmluvu o prenájme priestorov školy, ktorú uzavreli so zriaďovateľom na príslušný školský rok.

     Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu v priestoroch školy v popoludňajších hodinách. 

     Časový harmonogram krúžkovej činnosti bol upravený podľa  požiadaviek zo strany zákonných zástupcov a z dôvodu potreby dodržiavať psychohygienické zásady, v súlade s § 4 ods. 9 vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole

     Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činností, ktorú vykonáva lektor s Informovaným súhlasom zákonného zástupcu, zodpovedá lektor.

Projekt ,, Dajme spolu gól „ – futbalový krúžok, frekvencia 1x týždenne, veková kategória 5-6 ročné deti, realizácia krúžku v priestoroch mimo MŠ, v OŠK priestoroch. Poverený PZ deti odvedie na krúžok, ZZ si ho preberá od trénera v stanovený čas. Zodpovednosť nesie tréner počas doby prebratia detí od PZ až po odovzdanie detí ZZ.

4.3.3 Mimoškolské aktivity

     Každá mimoškolská aktivita musí byť súčasťou Plánu školy/ plán školy už podľa platnej legislatívy nie je potrebný vypracovávať/ a odsúhlasená riaditeľkou MŠ. Zriaďovateľ je iba informovaný o konaní jednotlivých mimoškolských aktivít.    Pre opustenie MŠ –  vypísať cestovný príkaz!

     Zákonný zástupca dieťaťa je informovaný o mimoškolskej akcii prostredníctvom Informovaného súhlasu. Podpisom tohto dokumentu vyjadrí súhlas s obsahom, podmienkami a uskutočnením naplánovanej akcie.

     Výlet , alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy , najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné , hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti.

     Organizačnú prípravu zabezpečí riaditeľkou poverený pedagogický zamestnanec  a o priebehu aktivít a poučení zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia vyhotoví písomný záznam , ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom.

 

 

     V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.  o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na činnosti, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činností, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

 

•          na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca

•          na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca

•          pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca

•          v škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Materská škola pravidelne informuje o dianí v MŠ, o realizovaných akciách a aktivitách aj prostredníctvom fotografií z akcií a aktivít detí aj na webovej stránke školy. Zákonný zástupca je o tejto skutočnosti riadne informovaný a svojim podpisom súhlasí s takouto propagáciou materskej školy  - Súhlasom dotknutej osoby.

Dodržiavaním zákona o ochrane osobných údajov / informovaní zákonní zástupcovia deti podpísali na začiatku školského roku/

     Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku možno použiť, zmluvnú dopravou  len na základe informovaného písomného súhlasu rodiča.

4.4   Organizácia v šatni

     Do šatne majú prístup rodičia, alebo iná osoba, ktorá dieťa privedie. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a k poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka a rodič. Za hygienu a čistotu zodpovedá prevádzková zamestnankyňa.

     Do tried a iných miestností MŠ je vstup povolený iba po dohode s riaditeľkou a učiteľkou MŠ v jednorazových hygienických návlekoch.

     Odporúča sa priniesť dieťaťu do MŠ pohodlné oblečenie, náhradné oblečenie, hygienické potreby, vhodnú obuv na hru a činnosti počas celého dňa.

 

 

 

                                                              

 

                             

4.5   Organizácia v umyvárňach

     V umyvárni č.1 je 6 detských umývadiel, umiestnených 0,5 m od podlahy. Tekuté detské mydlo je nad každým umývadlom prichytené. V miestnosti s toaletami je umiestnených 8 detských WC mís oddelených priečkami. Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, označený svojou značkou.

V umyvárni č.2 je umiestnených 5 detských umývadiel a 5 WC mís oddelenými priečkami.

     Deti sa v umyvárni zdržiavajú za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom, sebaobsluhe a zodpovedá za celkovú organizáciu v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov.    

     Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, pohárov, suchú podlahu, dopĺňanie toaletného papiera a hygienu umyvárne zodpovedá prevádzková zamestnankyňa, ktorá vedie evidenciu o vykonanej práci.                                     

4.6   Organizácia v jedálni

Režim stravovania je organizovaný tak, aby zodpovedal veku, zdravotnému stavu a fyzickej záťaži detí.

Stravovanie detí zabezpečuje školská jedáleň ,kde sa podáva celodenná strava- desiata ,obed, olovrant a kde sa uskutočňuje konzumácia jedál a nápojov pre deti v čase ich pobytu v MŠ. A pre zamestnancov MŠ, ktorí spolupôsobia pri utváraní zdravých hygienických a spoločenských návykov.

     Strava sa podáva sa trikrát denne v trojhodinových intervaloch.  Za teplotu podávanej stravy je zodpovedná hlavná kuchárka.

     Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa  odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva(§ 140,ods.4, zákon  č. 245/2008 Z. z).

     Vedúca školskej jedálne zodpovedá za kvalitu, predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania, zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.

     Každé dieťa dostáva podľa jedálneho lístka  jedlo  bez ohľadu na to, či dané jedlo má rado , alebo nie. Počas jedla učiteľky nenásilne deti usmerňujú podľa potreby i prikrmujú.  

 

 

                                                     

 

  Vo výnimočných prípadoch,  ak má dieťa vážny dietetický, alergický alebo iný zdravotný problém, môže rodič požiadať písomnou žiadosťou s priloženým lekárskym potvrdením a odporúčaním vedúcu školskej jedálne o možnosť svojmu dieťaťu nosiť stravu z domu.  Vedúca školskej jedálne žiadosť postúpi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorý posúdi jej  opodstatnenosť. Po odobrení žiadosti v takomto prípade rodič môže svojmu dieťaťu nosiť stravu v uzatvorenej označenej nádobe, ktorú prevádzková zamestnankyňa hneď po prinesení ukladá do chladničky na to určené a označené miesto.     

     Zákonný zástupca uhrádza výšku nákladov na nákup potravín, ktorú určuje zriaďovateľ.

     Jedálny lístok, do ktorého sú vpisované energetické a základné nutričné údaje o podávanej strave je pre informáciu rodičov vyvesený v šatni detí na viditeľnom mieste.

Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedajú pedagogickí zamestnanci. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas stolovania deti nenásilne usmerňujú a motivujú, deti jesť nenútia. Zodpovedajú za pokojné stolovanie počas desiaty, obeda i olovrantu.

Najmladšie deti používajú pri stolovaní lyžičku a postupne podľa individuálnych osobitostí detí, požiadaviek a konzultácií s rodičmi, vidličku a celý príbor. Všetky deti 5 – 6 ročné používajú kompletný príbor.

     Počas stolovania je v jedálni prevádzková zamestnankyňa, ktorá zabezpečuje čistotu priestorov aj detí v prípade, ak sa oblejú. Prevádzková zamestnankyňa zodpovedá za výdaj stravy a zberanie použitého riadu.

4.6.1     Pitný režim

            Materská škola je zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnom množstve. Na jedno dieťa a deň pripadá najmenej 60 litrov vody, čo je možné dokladovať spotrebou pitnej vody v zariadení podľa merača.

     Teplá voda sa pripravuje pomocou elektrického ohrevu a pre deti je dostupná len cez zmiešavaciu batériu, ktorú obsluhuje pedagogický personál. Namiešaná voda nepresahuje teplotu 45°C. Kontrolu kvality vody zabezpečuje prevádzkovateľ vodovodného systému – Obec Lehota

Pitný režim detí sa zabezpečuje prostredníctvom školskej jedálne.

 

 

 

 

 

Učiteľky dbajú na pravidelný prísun tekutín deťom počas ich pobytu v MŠ podľa ich potrieb. Tekutiny sú pripravené v každej triede i na pobyte vonku v nerozbitných džbánoch. Poháre sú uložené na táckach v dosahu detí .

V triede deti používajú na pitie označené sklenené poháre/ každé dieťa má svoju značku/, na školskom dvore deti používajú jednorazové hygienické poháre umelé. Za ich čistotu a dopĺňanie vody zodpovedá prevádzková zamestnankyňa. Poháre sa umývajú v priestoroch kuchyne,  minimálne 2x denne podľa Vyhlášky MZ SR č.533/2007 Z .z  o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

     Učiteľky pri organizácii pitného režimu dbajú, aby sa uskutočnil hygienicky, vyhovujúcim spôsobom – odčlenenie čistej a špinavej prevádzky.

4.7   Organizácia v spálni

Zmyslom odpočinku je regenerácia psychických a fyzických síl detí. Každé dieťa spí na svojej samostatnej drevenej postieľke s matracom,  má vlastné pyžamo, vankúš a stoličku na odkladanie svojho oblečenia.

     Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá pedagogický zamestnanec na správne rozloženie ležadiel (40 cm od seba), na čistotu posteľnej bielizne, primerané oblečenie detí (pyžamo) a čistotu osobnej bielizne detí. Od odpočívajúcich deti neodchádza. K deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku pristupuje individuálne.

     V prípade, že sú všetky deti počas odpočinku v pokoji , učiteľka si dopĺňa triedne písomnosti, pripravuje pomôcky, študuje odbornú literatúru, používa počítač  na zabezpečenie vyššie uvedených činností.

     Pravidelné vetranie spálne v dopoludňajších hodinách zabezpečuje prevádzková zamestnankyňa vetraním cez okná, počas spánku detí učiteľka tak, aby neohrozila zdravie detí. V zimných mesiacoch prevetrávaním nepriamo cez ďalšiu miestnosť,   v letných mesiacoch sa spí pri otvorených oknách. Teplota spálne, ktorá nesmie klesnúť pod 22° C, sa sleduje na nástennom teplomere.

     Posteľná bielizeň sa vymieňa raz za dva týždne podľa hygienických noriem, prípadne podľa potreby. Za výmenu je zodpovedná prevádzková zamestnankyňa, ktorá si o tejto činnosti vedie zápis. Použitá posteľná bielizeň, sa vozí do práčovne

Zlatka s ktorou má obec Lehota uzatvorenú zmluvu.

Pyžamá detí sa vymieňajú raz za týždeň, spravidla na konci týždňa v piatok alebo individuálne podľa potreby. Za výmenu  zodpovedajú rod

 

 

 

 

4.8    Prerušenie prevádzky

 

     V čase letných prázdnin je prevádzka v materskej školy prerušená z hygienických dôvodov spravidla najmenej na tri týždne. Prerušenie povoľuje  zriaďovateľ Obec Lehota po konzultácii s riaditeľkou školy. . V tomto období podľa plánu vykonávajú prevádzkoví  zamestnanci  upratovanie a dezinfekciu priestorov

     Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka  MŠ písomne zriaďovateľovi  a zákonným zástupcom detí materskej školy vopred, v dostatočnom časovom predstihu (dva mesiace) Rodičia pred obdobím  školských prázdnin môžu  písomne vyjadrovať svoj záujem o prevádzku MŠ.

     V prípade väčšej neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. chrípky a pod.), sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa, príp. príslušného Úradu verejného zdravotníctva.

     V krajnom prípade sa môže prerušiť alebo obmedziť prevádzka z dôvodu živelnej pohromy, havarijnej situácie, problémov s dodávkou plynu, vody , tepla, ak klesne teplota vnútorných priestorov pod 18° C tri po sebe nasledujúce dni, alebo jeden deň pod 16° C.

     Zamestnanci MŠ si v týchto prípadoch čerpajú náhradné voľno alebo riadnu dovolenku.

4.8.1   Zastupovanie zamestnancov školy

     Počas  krátkodobej neprítomnosti pedagóga /1-2 dni/, z dôvodu chorobnosti, vážnych rodinných udalostí  alebo školení, vzdelávania sa, prevádzka MŠ sa neprerušuje. Riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom školy zabezpečí na tieto dni prevádzku  zastupovaním druhým pedagógom, t.j. zamestnancom školy, ktorému za odpracované hodiny vznikne nárok na náhradné voľno. Ak zastupovanie nie je možné druhým  pedagógom (zamestnancom školy) z vážnych zdravotných, rodinných dôvodov zastupovanie zabezpečí v súlade so zákonom zriaďovateľ školy.

    Zriaďovateľ, Obec Lehota, zabezpečí zastupovanie pedagogického zamestnanca počas dlhodobej neprítomnosti a  nepedagogického zamestnanca i počas krátkodobej neprítomnosti z dôvodu, že v MŠ viac nepedagogických zamestnancov nepracuje.

     O vzniknutej situácii na škole zriaďovateľa informuje riaditeľka školy ihneď ako je to možné.

 

 

 

 

 

5/ STAROSTLIVOSŤ  O HYGIENU, ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ  DETÍ

Materská škola pri výchove a vzdelávaní a pri  a  pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou vzdelávaním zabezpečuje tieto podmienky :

 • prihliada na základné fyziologické potreby detí
 • vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov
 • zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí
 • poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
 • vedie evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti, alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou
 • pri vzniku školského úrazu škola vyhotoví záznam o školskom úraze.

     Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľka materskej školy.

      Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.

     Učiteľka od detí neodchádza, ani počas spánku, v prípade nutnosti zabezpečí dozor nad deťmi. Zodpovedá i za uloženie predmetov, nábytku a hračiek v triede tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie dieťaťa.

      Ak dieťa počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje rodiča dieťaťa telefonicky, prípadne zavolá lekára.

     Pri pobyte detí vonku učiteľka zabezpečí priestor tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie dieťaťa.

     Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec podľa  vyhlášky MŠ SR  č. 308/2009 Z. z viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach , ktoré si vyžadujú zvýšený dozor , riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí.

     Pri všetkých činnostiach, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti, vyžadujúcich zvýšený dozor, zabezpečí riaditeľka počet pedagogických zamestnancov v zmysle platnej legislatívy.

 

 

                                                   

 

     Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti, so súhlasom zákonných zástupcov, zodpovedá lektor, podľa §7,ods.5) vyhlášky  MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole

     Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochrany zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne:

 • zabezpečiť požadovanú hygienu a poriadok na škole podľa kritérií
 • dodržiavať zásady a pokyny pracovníkov hygienického dozoru
 • zamykať priestory , kde sú uložené čistiace prostriedky
 • odkladať čistiace a hygienické potreby na určené miesto mimo dosahu detí
 • odomykať a zamykať vstupné dvere do budovy podľa režimu dňa
 • starať sa o školský areál
 • starať sa o čistotu a schopnosť prístupových chodníkov

     V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnankyne MŠ riadia       § 153  zákona  MŠ SR č. 245/2008 Z. z. ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 152, vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materských školách v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Vyhláškou MŠ SR  č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode, Zákona  Národnej rady SR č. 124/2006 Z. z. ktorý implementuje úpravy bezpečnosti a ochrany zdravia platné v Európskej únii, predovšetkým Smernicu Rady č. 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci a nadväzujúce smernice upravujúce minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov.

     Ďalej sa zamestnankyne riadia Zákonníkom práce, zákonom  NR SR č. 311/2001        v znení neskorších predpisov, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a  rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 527/2007 Z . z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež), vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie spoločného stravovania, Pracovným poriadkom a Organizačným poriadkom, prevádzkovým poriadkom MŠ a internými pokynmi riaditeľky MŠ.

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

5.1   Postup zamestnancov pri evidencii úrazov

 • Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom.
 • Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v knihe úrazov a tento záznam dá na podpis zákonnému zástupcovi dieťaťa.
 • Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje so zákonným zástupcom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe.
 •  Ak zákonný zástupca dieťaťa je nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie a zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení dieťaťa jeho zákonnému zástupcovi.
 • V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada ktorúkoľvek zamestnankyňu materskej školy o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a tiež o privolanie zákonného zástupcu dieťaťa a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc.
 • Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu zákonných zástupcov dieťaťa.
 • Úraz zaznamená v knihe úrazov a lekársku správu odovzdá zákonným zástupcom dieťaťa.
 • Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa Metodického usmernenia č. 4/2009 – R z 11.februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl a školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.

5.2   Zásady bezpečnosti pri práci s počítačom

 • aktívne využívať počítače, interaktívnu tabuľu, tlačiareň, internet, elektronické    hračky  a rôzne  učebné pomôcky 
 • výber softvéru, edukačných programov  a interaktívnych  hier využívať v tematických podporovať rozvoj tvorivých schopností a elementárnych celkoch,   zručností detí pri práci s interaktívnou tabuľou
 • správne motivovať, rešpektovať potreby dieťaťa, vekové  a individuálne osobitosti dodržiavať  optimálnu dĺžku práce s IKT
 • poskytnúť rovnaké podmienky pre rozvoj počítačovej gramotnosti všetkým deťom bez rozdielu socioekonomických a sociokultúrnych podmienok rodín, z ktorých deti do MŠ prichádzajú
 • aktivizovať rodičov k uvedomeniu si predností, ale aj rizík spojených s nekontrolovaným a nevhodným používaním IKT u detí
 • vedieť postupovať a pracovať podľa inštrukcií s pomocou dospelého, vo dvojici i samostatne
 • vyvíjať vôľové úsilie  dieťaťa v činnosti, prejaviť dôveru vo svoje schopnosti

 

 

 

 

5.3   Preventívne opatrenia pri prejavoch akútneho prenosného ochorenia pandémie chrípky

 

     V zmysle vyhlášky MŠ č. 306/2008 Z. z. o materskej škole § 7 ods. 7 pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

     Ak pri rannom filtri učiteľka zistí príznaky ochorenia, alebo má vážne podozrenie, dieťa môže prijať len na základe odporučenia od ošetrujúceho lekára podľa §24 zák.č.355/2007

   Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

     Ak sa u dieťaťa prejavia príznaky akútneho ochorenia počas dňa, je povinnosťou pedagogického zamestnanca izolovať dieťa od ostatných detí, zabezpečiť nad ním dozor ním poverenou osobou z radou zamestnancov školy a bez meškania informovať zákonného zástupcu dieťaťa. V prípade akútneho stavu zavolať zdravotnícku pomoc.

      V prípade, že ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako päť po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby, musí zákonný zástupca pred nástupom dieťaťa do školy predložiť službukonajúcej učiteľke vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Liečba chrípky a správanie sa v čase ochorenia

Každé infekčné ochorenie si vyžaduje izoláciu chorého človeka od zdravých, preto treba počas choroby zostať doma a riadiť sa pokynmi ošetrujúceho lekára.

Postup na zamedzenie šírenia chrípky

 • vyhýbať sa hromadným podujatiam
 • v prítomnosti inej osoby podozrivej z nákazy nosiť rúšku
 • umývať si ruky viackrát denne mydlom počas 30 sekúnd

Preventívne opatrenia pre prípad pandémie chrípky

V súvislosti s výskytom chrípky sú preventívne opatrenia v detských kolektívnych zariadeniach veľmi dôležité. Z hľadiska získania chrípkovej infekcie totiž patria deti predškolského veku a školského veku medzi rizikové skupiny populácie. V epidémiách býva najvyššia chorobnosť u detí do 15 rokov. Deti od 6 mesiacov do troch rokov veku patria medzi prioritné skupiny osôb na očkovanie proti chrípke, deti predškolského a školského veku patria medzi ďalšie rizikové skupiny osôb na očkovanie proti chrípke.

 

 

 

 

Predchádzanie šírenia chrípky

Posilňovanie imunitného systému :      

 • športovanie
 • dostatok spánku a oddychu – správny vyvážený denný režim
 • správne stravovacie návyky a zloženie stravy bohatej na vitamíny a vlákniny
 • dostatok tekutín

 

Znižovanie rizika nákazy

 • pravidelné umývanie rúk
 • nepoužívať na jedenie spoločný príbor, nepiť zo spoločného pohára
 • udržiavať odstup od nachladnutého človeka
 • pri prechladnutí si nechytať oči a nos – väčšie riziko prenosu choroboplodných   zárodkov cez sliznice

 

     Na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a v prípade výskytu zvýšenej   chorobnosti detí hlási riaditeľka tento stav na odbor epidemiológie RÚVZ v Nitre. Ďalej postupujeme ohľadom prevádzky materskej školy podľa usmernení a nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

Deťom sa v škole lieky, vitamíny ani žiadne výživové doplnky nepodávajú!

 

V priestoroch spájacej chodby sa v materskej škole na viditeľnom a deťom neprístupnom mieste nachádza uzamknutá lekárnička, ktorá sa používa na poskytnutie prvej pomoci, ošetrenie drobných úrazov det a zamestnancov školy.

 

 

 

                                                         

                                                    

 

 

5.4   Opatrenia pri prejavoch akútneho parazitárneho ochorenia –  pedikulóza  (zavšivavenie)

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodcom pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebeň, kefa, čiapka, šál, osobná posteľná bielizeň). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši hlavne za ušami a v zátylku.

Hlásenie ochorenia

     Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý zistí zavšivavenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a riaditeľke materskej školy.

     Vedenie materskej školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov (zvolaním rodičovského združenia, že v materskej škole sa vyskytli vši. Zároveň budú rodičia   informovaní, že učiteľky materskej školy, s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia.

     Hromadný výskyt hlási riaditeľka materskej školy na odbor epidemiológie RÚVZ v Nitre a riadi sa jeho pokynmi.

Opatrenia

 • Pri výskyte pedikulózy je nevyhnutné vykonať dezinsekciu naraz u všetkých členov kolektívu, vrátane zdravých detí a rovnako v rodine u všetkých členov domácnosti,
 • Doporučujeme  použiť účinné insekticídne prípravky vo vhodných aplikačných formách (Diffusil H 92 M, Nitifon vlasová voda, Prasidose pena a šampón, Devos – vlasový gél, Jacutin gel, Nemoxan – kondicionér (používať podľa návodu),
 • Vyčesávanie hníd z vlasov po použití vhodných prípravkov (šampón, gél...),
 • Potrebné je vyhubiť vši (vlasy, kefy, hrebene...predmety ošetriť Biolitom P- 81 alebo nechať namočené  5- 10 minút vo vode s Orthosanom BF 45),
 • Posteľnú bielizeň je nutné vyprať pri teplote 700C a následne vyžehliť,
 • Pravidelné vykonávanie ranného filtra u všetkých detí v triede,
 • Nakazené deti izolovať od ostatných detí do príchodu zákonného zástupcu dieťaťa,
 • Pri výskyte pedikulózy vedenie školy zabezpečuje dôslednú dezinfekciu školských priestorov /umývanie podláh roztokom Savom/,  dezinfekciu  predmetov /matracov, čalúnené plochy, koberce, nábytok/.
 • V materskej škole denne pri rannom filtri učitelia  kontrolujú denne vlasatú časť hlavy, tiež triedni učitelia na školách vykonávajú pravidelne preventívne prehliadky /počas výskytu pedikulózy, prípadne po návrate detí z prázdnin, či dlhodobejšej chorobnosti/.

 

                                                        

 

 

 • Vedenie materskej školy tiež požiada rodičov o súčinnosť, tzn. aby taktiež priebežne  kontrolovali vlasy u svojich detí.
 • Dieťa je vylúčené z kolektívu po potvrdení pozitívneho nálezu lekárom až do ukončenia vhodnej a účinnej liečby,

Dieťa je možné opätovne prijať po preliečení a predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je zdravé.

 

5.5   Ochrana detí pred sociopatologickými javmi

 

V zmysle dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením materskej školy, prípadne s pedagogicko – psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

 

5.6   Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

Opatrenia :

 • Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
 • Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.
 • V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponované do výchovno – vzdelávacej činnosti detí predškolského veku v každej triede.
 • Poskytovať deťom dosť podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.
 • Pedagogickým zamestnancom sa odporúča v rámci možností zúčastňovať sa školení s touto  tematikou.
 • V prípade podozrenia a šírenia legálnych a nelegálnych drog v prostredí materskej školy bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľ a zástupca riaditeľa materskej školy), ktorí zabezpečia okamžité opatrenia.
 • Dbať o to, aby sa do priestorov budovy nedostali žiadne nepovolané osoby a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.

 

                                                

                                          

 • Zabezpečiť v celom areály materskej školy  „ PRÍSNY  ZÁKAZ  FAJČENIA.“      

Pre zamestnancov, rodičov detí a ostatných osôb, ktorý sa pohybujú v budove školy, je zákaz fajčenia vo vnútorných priestoroch ako aj v celom areály -   Zákon č. 377/2004 Z. z.  O ochrane nefajčiarov  a jeho porušenie sa považuje ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a v zmysle Zákonníka práce § 68 ods.1, písm. b  je možné okamžité skončenie pracovného pomeru. V priestoroch MŠ je zabezpečené označenie v šatni na viditeľnom mieste.

Zodpovednosť ponesie osoba porušujúca tento zákaz.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6 / HYGIENICKÝ A SANITÁRNY PROGRAM

 

Zariadenie MŠ:

Materská škola je vybavená nábytkom, didaktickými pomôckami a hračkami, ktoré zodpovedajú hygienickým a bezpečnostným požiadavkám a predpisom v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR zo 16.08.2007, č. 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, podlaha je pokrytá materiálom z PVC a kobercami, ktoré sa tepujú, dezinfikujú a udržiavajú v čistote.

Zvuková pohoda:

Materská škola je zriadená tým je samozrejmé, že hlučnosť a prašnosť prostredia je podstatne nižšia.

Mikroklíma:

Je zabezpečovaná pravidelným vetraním v triede, spálni (nie priamo na deti)  a vo všetkých ostatných priestoroch budovy, čím sa vytvára príjemná klíma počas celodenného pobytu detí aj všetkých zamestnancov v MŠ (Vyhláška MZ SR č. 527/2007).

Osvetlenie:

Využíva sa najmä prirodzené osvetlenie, v lete sú miestnosti chránené pred prehriatím žalúziami. Umelé osvetlenie je vytvorené pomocou svietidiel a neónov

 

6. 1  Vykurovanie priestorov školy

    Vykurovanie priestorov materskej školy je realizované ústredným kúrením, pripojeným na plynový kotol. Vykurovanie miestností je nastavené tak, aby   bola zabezpečená teplota v herni a v spálni najmenej 22o C a v umyvárni a záchode najmenej 24o C.

      Ak nie je možné zabezpečiť vykurovanie a teplota vzduchu klesne tri po sebe nasledujúce dni pod 18° C alebo ak teplota vzduchu v týchto priestoroch klesne v jeden deň pod 16° C, prevádzka materskej školy sa preruší.

 

 

 

 

6. 2  Zneškodňovanie  odpadu

     V materskej škole sa likviduje tuhý komunálny odpad a vedľajšie živočíšne produkty, t.j. kuchynský odpad.

6. 2. 1  Zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu

      Tuhý komunálny odpad z priestorov školy vynáša upratovačka do odpadovej nádoby,  ktorá je umiestnená na vonkajšom stanovišti pred areálom školy. Odvoz tuhého komunálneho odpadu  zmluvne zabezpečuje zriaďovateľ Obec Lehota. Po vyprázdnení sa nádoba umýva a následne dezinfikuje podľa potreby a uvedeného návodu.

V priestoroch školy je k dispozícii dostatok odpadových košov, ktoré vynáša prevádzková zamestnankyňa denne. Odpadové koše sa čistia a dezinfikujú týždenne, prípadne podľa potreby.

7 / Zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov školy

     Na upratovanie sa používajú roztoky syntetických čistiacich prípravkov v koncentráciách odporúčaných výrobcami, ktoré sa pripravujú v teplej vode, a ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prostriedky.

     Za nákup správnych čistiacich prostriedkov zodpovedá riaditeľka materskej školy. Pri upratovaní sa používajú klasické ručné pomôcky, umývacie a čistiace nástroje, ktoré sú označené podľa účelu, a to napr.  pomôcky, ktoré sa používajú na upratovanie WC,  na umývanie podláh, stien a dverí, pomôcky, ktoré sa používajú na čistenie nábytku, stolov, hračiek a pod.

     Pomôcky na upratovanie, čistiace a dezinfekčné prípravky sú uložené v sklade čistiacich potrieb mimo dosahu detí. Za ich uloženie zodpovedá upratovačka.

Použité pomôcky na upratovanie sa po použití dezinfikujú a sušia mimo priestorov pre deti. Pri umývaní podláh a plôch sa používajú 2 vedrá, v jednom sa handra namáča buď do čistiaceho alebo do dezinfekčného roztoku a do druhého sa žmýka.

Frekvencia upratovania:

Pri dennom upratovaní sa realizujú tieto činnosti:

 • vetranie miestností, utieranie prachu na poličkách, parapetných doskách
 • utieranie na vlhko – stoly, detské kútiky, kľučky dvier
 • vysávanie kobercov, upratovanie ležadiel
 • zametanie všetkých priestorov, utieranie podláh, chodieb a šatne navlhko
 • utieranie dlažby vo WC, umyvárni, čistenie umývadiel, WC mís
 • vynášanie odpadkov a umývanie, dezinfikovanie odpadkových košov

 

 

 

Čistiace prostriedky: Pur ,dezinfekčné Savo, Chloramin, Banox, antibakteriálne Fixinela ,Citra

Dezinfekčný prípravok

Frekvencia

Koncentrácia

FIXINELA

denne

koncentrovaná

SAVO PRIM

denne

1 %

 

Pri týždennom upratovaní sa realizujú tieto činnosti:

 • umývanie obkladov, ometanie stien vo všetkých priestoroch
 • dezinfekcia všetkých WC a všetkých priestorov dezinfekčnými prostriedkami
 • čistenie, dezinfekcia hrebeňov
 • ošetrovanie a leštenie nábytku
 • čistenie a umývanie hračiek
 • výmena uterákov a pyžám detí
 • vytieranie detských šatníkov, umývanie dverí
 • vysávanie spoločných miestností
 • drobná údržba, udržiavanie kvetov, dezinfekcia odpadových nádob

 

Dezinfekčný prípravok

Frekvencia

Koncentrácia

DEZINFEKČNÝ PRÍPRAVOK NA BÁZE AKTÍVNEHO KYSLÍKA

týždenne

podľa návodu

SAVO PRIM

Raz za 14 dní

1%

 

Pri mesačnom upratovaní sa realizujú tieto činnosti:

 • dôkladné čistenie kobercov
 • výmena posteľnej bielizne ( jeden krát za 14 dní)
 • pranie textilných hračiek
 • vysávanie matracov
 • utieranie, sprchovanie kvetov

 

 

 

 

 

 

Pri polročnom upratovaní sa realizujú tieto činnosti:

 • čistenie svietidiel, okien, okenných rámov, skriniek na šaty
 • tepovanie kobercov, pranie záclon, umývanie radiátorov
 • dezinfekcia všetkých priestorov ,upratovanie skladu
 • vetranie a sušenie paplónov, vankúšov, matracov

   

    Vysávanie kobercov, utieranie podláh v celom oddelení /WC, umyváreň, jedáleň, šatňa, chodba, príslušenstvá/ sa vykonáva v čase pobytu detí vonku, počas odpočinku a popoludní tak, aby deti neboli rušené, obmedzované a aby im nehrozil úraz pošmyknutím a pod.

     V priebehu dňa upratovačka udržiava čistotu a poriadok v zmysle pracovnej náplne. Zabezpečí a zodpovedá za čistotu, hygienu a dezinfekciu prevádzkových priestorov.

     Za dodržiavanie čistoty a poriadku podľa harmonogramu zodpovedá riaditeľka materskej školy.

 

7.1 Zabezpečenie sanitácie


Sanitácia sa v materskej škole vykonáva:

 • Mechanickými prostriedkami: kefy, metly, handry, vedrá, hubky, mop, vysávač     a iné. Mechanickými prostriedkami sa vykonáva sanitácia denne.
 • Chemickými prostriedkami: čistiace a detergenčné prostriedky
 • Dezinfekčnými prostriedkami: podľa prílohy o dezinfekcii (pravidelne obmieňať)

 

Sanitácia - je činnosť, ktorou sa vykonávajú a zabezpečujú bezchybné hygienické podmienky prostredia a zahrňujú činnosť - dekontaminácie, dezinfekcie, deratizácie, dezinsekcie .

 

Deratizácia – je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov ako sú potkany alebo myši, vykonáva sa nariadením zriaďovateľa v čase letných prázdnin.

 

 

 

 

 

Dezinsekcia – ničenie článkonožcov, hlavne mravcov sa realizuje podľa potreby spravidla v letných mesiacoch tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia detí a zamestnancov. Sanitáciu v materskej škole vykonáva prevádzková zamestnankyňa.

 

Dezinfekcia - vykonáva sa vždy po dôkladnom mechanickom očistení chemickými dezinfekčnými látkami na báze chlóru podľa návodu. V priestoroch umyvárne /WC, umývadlá/ sa vykonáva denne.

Pri výskyte infekčného ochorenia, v čase zvýšenej chorobnosti detí /chrípka a iné ochorenia/ sa dezinfikujú priestory, zariadenia a predmety podľa potreby alebo ak dezinfekciu nariadi orgán RÚVZ.

     V zariadení školského stravovania sa sanitácia realizuje podľa rozpisu vedúcej školskej jedálne a v ostatných priestoroch podľa pokynov riaditeľky školy      

 

Čistiace a dezinfekčné prípravky sa obmieňajú v trojmesačných intervaloch

Tabuľka dezinfekčných  a čistiacich prostriedkov:

 

Predmet – oblasť použitia

Dezinfekčný, čistiaci prostriedok

Spôsob aplikácie

Koncentrácia roztoku

Doba expozície

Podlahy, Kľučky dverí, Pracovné náradia

 

Umyť dezinfekčným roztokom denne, kľučky nechať zaschnúť

 1.  

 

 

 

0,5 – 1,5 %,0,5 %,2%

Umyť a nechať zaschnúť,

 

30 min.

Umyť, nechať zaschnúť(spray nastriekať a nechať zaschnúť)30 min.30 – 60 min.1 hod.

Keramické obklady, Olejové nátery

 

Umyť koncentrátom, čistiacim práškom denne. Umyť dezinfekčným roztokom raz za 14 dní.

 •  

 

koncentrát priame použ.

 

priame použ.

 

30 min.30 min.Umyť a nechať zaschnúť

15 min.

Umyť a nechať zaschnúť

30 min.

 

 

30 min.1 – 4 hod.2 hod.1 hod.

 

Savo WCDesi WCDomestosSifoChloramín TWC gélSuprachlór TSomo WCBanox WCFixinela

Sedaciu časť umyť, utierať steny a podlahu, do misy vliať dezinfekčný roztok a nechať pôsobiť, denné umývanie

Priame použ.priame použ. koncentrát priame použ.

 

 

 1.  

0,5 – 1,5%

 

priame použ.priame použ. koncentrát

Nastriekať, nechať pôsobiť 30 min. a opláchnuť(použiť osobitné vedro a handru)

 

30 min.30 min. a opláchnuť30 min. a opláchnuť30 min.

Toaletné potreby, hrebene, poháre  k pitnému režimu, hračky

 

Ponoriť do dezinfekčného roztoku, raz týždenne (v piatok)

 

30 min.Ponoriť do dezinfekčného roztoku, umyť teplou vodou, osušiť

 

Frosch tekutýCiprotekutýRenovaTepChloramín TDusept

Kovový, leštený, kožený umyť a dezinfikovať raz za 14 dní, čalúnený mechanicky povysávať denne

Priame použ. priame použ. priame použ.

 

 

Utrieť vlhkou handrou s dezinfekčným roztokom a vyleštiť30 min. mäkkou kefkou naniesť dezinfekčný prostriedok

Koberce, matrace

 

Vysávať denne, po mechanickej očiste vytrieť dezinfekčným roztokom

 

Vytepovať (1x mesačne)Vyklepať cez handru namočenú v dezinfekčnom roztoku

Pomôcky na hrubé upratovanie – kefy, handry, vedrá

     

30 min.30 min. umyť alebo nastriekať

Rohože plastové

 

Mechanicky očistiť, dezinfikovať

 1.  

 

 

Umyť, zaschnúť.UmyťUmyť alebo nastriekať15 min. – 4 hod

 

Ponoriť do roztoku, nechať vysušiť

 

Fermacidal 36

 

 

 

 

 

 

Denne

 1.  

 

 

 

 

 

 

Tekuté mydlo

 

 

 •  

Na umyté, osušenénastriekať alebo opláchnuť roztokom a vyutierať ruky a odhodiť.

 

 

 

Vtierať 30 sek. So suchých rúk votrieť do pokožky

   

raz za 2 týždne prekopať, prehrabať, polievať (v piatok), predtým piesok porýľovať

   

 

8/  POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

  V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

Každá návšteva musí mať povolenie vstupu  od zriaďovateľa –Obec Lehota, prípadne riaditeľky materskej školy a podpíše sa do Knihy návštev, ktorá je k dispozícii vo vstupných priestoroch budovy.

Pre návštevníkov školy platí vnútorný poriadok školy. Návštevníci sa pohybujú v materskej škole len vo vymedzených priestoroch a  len nevyhnutný čas.

 

9/  PLÁN OPATRENÍ PRE PRÍPAD MIMORIADNYCH    UDALOSTÍ

     Akúkoľvek mimoriadnu udalosť a haváriu hlásiť zriaďovateľovi -  Obec Lehota.

Zodpovedná riaditeľka školy.    

     Zamestnanci materskej školy sú pravidelne preškolení, poznajú evakuačný plán v prípade havárie, živelnej pohromy alebo inej nepredvídateľnej udalosti. Evakuačný plán MŠ sa nachádza vo vstupnej šatni. V prípade nebezpečenstva musia zamestnanci i deti rýchlo a bezpečne opustiť priestory budovy.

     Únikové cesty a núdzové východy, ktoré sú označené značkami a zreteľne čitateľné, vedú čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru. Pri únikových značkách je umiestnený únikový plán.  

Šatňa, chodby a hospodárske priestory školy sú vybavené hasiacimi prístrojmi, ktoré sú pravidelne kontrolované bezpečnostným technikom a prechádzajú 1x ročne revíziou.

 

 

 

     Všetci zamestnanci MŠ sú pravidelne podľa plánu školení bezpečnostným technikom cez zriaďovateľa materskej školy. Sú zodpovední za dodržiavanie predpisov BOZP a PO.

 

Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje:

 • z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky
 • z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy alebo katastrofy, ktoré dočasne alebo dlhodobo neumožňujú pobyt osôb na tomto území
 • z územia ohrozeného haváriou vodohospodárskych diel

    Plán evakuácie pre deti z materskej školy je spracovaný podľa vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z .z. o zabezpečovaní evakuácie, § 6 ods. 3 a podľa metodického usmernenia č. 11/2008-R z 10. septembra 2008 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach

 

10 / TELEFÓNNE ČÍSLA tiesňových volaní

V prípade potreby volať telefónne číslo podľa tabuľky:

„ Požiarno-bezpečnostné  smernice“ -   umiestnenej na chodbe  materskej školy.

Prvá pomoc (prepojený záchranný systém)

112

Záchranná služba

155

Hasičská záchranná služba

150, 037/7712222

Polícia

158

Západoslovenská energetika (elektrina – poruchy)

0800 11567

Poruchová linka SPP (plyn)

0850 111727

RÚVZ so sídlom v Nitre, oddelenie hygieny detí a mládeže

037/ 656 04 35

 

 

 

 

 

 

 

11/  OCHRANA  SPOLOČNÉHO A OSOBNÉHO MAJETKU

 

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy  sú v súlade s § 153 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Budovu   materskej školy zamyká a odomyká riaditeľkou poverená zamestnankyňa. V budove MŠ je bez sprievodu zamestnankyne materskej školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnankyne materskej školy. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná odložiť na bezpečné miesto osobné veci, uzamknúť vchod do triedy a prekontrolovať uzatvorenie okien. Po ukončení prevádzky MŠ je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na  určené miesto, skontrolovať vodu, plyn, elektrinu (odpojenie všetkých spotrebičov, didaktickej techniky a pod.) a uzamkne jednotlivé priestory budovy a hlavný vchod školy riaditeľkou poverená zamestnankyňa.

V rámci bezpečnosti a ochrany detí sú i rodičia spoluzodpovední za zatváranie vchodových dverí, nevpúšťanie podozrivých a neznámych osôb do budovy školy. Pri určitom podozrení sú povinní upozorniť zamestnancov na danú skutočnosť.

Jednotlivé zamestnankyne zodpovedajú za inventár školy v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je s pracovníkom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnankyne plnia v zmysle pracovnej náplne. Osobné veci si zamestnankyne odkladajú na bezpečné miesto.

 

Na základe písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanec preberá hmotnú zodpovednosť  na zverených hodnotách v zmysle ustanovenia §182 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z.

Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať. V  materskej škole je bez sprievodu zamestnanca materskej školy akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný                                                                                                                                                

                                                                                                       

 

                                                                                                   

 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa :

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lehote  dňa:                                                                                 ___________________

 

                                                                                                    

 

 

 

 

                    

Prevádzkový   poriadok

 

 

MŠ Lehota č.281 v súlade s §24 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s §10 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2001 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež vydáva tento prevádzkový poriadok

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Katarína Bekényiová , riaditeľka MŠ Lehota

                                                     

 Dňa: 25.02.2019

 

 

 

 

 

OBSAH

1/ ZÁKLADNÉ  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE O ŠKOLE...................................................1

2/ ZÁKLADNÁ  CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY.............................................................3

   2.1 Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov MŠ...............4

   2.2. Personálne obsadenie školy...............................................................................4

3/ DISPOZIČNÉ  RIEŠENIE  ŠKOLY...........................................................................5

   3.1 Vnútorné priestory školy......................................................................................6

   3.2 Vonkajšie priestory školy..................................................................................7-8

   3.2.1 Čistota a údržba vonkajších priestorov školy..............................................9-10

4/ ORGANIZÁCIA  PREVÁDZKY  ŠKOLY............................................................11-12

  4.1 Prijímanie detí.....................................................................................................13

  4.2 Preberanie detí...................................................................................................14

  4.3 Organizácia činností počas dňa....................................................................15-16

     4.3.1 Výchovno vzdelávacia činnosť.....................................................................17

     4.3.2 Krúžková činnosť..........................................................................................18

     4.3.3 Mimoškolské aktivity................................................................................18-19

  4.4. Organizácia v šatni............................................................................................19

  4.5 Organizácia v umyvárni......................................................................................20

  4.6 Organizácia v jedálni.....................................................................................20-21

     4.6.1 Pitný režim....................................................................................................21

 

 

 

 

 

 

 4.7 Organizácia v spálni............................................................................................22

 4.8 Prerušenie prevádzky.........................................................................................23

  4.8.1 Zastupovanie zamestnancov školy.................................................................23

5/ STAROSTLIVOSŤ  O HYGIENU ,ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ  DETÍ..............24-25

5.1. Postup zamestnancov pri evidencii úrazov.........................................................26

5.2 Zásady bezpečnosti práce s počítačom..........................................................26-27

5.3 Preventívne opatrenia pri prejavoch akútneho prenosného ochorenie pandémie chrípky...................................................................................................................27-28

5.4 Opatrenia pri prejavoch akútneho parazitárneho ochorenia –pedikulóza ......29-30

5.5 ochrana detí pred sociopatologickými javmi.........................................................30

5.6 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog..........................................30

6/ HYGIENICKÝ A SANITÁRNY  PROGRAM............................................................31

 6.1 Vykurovanie priestorov školy...............................................................................32

 6.2 Zneškodňovanie odpadu.....................................................................................32

    6.2.1 Zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu.............................................32

7/ ZABEZPEČENIE ČISTOTY A ÚDRŽBY  JEDNOTLIVÝCH  PRIESTOROV  ŠKOLY..................................................................................................................33-34

7.1 Zabezpečenie sanitácie..................................................................................35-37

8/ POKYNY  PRE NÁVŠTEVNÍKOV.........................................................................38

9/ PLÁN OPATRENÍ PRE PRÍPAD MIMORIADNYCH UDALOSTÍ...........................38

10/ TELEFÓNNE  ČÍSLA  TIESŇOVÝCH  VOLANÍ...................................................39

11/ OCHRANA  SPOLOČNÉHO  A OSOBNÉHO  MAJETKU..............................39-40

 

 

                                                                                                          

 

1/ ZÁKLADNÉ  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  O ŠKOLE

 

 

                                          

    Názov školy:                                  Materská škola Lehota 281

                            

    Adresa :                                            951 36    Lehota

    Kontakt:

    telefónne číslo:                                    037 / 6553 056

    e-mailová   adresa:                              mslehota@lehota.sk                                                       

   

   Forma právnej  subjektivity:      materská škola bez právnej subjektivity

                      

    Druh školy:                           MŠ s celodennou výchovnou starostlivosťou

                                                         s vyučovacím  jazykom slovenským           

                                              

                                

2.Zriaďovateľ:                                          obec Lehota

                            

Adresa:                                                     Lehota č.16           951  36

   

 IČO:                                                           00308153

    Kontakt:

    telefónne číslo:                                      0904/914 700 

    e-mailová adresa:                         obeclehota@lehota.sk

 

 

 

Prevádzkový poriadok MŠ Lehota bol vypracovaný v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášok MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež a č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach na pieskoviská, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole.

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

2/ ZÁKLADNÁ  CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY

 

 

     Materská škola Lehota 281 zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku s celodennou výchovnou starostlivosťou, na základe požiadaviek rodičov poskytuje možnosť poldenného pobytu v MŠ. Materská škola je trojtriedna.

MŚ poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku 3 do 6 rokov a vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou  a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Plní poradenskú, diagnostickú ,socializačnú a sociálnu funkciu.

Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, etickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje prostredníctvom ŠkVP ,,Envihrajko“

     Materská škola  Lehota č. 281 je škola bez vlastnej právnej subjektivity v pôsobnosti obce Lehota. Spôsob organizácie a zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole upravuje vyhláška č.  306/2008  Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky  o materskej škole, v znení vyhlášky  Ministerstva školstva  Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole  a školský zákon  č. 245/2008 Z. z.  z 22.mája 2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Materskú školu riadi riaditeľka materskej školy, ktorú do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva obecné zastupiteľstvo v Lehote na návrh Rady školy. Zamestnanci školy sú zamestnancami obce Lehota, štatutárnym orgánom v pracovno-právnych vzťahoch je starosta obce Lehota.

Objekt materskej školy sa nachádza v strede obce Lehota. Materská škola bola jednopodlažný, čiastočne podpivničený objekt, s plochou strechou na samostatnom pozemku.

Po prístavbe MŠ , 951  36 Lehota 281 bolo vydané príslušným stavebným úradom kolaudačné rozhodnutie č. 742/2016.02, zo dňa 22.09.2016 na kolaudáciu stavby ,, Prestavba materskej  školy“ na pozemku parcely č. 728/3, k. ú. Lehota.

                                                     

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných     priestorov materskej školy

 

     Materská škola prevádzkuje 3 triedy. Prvá trieda s plochou 76,70 m2 slúži ako samostatná herňa pre umiestnenie 25 detí. Druhá trieda samostatná herňa s plochou 49 m2 pre umiestnenie 16 detí. Tretia trieda , samostatná herňa s plochou 71,12 m2 pre umiestnenie 24 detí. Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov umožňuje umiestniť 65 detí.

Samostatná spálňa č.1 s plochou 50,59 m2 pre umiestnenie 30 detí a samostatná spálňa č.2 s plochou 51,249 m2 pre umiestnenie 30 detí. Kapacita lôžkovej časti je 60 detí.

 

 

 

2.2   Personálne obsadenie školy

 

 

Personálne obsadenie školy tvorí šesť kvalifikovaných učiteliek, prevádzkové zamestnankyne a vedúca školskej jedálne.

 

 

Katarína Bekényiová

riaditeľka MŠ

 

Mgr. Veronika Svitáčová

učiteľka

 

Červeňanská Eva

učiteľka

 

Daniela Klimešová

učiteľka

 

Mgr. Gerhátová Dominika

učiteľka

 

Bc. Jana Ballová

učiteľka

 

Lačná Mária

školníčka

 

Zaujecová Slavka

upratovačka

 

Civáňová Monika

vedúca školského stravovania

 

Košťálova Daniela

hlavná kuchárka

 

Katarína Lovasová

kuchárka

Darina Krejčíková

pomocná kuchárka

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                           

3/  DISPOZIČNÉ  RIEŠENIE  ŠKOLY

 

     Objekt materskej školy  tvorí školský areál, ktorý pozostáva z budovy a školského dvora. Vnútorné i vonkajšie vybavenie  školy zodpovedá bezpečnostným a hygienickým požiadavkám  pre deti predškolského veku.

 

 

                                                                     

1.trieda

 

-25 detí

Samostatná herňa

76,70 m2

Herňa vybavená detským nábytkom , didaktickými pomôckami.

 

Šatňa pre 1.triedu

Šatňa

19 m2

Šatňa je vybavená skrinkami a lavičkami, ktoré umožňujú osobitné ukladanie vrchného a náhradného odevu i obuvi pre deti

2.trieda

-16detí

Samostatná herňa

49,005m2

Samostatná herňa vybavená detským nábytkom

Šatňa pre 2.triedu

Šatňa

16 m2

Šatňa je vybavená skrinkami a lavičkami, ktoré umožňujú osobitné odkladanie vrchného a náhradného odevu i obuvi pre deti.

Umyváreň

Počet umývadiel   6ks

Počet wc pre deti 8 ks

Sprchový kút 1ks

20,22 m2

Spoločný priestor pre 2. a 3.triedu, striedanie podľa harmonogramu

Sprchový kút  pre deti.

3.trieda

- 24 detí

Samostatná herňa

71,12 m2

Herňa vybavená detským nábytkom a didaktickými pomôckami.

Šatňa pre 3.triedu

Šatňa

11,56 m2

Šatňa je vybavená skrinkami a lavičkami, ktoré umožňujú osobitné odkladanie vrchného a náhradného odevu i obuvi pre deti.

Umyváreň pre 3.triedu

Umývadiel

 5ks

wc pre deti

 5 ks

14,29 m2

Priestor  vybavený sanitou pre najmenšiu  vekovú  kategóriu.

 

 

 

 

 

Jedáleň

12 ks stolov pre deti

72 ks stoličiek pre deti

70 m2

Spoločná jedáleň pre všetky 3 triedy vybavená nábytkom pre jednotlivé vekové kategórie

Harmonogram striedania v spoločnom priestore jedálne

 

WC zamestnanci

1 wc pre dospelých

0,81 m2

Chodba medzi jedálňou a vstupom do kuchyňe

Priestor pre upratovačky

Úložná skriňa na odev, obuv

1,33 m2

Miestnosť pre odkladanie vrchného odevu a obuvi pre upratovačky.

Skrinky pre uskladnenie čistiacich prostriedkov

 Spálňa

   -30 detí

Samostatná spálňa

50,59 m2

Vybavená drevennými ležadlami s nepremokavým povrchom

Skrine na uskladnenie postelnej bielizne v počte 4 ks.

Nová presklenená prístavba MŠ

 

15,23 m2

Prístavba /zádverie/ MŠ je prepojená spojovacou chodbou , je celá presklenená.

 

 

 

 

Poschodie s prízemím spája vnútorné schodisko

 

 

 

Spálňa

 • 30 detí

Samostatná spálňa

51,249 m2

Novovybudovaná samostatná spálňa s kapacitou 30 detí, vybavená drevennými ležadlami s nepremokavým povrchom.

 

Kapacita MŠ vzhľadom na plochu v m2 je 65 detí, kapacita lôžkovej časti 60 detí .

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

3. 1   Vnútorné priestory

 

 

Vnútorný priestor je členený tak, aby umožňoval hry, edukačné aktivity detí, oddych, osobnú hygienu  a telesné cvičenia.

Pre pobyt detí v materskej škole sú k dispozícii  nasledovné priestory:

 

 

Priestor:

Vybavenie priestorov:

Šatňa pre deti

Každé dieťa má samostatnú zatvorenú skrinku s drevenou lavičkou na prezúvanie.

Spálňa samostatná

Č.1 a č.2

Každé dieťa má samostatne stojacu  drevenú postieľku s matracom, svoj vankúš i paplón

Jedáleň spoločná

Typizovaný nábytok zodpovedá hygienickým a bezpečnostným predpisom.

Herňa samostatná

Typizovaný nábytok, hračky a pomôcky zodpovedajú hygienickým a bezpečnostným predpisom

Riaditeľňa

Účelovo zariadená na administratívu

Šatňa učiteľky

Vybavená skrinkami na odloženie vrchného odevu a obuvi

Zariadenia na osobnú hygienu

pre 1. A 2.triedu

6 umývadiel pre deti s tečúcou pitnou studenou a teplou vodou,  každé  dieťa má svoj uterák označený značkou

Tekuté mydlo je nad každým umývadlom prichytené na magnetickom držiaku.

 

8 WC mís oddelených priečkami

- sprchový kút

pre dôkladnú očistu pri nehode detí

Zariadenia na osobnú hygienu

pre 3.triedu

5 umývadiel a 5 WC mís, oddelených priečkou a dverami

 

Pre personál je k dispozícii samostatné zariadenie na osobnú hygienu vybavené 1 WC, umývadlo je umiestnené  na chodbe, ktorá slúži ako prechod medzi východom  z jedálne do chodby pred vstupom do kuchyne.

 

 

                                                      

 

 

 

 

3.2   Vonkajšie priestory 

     Vonkajšie priestory tvorí školský dvor s detským ihriskom, pieskoviskom, trávnatou plochou a certifikovanými detskými atrakciami/ domček, autíčko, hojdačky, šmýkalky/. Oplotenie ohraničuje areál MŠ tak, aby sa deti nemohli dostať do kolízii s dopravou. Vstupná bránka sa uzamyká pre zaistenie pohybu cudzích návštevníkov i ako prevencia pred vandalizmom v priestoroch areálu MŠ.

 

 

Priestor:

Vybavenie priestorov:

Školský dvor:

 

- detské ihrisko

Certifikovaná detská drevená agátová zostava so šmýkalkou, lanovými prvkami, šikmou plošinou s pomocným lanom na lezenie,  kolotoč, autíčko na strunách

- pieskovisko č.1

  / v prevádzke/

- pieskovisko č.2

/ v rekonštrukcii/

Počas dňa, keď nie je pieskovisko využívané, je z hygienických dôvodov pevne prekryté ochrannou sieťkou

- trávnatá plocha

Pravidelne kosená, využívaná na pohybové aktivity detí

 

 

 

Organizácia pri pobyte detí vonku

 

V rámci denného režimu je vyčlenený dostatočný čas na pobyt detí vonku, počas ktorého sú pedagogickí zamestnanci povinní zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť. Venujúcim zvýšenú pozornosť , dodržiavajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ.V prevádzkach MŠ sa odporúča dodržiavanie dĺžky stanoveného pobytu detí vonku t.j. 2 hodiny dopoludnia a 2 hodiny popoludní samozrejme v závislosti od dĺžky pobytu dieťaťa v zariadení a vonkajších klimatických podmienok. Súčasťou pobytu vonku sú pohybové, relaxačné, športové, poznávacie aktivity detí, vychádzky a edukačné aktivity, loptové hry, hudobno-pohybové hry, kreslenie na asfalt a iné činnosti.

 Okrem pobytu vonku sa využívajú aj telovýchovné aktivity medzi jednotlivými činnosťami a každý deň sú realizované i ranné cvičenia vo vyvetranej miestnosti ktoré napomáhajú deťom utvárať návyk na pravidelné cvičenie a radosť z pohybu.

 

 

 

 

 

 

 

Pri vyššom počte žiakov alebo organizovaných činnostiach , ktoré si vyžadujú zvýšenú bezpečnosť/ sánkovanie, plávanie/ zabezpečí riaditeľka MŠ ďalšieho zamestnanca.

 

     Na vychádzku učiteľka zabezpečí pre deti reflexné vesty a využíva terčík pri prechádzaní cez komunikáciu, pričom  sa dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Pri prechode cez vozovku učiteľka vchádza do vozovky ako prvá, zastaví premávku zdvihnutím terčíka a zostáva na vozovke až kým neprejdú všetky deti. Vozovku opúšťa ako posledná.

     Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec podľa  vyhlášky MŠ SR  č. 308/2009 Z. z viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov.

Pri pobyte na školskom dvore učiteľka skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, zapíše záznam na hárok v knihe detského ihriska, podľa potreby upozorní prevádzkovú zamestnankyňu, ktorá nebezpečné predmety odstráni. Dbá na bezpečnosť  a ochranu zdravia detí pri hrách na preliezačkách, osobným dohľadom a upozornením dieťaťa zabezpečí zvýšenú  bezpečnosť a vzájomnú ohľaduplnosť medzi deťmi.

V prípade potreby dieťaťa ísť na toaletu, učiteľka poverí sprievodom prevádzkovú zamestnankyňu, ak to nie je možné, odchádza na toalety so všetkými deťmi.

     V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa pobyt detí vonku uskutočňuje aj za menej priaznivého počasia, preto je potrebné deti primerane obliekať a obúvať.  Pobyt vonku treba realizovať pravidelne, utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných, realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity detí a preto dĺžku pobytu vonku bezdôvodne neskracovať! Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky: silný nárazový vietor, silný mráz pod -10° C, poľadovica, vytrvalý a silný dážď, hustá hmla a pod.. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia.

  Ochrana detí pri vysokých  extrémnych teplotách: chrániť hlavu čiapkou, pokožku krémom, v čase od 11,00 hod. do 15 hod. sa nevystavovať slnečnému žiareniu, zdržiavať sa v tieni. Pobyt vonku treba uskutočňovať v skorších, či neskorších hodinách..

     Ochrana detí pri nízkych  extrémnych teplotách:  chrániť sa teplým oblečením, vetrovkou, oteplovačkami, čiapkou, rukavicami, šálom, natierať si odokryté časti tela.

     Pri sebaobslužných činnostiach detí na pobyt vonku /obliekane, vyzliekanie/ pomáha učiteľke prevádzková zamestnankyňa.

 

 

                                                     

 

 

 

 

3.2.1 Čistota a údržba vonkajších priestorov MŠ

 

O vonkajšie plochy a chodníky sa stará prevádzkový pracovník MŠ v zmysle pracovnej náplne a vnútorného poriadku školy. Udržuje zverené priestory MŠ v bezporuchovom stave, tak aby nebolo ohrozené zdravie detí a zamestnancov MŠ, resp. iných osôb zdržujúcich sa v objekte

Sezónne v zime – udržiavanie bezpečnosti chodníkov, odhŕňanie snehu

               V jeseni – vyhrabanie opadaného lístia

Starostlivosť o detské ihrisko ,detské atrakcie, hojdačky.

Prípadné zistené závady hlási riaditeľke školy. Opravy na týchto detských atrakciách sa vykonávajú  v spolupráci so zriaďovateľom. Je založená kniha údržby detského ihriska , ktorá obsahuje informácie o stave a údržbe ihriska.

 

 Pieskovisko/ č.1 a č.2 /- úprava pieskoviska/plocha, frekvencia čistenia ,prostriedky údržby ,záznamy o čistení/

 S účinnosťou od 1.12.2007 vstúpila do platnosti vyhláška MZ SR č.521/2017 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviská ako vykonávací predpis k zákonu č.355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2007

Táto vyhláška upravuje požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskoviska určeného na hranie detí a určuje najvyššie povolené množstvá mikrobionálneho a parazitárneho znečistenia piesku v nich.

Plocha pieskoviska:

Ak je na nezastavanom pozemku MŠ a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti zriadené pieskovisko, jeho plocha musí byť najmenej 0,5 m ²na jedno dieťa. V našom prípade 11,47 m² čo prislúcha počtu 22 detí. Pieskovisko č. 2 je t. č. v rekonštrukcii.

 

 

•   Prevádzková zamestnankyňa zodpovedá za pravidelné čistenie, prekopávanie,       prehrabávanie a polievanie pieskoviska pitnou vodou jedenkrát za dva týždne počas sezóny od 1.marca do 30. novembra kalendárneho roka. Piesok vymieňame na začiatku sezóny.

•   O týchto prácach vykonáva pravidelnú písomnú evidenciu

•   Pieskovisko je mimo pobytu detí zabezpečené tak, aby nedochádzalo k jeho znečisťovaniu najmä zvieratami. Je prekryté ochrannou sieťkou.

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

Starostlivosť o stav preliezačiek, hojdačiek, a ďalších zariadení detského ihriska

 

 

•   Hracie a športové plochy počas sezóny pravidelne čistí, polieva pitnou vodou prevádzkový zamestnanec, ktorý zabezpečuje i nahlasovanie potreby kosenia trávnatej plochy minimálne dvakrát za mesiac alebo podľa potreby zriaďovateľovi.

•   Nátery na preliezačkách, kolotoči a šmýkalke sa obnovujú každý školský rok

•   Prehliadka celistvostí konštrukcií sa vykonáva 2 x ročne a následne podľa potreby dochádza k odstráneniu, oprave poškodených častí

•   Na bezpečnosť pohybu detí po preliezačkách a hojdačkách dozerá pedagogický  dozor

•   Údržba zariadení detského ihriska sa zabezpečuje počas prerušenia prevádzky a podľa potreby

•   Hračky pre hry na školskom dvore sú uložené v sklade (vo vymedzených priestoroch), ich čistenie a dezinfekcia sa realizuje priebežne podľa potreby

•   Za kvalitu hračiek v exteriéri zodpovedajú pedagógovia 

     Starostlivosť o vonkajšie priestory zabezpečuje prevádzková zamestnankyňa, ktorá si značí väčšie opravy do zošita a hlási všetky potrebné väčšie opravy riaditeľke školy. Riaditeľka okamžite informuje o vzniknutej situácii zriaďovateľa.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

4/ ORGANIZÁCIA  PREVÁDZKY  ŠKOLY

    

Prevádzka  materskej školy je po prerokovaní na slávnostnom zahájení školského roku a dohode so zákonnými zástupcami  detí v pracovných dňoch

od 6,30 hod. do 16,30 hod.

            S prevádzkovou dobou bol oboznámený i zriaďovateľ MŠ Lehota .

 

Pre učiteľky vo všetkých troch triedach od 6:30 do 16:30 v dvojzmennej prevádzke.

 

Riaditeľka materskej školy:           Katarína Bekényiová

Konzultačné hodiny                   od 10,30 hod – 11,30 hod,

                                                     po dohode i podľa potreby rodičov

Telefón MŠ:                                 037 /6553 056

 

Pre nepedagogických zamestnancov:

 

Mária Lačná                 od 6:00 -10:30   obedná prestávka  14:00-17:00

Slavka Zaujecová        od 6:30 – 14:00  obedná prestávka

 

 

 

Údržbu jednotlivých priestorov MŠ zabezpečujú v rozsahu určenom pracovnou náplňou prevádzkoví zamestnanci. Pri náročnejších opravách a revíziách zariadení školy sú na túto činnosť prizývaní odborníci. Zabezpečovanie čistoty MŠ vykonávajú prevádzkoví zamestnanci v súlade s pracovnou náplňou a podľa harmonogramu upratovačských prác. Zodpovedajú za pravidelnú výmenu uterákov, čisteniu hrebeňov, suchú podlahu a hygienu sociálnych zariadení.

Službu pri vchode má upratovačka ,ktorej úlohou je usmerňovať deti ako i  zákonných zástupcov detí ,prípadne i návštevy a zamedziť nekontrolovateľnému vstupu cudzích osôb do budovy MŠ. Budova školy sa uzamyká o 8:00 hod po prebratí detí od zákonných zástupcov a o 17:00hod po opustení prevádzkového zamestnanca uplynutím jeho stanovenej pracovnej doby. Ak rodič mešká, porušuje tým školský poriadok a evidencia neskorých príchodov  sa zakladá do osobného spisu dieťaťa. Následné riešenie porušovania ŠP je realizované osobným pohovorom  a pri opakovanom stave môže prísť i o prerušenie dochádzky do MŠ                            

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

Prevádzka tried schádzanie a rozchádzanie detí:

 •  v čase od 6:15 do 7:30 sa deti schádzajú v zbernej triede.

 

Službu konajúce pedagogické zamestnankyne si preberajú deti z jednotlivých oddelení a odchádzajú s nimi do jednotlivých tried. Počty preberajúcich detí sú zaznačené v zošite určenom pre zberný zápis detí. Popoludní sa v čase od 15:30 deti umiestňujú do zbernej triedy. V čase od 15:30 do 16:30 preberá zodpovednosť službu konajúci pedagogický zamestnanec.

 

 

V prípade zníženého počtu prítomných detí v MŠ z dôvodu chorobnosti, môže riaditeľka rozhodnúť o zlučovaní detí v triedach počas odpoludňajších hodín. V takom prípade sa deti po obede rozdelia do 2 tried č.1 a č.2 s počtom maximálne 21 detí. Jedna pedagogická zamestnankyňa z poobednej zmeny čerpá NV.

V prípade neprítomnosti pedagogického zamestnanca na pracovisku z dôvodu PN alebo účasti na vzdelávaní, zabezpečí riaditeľka zastupovanie za neprítomnú kolegyňu formou nadčasovej práce.

V prípade, že celkový počet detí v odpoludňajších hodinách / v čase spánku/ v triedach č.1 a č.2 neprekročí hranicu 42,môže riaditeľka rozhodnúť o zlučovaní detí do dvoch tried a zastupovanie za neprítomnú učiteľku bude riešené formou spájania / na 1 učiteľku je povolený počet 21 detí v heterogénnej triede od 3-6 rokov/

V oboch prípadoch ,kedy dôjde k zlučovaniu detí troch tried do dvoch, musia pedagogické zamestnankyne informovať zákonných zástupcov detí písomnou formou pri vstupe do MŠ kde sa nachádza ich dieťa.

 

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov najmenej na 3 týždne. Prevádzka MŠ je určená na základe záväzného záujmu detí na pobyt v predškolskom zariadení zo strany rodičov. S prevádzkou MŠ počas letných prázdnin, o ktorej rozhoduje riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa, sú rodičia oboznámení spravidla 2 mesiace vopred. V tomto období prevádzkoví zamestnanci vykonávajú veľké upratovanie a dezinfekciu priestorov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

                                                   

 

 4.1 Prijímanie detí

 

V predškolskom zariadení v súlade s § 24 ods.6 zákona NR  SR č355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže byť umiestnené len dieťa, ktoré

a/ je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve

b/ neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

c/ nemá nariadené karanténne opatrenie

 

V súvislosti so starostlivosťou o zdravie detí materská škola požaduje od rodičov k prihláške do predškolského zariadenia priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pobyt v kolektíve od všeobecného lekára pre deti a dorast

Záznam o očkovaní dieťaťa/ dieťa je očkované, nie je očkované/

Pri nástupe dieťaťa do MŠ predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti okolia dieťaťa a o tom, že dieťa nie je choré na prenosnú chorobu

Do predškolského zariadenia možno prijať len zdravé dieťa. Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ /§ 7 ods.7 vyhlášky č.308/2009 Z .z./ na základe potvrdenia od lekára.

Ranné preberanie detí zabezpečuje pedagogický zamestnanec zariadenia pred vstupom do triedy za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do zariadenia priviedla. Prijíma len deti, u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistí známky akútneho ochorenia. Ak sa pri rannom filtri zistia ochorenia dieťa môže prijať len na základe odporučenia ošetrujúceho lekára.

Rodič je povinný pri vstupe do triedy oznámiť učiteľke zmeny v zdravotnom stave dieťaťa / bolesť hlavy, ucha, bruška, zvracanie, nechutenstvo, vyrážky, domáci ošetrený úraz/

Ak dieťa chýbalo v zariadení dlhšie ako 5 dní musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť písomné vyhlásenie nie staršie ako 1 deň o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie.

V prípade dlhšej neprítomnosti ako 30 po sebe nasledujúcich dní oznámi rodič riaditeľke MŠ dôvod neprítomnosti dieťaťa písomne ,pričom po opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie nie staršie ako 1 deň o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie.

 

 

 

 

                                                       

                                                             

 

 

 

4. 2   Preberanie detí

 

       Rodič privádza dieťa do MŠ v čase od 6.30 hod. do 8.00 hod. a preberá si ho spravidla medzi 15.00 až 16.30 hod. Medzi 8.00 hod. až 15.00 hod. je budova MŠ z bezpečnostných dôvodov uzamknutá.  V nevyhnutných prípadoch,  ak rodič potrebuje, môže svoje dieťa priviesť neskôr, respektíve si ho môže skôr vyzdvihnúť. Spôsob prebratia dieťaťa je potrebné vopred si dohodnúť s triednym učiteľom.

Rodič je povinný dieťa ráno odovzdávať osobne pedagógovi. Za bezpečnosť dieťaťa, ktoré rodič poslal do MŠ samé, prípadne ho nechal v šatni bez dozoru, zodpovednosť pedagogický zamestnanec nepreberá. 

     V zmysle vyhlášky MŠ č. 306/2008 Z. z. o materskej škole § 7 ods. 7 pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Ak pri rannom filtri učiteľka zistila príznaky ochorenia, alebo má vážne podozrenie, dieťa môže prijať len na základe odporučenia od ošetrujúceho lekára podľa §24 zák.č.355/2007 Z .z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

     V prípade, že ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako päť po sebe nasledujúcich dní musí zákonný zástupca pred nástupom dieťaťa do zariadenia predložiť službukonajúcej učiteľke vyhlásenie o tom, že je dieťa zdravé a v rodine neboli  nariadené karanténne opatrenia.

     Ak dieťa počas dňa v MŠ ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

     Pri preberaní dieťaťa z MŠ je rodič povinný prevziať dieťa od pedagóga v osobnom kontakte, alebo na tento úkon môže rodič písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu.

Potrebné tlačivo rodič obdrží v MŠ. Každú zmenu je rodič povinný písomne a bezodkladne nahlásiť aj v priebehu roka. Bez daného potvrdenia pedagóg nesmie vydať dieťa cudzej osobe.

     Preberanie detí medzi učiteľkami počas dňa (výmena učiteliek) sa uskutočňuje písomne v rannom filtri s podpisom preberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

4.3   Organizácia činností počas dňa

 

Výchovno vzdelávacia činnosť v MŠ pozostáva z ustálených organizačných foriem.

V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

Režim dňa je organizovaný tak ,aby bol optimálne zabezpečený čas na hry, na výchovno vzdelávacie činnosti, na spánok, telesnú aktivitu, cvičenia najmenej dvakrát denne, otužovanie, stravovanie detí/ vrátane pitného režimu a hygienu.

 

Súčasťou denného poriadku sú:

 • hry a hravé činnosti - spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hravé aktivity detí. Súčasťou hier a hravých činnosti sú vopred plánované edukačné aktivity.
 • pohybové a relaxačné cvičenia - obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia
 • edukačné aktivity - cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť.
 • pobyt vonku - obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity. Realizuje sa denne, výnimkou sú dni, kedy sú nepriaznivé klimatické podmienky.
 • odpočinok - realizuje sa v závislosti od potrieb dieťaťa.
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie) –

 realizujú sa v stanovenom čase. Čas podávania stravy je zohľadnený podmienkami materskej školy

 

Denný poriadok materskej školy

 

Za dodržiavanie  denného poriadku sú zodpovedné učiteľky, ktoré dodržiavajú zásady psycho-hygieny dieťaťa s cieľom vytvárať veku primerané  podmienky na zdravý rast a vývoj detí.

 

                                                          

 

                                                            

od 6,30 hod. do 8,45 hod.

-rámcovo stanovený čas

- Otvorenie materskej školy, schádzanie detí,

- Hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí, priamo i nepriamo navodené, usmernené činnosti), plánovanie a navrhovanie aktivít, individuálne, frontálne, skupinové činnosti a aktivity, osobná hygiena, individuálne jazykové chvíľky

- ranný kruh - rozhovory, diskusie a iné.

- Pohybové a relaxačné cvičenia

od 8,30 hod. do 9,00 hod.

-presne stanovený čas

- Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata /stolovanie/

od 9,00 hod. do 11,15 hod.

-rámcovo stanovený čas

- Edukačné aktivity - výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, jazykové, matematické a iné (jej edukačný zámer

korešponduje so ŠkVP a ŠVP).

- Pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.).

od 11,15 hod. do 12,00 hod.

-presne stanovený čas

- Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed /stolovanie/

od 12,00 hod. do 14,30 hod.

-rámcovo stanovený čas

- Príprava na odpočinok, sebaobslužné činnosti

- Odpočinok (dĺžka závislá od individuálnych potrieb detí - minimálne 0,5 hod.)

- Pohybové a relaxačné cvičenie , pobyt vonku

od 14,30hod. do 15,00 hod.

-presne stanovený čas

- Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant /stolovanie/

od 15,00 hod. do 16,30 hod.

-rámcovo stanovený čas

- Hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové, alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, pohybové aktivity, jazykové chvíľky, pobyt vonku, hodnotenie dňa.

- Koniec prevádzky

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

4.3.1   Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

     Hlavným  cieľom  predprimárneho  vzdelávania  je  dosiahnuť   optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň  ako základ pripravenosti na školské  vzdelávanie  a na  život  v spoločnosti.  Východiskom  je  jedinečnosť   dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu

     Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

            Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich je súčasťou denného poriadku. Denný poriadok je dostatočne pružný, reaguje na potreby a záujmy detí. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt každého dieťaťa v materskej škole.

            Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach, preto ich pedagogicky usmerňujú kvalifikovaní učitelia predprimárneho vzdelávania.

Pri striedaní denných činností by mala učiteľka rešpektovať:

 - pravidelnosť – poskytnúť podmienky a priestor na spontánne hry, edukačné aktivity, pobyt vonku a zabezpečiť ich pravidelné opakovanie atď., s dôrazom najmä na to, že v súčasnosti je už prekonaný názor, že všetky organizačné formy sa budú konať v presne stanovenom čase, ako aj s presným časovým vymedzením,
 - dôslednosť – umožniť dieťaťu dokončiť hru, príp. presunúť ju vytvorením vhodných podmienok na neskorší čas, alebo viesť deti dôsledne a citlivo k dodržiavaniu pravidiel slušného správania v akejkoľvek situácii atď.,
 - optimálny biorytmus – umožniť pravidelnosť v činnostiach zabezpečujúcich životosprávu, pri zabezpečovaní hygienických potrieb, pravidelnosť odpočinku, pohybových a relaxačných cvičení 

  - bezstresové prostredie – uspokojovať potreby a záujmy detí, nenáhliť sa v realizácii výchovno-vzdelávacích činností, znížiť hlučnosť v triede používaním primeranej hlasovej intenzity, primeraných neverbálnych prejavov

Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty, ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2   Krúžková činnosť

 

Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke materskej školy k nahliadnutiu plán činnosti. Predložia tiež na podpis zmluvu o prenájme priestorov školy, ktorú uzavreli so zriaďovateľom na príslušný školský rok.

     Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu v priestoroch školy v popoludňajších hodinách. 

     Časový harmonogram krúžkovej činnosti bol upravený podľa  požiadaviek zo strany zákonných zástupcov a z dôvodu potreby dodržiavať psychohygienické zásady, v súlade s § 4 ods. 9 vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole

     Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činností, ktorú vykonáva lektor s Informovaným súhlasom zákonného zástupcu, zodpovedá lektor.

 

 

 

4.3.3 Mimoškolské aktivity

 

     Každá mimoškolská aktivita musí byť súčasťou Plánu školy/ plán školy už podľa platnej legislatívy nie je potrebný vypracovávať/ a odsúhlasená riaditeľkou MŠ. Zriaďovateľ je iba informovaný o konaní jednotlivých mimoškolských aktivít.    Pre opustenie MŠ –  vypísať cestovný príkaz!

     Zákonný zástupca dieťaťa je informovaný o mimoškolskej akcii prostredníctvom Informovaného súhlasu. Podpisom tohto dokumentu vyjadrí súhlas s obsahom, podmienkami a uskutočnením naplánovanej akcie.

     Výlet , alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy , najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné , hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti.

     Organizačnú prípravu zabezpečí riaditeľkou poverený pedagogický zamestnanec  a o priebehu aktivít a poučení zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia vyhotoví písomný záznam , ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom.

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

     V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.  o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na činnosti, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činností, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

 

•          na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca

•          na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca

•          pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca

•          v škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Materská škola pravidelne informuje o dianí v MŠ, o realizovaných akciách a aktivitách aj prostredníctvom fotografií z akcií a aktivít detí aj na webovej stránke školy. Zákonný zástupca je o tejto skutočnosti riadne informovaný a svojim podpisom súhlasí s takouto propagáciou materskej školy  - Súhlasom dotknutej osoby.

Dodržiavaním zákona o ochrane osobných údajov / informovaní zákonní zástupcovia deti podpísali na začiatku školského roku/

     Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku možno použiť, zmluvnú dopravou  len na základe informovaného písomného súhlasu rodiča.

 

 

4.4   Organizácia v šatni

 

     Do šatne majú prístup rodičia, alebo iná osoba, ktorá dieťa privedie. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a k poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka a rodič. Za hygienu a čistotu zodpovedá prevádzková zamestnankyňa.

     Do tried a iných miestností MŠ je vstup povolený iba po dohode s riaditeľkou a učiteľkou MŠ v jednorazových hygienických návlekoch.

     Odporúča sa priniesť dieťaťu do MŠ pohodlné oblečenie, náhradné oblečenie, hygienické potreby, vhodnú obuv na hru a činnosti počas celého dňa.

 

 

 

                                                              

 

 

                                                       

 

4.5   Organizácia v umyvárňach

 

     V umyvárni č.1 je 6 detských umývadiel, umiestnených 0,5 m od podlahy. Tekuté detské mydlo je nad každým umývadlom prichytené. V miestnosti s toaletami je umiestnených 8 detských WC mís oddelených priečkami. Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, označený svojou značkou.

V umyvárni č.2 je umiestnených 5 detských umývadiel a 5 WC mís oddelenými priečkami.

     Deti sa v umyvárni zdržiavajú za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom, sebaobsluhe a zodpovedá za celkovú organizáciu v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov.    

     Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, pohárov, suchú podlahu, dopĺňanie toaletného papiera a hygienu umyvárne zodpovedá prevádzková zamestnankyňa, ktorá vedie evidenciu o vykonanej práci.

 

 

                                                              

4.6   Organizácia v jedálni

 

Režim stravovania je organizovaný tak, aby zodpovedal veku, zdravotnému stavu a fyzickej záťaži detí.

Stravovanie detí zabezpečuje školská jedáleň ,kde sa podáva celodenná strava- desiata ,obed, olovrant a kde sa uskutočňuje konzumácia jedál a nápojov pre deti v čase ich pobytu v MŠ. A pre zamestnancov MŠ, ktorí spolupôsobia pri utváraní zdravých hygienických a spoločenských návykov.

   

     Strava sa podáva sa trikrát denne v trojhodinových intervaloch.  Za teplotu podávanej stravy je zodpovedná hlavná kuchárka.

     Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa  odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva(§ 140,ods.4, zákon  č. 245/2008 Z. z).

     Vedúca školskej jedálne zodpovedá za kvalitu, predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania, zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.

     Každé dieťa dostáva podľa jedálneho lístka  jedlo  bez ohľadu na to, či dané jedlo má rado , alebo nie. Počas jedla učiteľky nenásilne deti usmerňujú podľa potreby i prikrmujú.  

 

 

                                                     

 

 

 

  Vo výnimočných prípadoch,  ak má dieťa vážny dietetický, alergický alebo iný zdravotný problém, môže rodič požiadať písomnou žiadosťou s priloženým lekárskym potvrdením a odporúčaním vedúcu školskej jedálne o možnosť svojmu dieťaťu nosiť stravu z domu.  Vedúca školskej jedálne žiadosť postúpi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorý posúdi jej  opodstatnenosť. Po odobrení žiadosti v takomto prípade rodič môže svojmu dieťaťu nosiť stravu v uzatvorenej označenej nádobe, ktorú prevádzková zamestnankyňa hneď po prinesení ukladá do chladničky na to určené a označené miesto.     

     Zákonný zástupca uhrádza výšku nákladov na nákup potravín, ktorú určuje zriaďovateľ.

     Jedálny lístok, do ktorého sú vpisované energetické a základné nutričné údaje o podávanej strave je pre informáciu rodičov vyvesený v šatni detí na viditeľnom mieste.

Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedajú pedagogickí zamestnanci. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas stolovania deti nenásilne usmerňujú a motivujú, deti jesť nenútia. Zodpovedajú za pokojné stolovanie počas desiaty, obeda i olovrantu.

Najmladšie deti používajú pri stolovaní lyžičku a postupne podľa individuálnych osobitostí detí, požiadaviek a konzultácií s rodičmi, vidličku a celý príbor. Všetky deti 5 – 6 ročné používajú kompletný príbor.

     Počas stolovania je v jedálni prevádzková zamestnankyňa, ktorá zabezpečuje čistotu priestorov aj detí v prípade, ak sa oblejú. Prevádzková zamestnankyňa zodpovedá za výdaj stravy a zberanie použitého riadu.

 

 

4.6.1     Pitný režim

 

            Materská škola je zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnom množstve. Na jedno dieťa a deň pripadá najmenej 60 litrov vody, čo je možné dokladovať spotrebou pitnej vody v zariadení podľa merača.

     Teplá voda sa pripravuje pomocou elektrického ohrevu a pre deti je dostupná len cez zmiešavaciu batériu, ktorú obsluhuje pedagogický personál. Namiešaná voda nepresahuje teplotu 45°C. Kontrolu kvality vody zabezpečuje prevádzkovateľ vodovodného systému – Obec Lehota

Pitný režim detí sa zabezpečuje prostredníctvom školskej jedálne.

 

 

 

 

 

 

 

Učiteľky dbajú na pravidelný prísun tekutín deťom počas ich pobytu v MŠ podľa ich potrieb. Tekutiny sú pripravené v každej triede i na pobyte vonku v nerozbitných džbánoch. Poháre sú uložené na táckach v dosahu detí .

V triede deti používajú na pitie označené sklenené poháre/ každé dieťa má svoju značku/, na školskom dvore deti používajú jednorazové hygienické poháre umelé. Za ich čistotu a dopĺňanie vody zodpovedá prevádzková zamestnankyňa. Poháre sa umývajú v priestoroch kuchyne,  minimálne 2x denne podľa Vyhlášky MZ SR č.533/2007 Z .z  o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

     Učiteľky pri organizácii pitného režimu dbajú, aby sa uskutočnil hygienicky, vyhovujúcim spôsobom – odčlenenie čistej a špinavej prevádzky.

 

 

4.7   Organizácia v spálni

 

Zmyslom odpočinku je regenerácia psychických a fyzických síl detí. Každé dieťa spí na svojej samostatnej drevenej postieľke s matracom,  má vlastné pyžamo, vankúš a stoličku na odkladanie svojho oblečenia.

     Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá pedagogický zamestnanec na správne rozloženie ležadiel (40 cm od seba), na čistotu posteľnej bielizne, primerané oblečenie detí (pyžamo) a čistotu osobnej bielizne detí. Od odpočívajúcich deti neodchádza. K deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku pristupuje individuálne.

     V prípade, že sú všetky deti počas odpočinku v pokoji , učiteľka si dopĺňa triedne písomnosti, pripravuje pomôcky, študuje odbornú literatúru, používa počítač  na zabezpečenie vyššie uvedených činností.

     Pravidelné vetranie spálne v dopoludňajších hodinách zabezpečuje prevádzková zamestnankyňa vetraním cez okná, počas spánku detí učiteľka tak, aby neohrozila zdravie detí. V zimných mesiacoch prevetrávaním nepriamo cez ďalšiu miestnosť,   v letných mesiacoch sa spí pri otvorených oknách. Teplota spálne, ktorá nesmie klesnúť pod 22° C, sa sleduje na nástennom teplomere.

     Posteľná bielizeň sa vymieňa raz za dva týždne podľa hygienických noriem, prípadne podľa potreby. Za výmenu je zodpovedná prevádzková zamestnankyňa, ktorá si o tejto činnosti vedie zápis. Použitá posteľná bielizeň, sa vozí do práčovne

Zlatka s ktorou má obec Lehota uzatvorenú zmluvu.

Pyžamá detí sa vymieňajú raz za týždeň, spravidla na konci týždňa v piatok alebo individuálne podľa potreby. Za výmenu  zodpovedajú rodičia.

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

4.8    Prerušenie prevádzky

 

     V čase letných prázdnin je prevádzka v materskej školy prerušená z hygienických dôvodov spravidla najmenej na tri týždne. Prerušenie povoľuje  zriaďovateľ Obec Lehota po konzultácii s riaditeľkou školy. . V tomto období podľa plánu vykonávajú prevádzkoví  zamestnanci  upratovanie a dezinfekciu priestorov

     Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka  MŠ písomne zriaďovateľovi  a zákonným zástupcom detí materskej školy vopred, v dostatočnom časovom predstihu (dva mesiace) Rodičia pred obdobím  školských prázdnin môžu  písomne vyjadrovať svoj záujem o prevádzku MŠ.

     V prípade väčšej neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. chrípky a pod.), sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa, príp. príslušného Úradu verejného zdravotníctva.

     V krajnom prípade sa môže prerušiť alebo obmedziť prevádzka z dôvodu živelnej pohromy, havarijnej situácie, problémov s dodávkou plynu, vody , tepla, ak klesne teplota vnútorných priestorov pod 18° C tri po sebe nasledujúce dni, alebo jeden deň pod 16° C.

     Zamestnanci MŠ si v týchto prípadoch čerpajú náhradné voľno alebo riadnu dovolenku.

 

 

4.8.1   Zastupovanie zamestnancov školy

 

     Počas  krátkodobej neprítomnosti pedagóga /1-2 dni/, z dôvodu chorobnosti, vážnych rodinných udalostí  alebo školení, vzdelávania sa, prevádzka MŠ sa neprerušuje. Riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom školy zabezpečí na tieto dni prevádzku  zastupovaním druhým pedagógom, t.j. zamestnancom školy, ktorému za odpracované hodiny vznikne nárok na náhradné voľno. Ak zastupovanie nie je možné druhým  pedagógom (zamestnancom školy) z vážnych zdravotných, rodinných dôvodov zastupovanie zabezpečí v súlade so zákonom zriaďovateľ školy.

    Zriaďovateľ, Obec Lehota, zabezpečí zastupovanie pedagogického zamestnanca počas dlhodobej neprítomnosti a  nepedagogického zamestnanca i počas krátkodobej neprítomnosti z dôvodu, že v MŠ viac nepedagogických zamestnancov nepracuje.

     O vzniknutej situácii na škole zriaďovateľa informuje riaditeľka školy ihneď ako je to možné.

 

 

 

 

                                                                

 

 

 5/ STAROSTLIVOSŤ  O HYGIENU, ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ  DETÍ

 

Materská škola pri výchove a vzdelávaní a pri  a  pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou vzdelávaním zabezpečuje tieto podmienky :

 • prihliada na základné fyziologické potreby detí
 • vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov
 • zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí
 • poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
 • vedie evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti, alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou
 • pri vzniku školského úrazu škola vyhotoví záznam o školskom úraze.

 

 

     Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľka materskej školy.

 

      Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.

     Učiteľka od detí neodchádza, ani počas spánku, v prípade nutnosti zabezpečí dozor nad deťmi. Zodpovedá i za uloženie predmetov, nábytku a hračiek v triede tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie dieťaťa.

      Ak dieťa počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje rodiča dieťaťa telefonicky, prípadne zavolá lekára.

     Pri pobyte detí vonku učiteľka zabezpečí priestor tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie dieťaťa.

     Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec podľa  vyhlášky MŠ SR  č. 308/2009 Z. z viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach , ktoré si vyžadujú zvýšený dozor , riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí.

     Pri všetkých činnostiach, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti, vyžadujúcich zvýšený dozor, zabezpečí riaditeľka počet pedagogických zamestnancov v zmysle platnej legislatívy.

 

 

                                                   

 

 

 

 

     Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti, so súhlasom zákonných zástupcov, zodpovedá lektor, podľa §7,ods.5) vyhlášky  MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole

     Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochrany zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne:

 • zabezpečiť požadovanú hygienu a poriadok na škole podľa kritérií
 • dodržiavať zásady a pokyny pracovníkov hygienického dozoru
 • zamykať priestory , kde sú uložené čistiace prostriedky
 • odkladať čistiace a hygienické potreby na určené miesto mimo dosahu detí
 • odomykať a zamykať vstupné dvere do budovy podľa režimu dňa
 • starať sa o školský areál
 • starať sa o čistotu a schopnosť prístupových chodníkov

     V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnankyne MŠ riadia       § 153  zákona  MŠ SR č. 245/2008 Z. z. ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 152, vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materských školách v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Vyhláškou MŠ SR  č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode, Zákona  Národnej rady SR č. 124/2006 Z. z. ktorý implementuje úpravy bezpečnosti a ochrany zdravia platné v Európskej únii, predovšetkým Smernicu Rady č. 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci a nadväzujúce smernice upravujúce minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov.

     Ďalej sa zamestnankyne riadia Zákonníkom práce, zákonom  NR SR č. 311/2001        v znení neskorších predpisov, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a  rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 527/2007 Z . z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež), vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie spoločného stravovania, Pracovným poriadkom a Organizačným poriadkom, prevádzkovým poriadkom MŠ a internými pokynmi riaditeľky MŠ.

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

5.1   Postup zamestnancov pri evidencii úrazov

 

 • Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom.
 • Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v knihe úrazov a tento záznam dá na podpis zákonnému zástupcovi dieťaťa.
 • Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje so zákonným zástupcom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe.
 •  Ak zákonný zástupca dieťaťa je nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie a zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení dieťaťa jeho zákonnému zástupcovi.
 • V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada ktorúkoľvek zamestnankyňu materskej školy o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a tiež o privolanie zákonného zástupcu dieťaťa a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc.
 • Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu zákonných zástupcov dieťaťa.
 • Úraz zaznamená v knihe úrazov a lekársku správu odovzdá zákonným zástupcom dieťaťa.
 • Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa Metodického usmernenia č. 4/2009 – R z 11.februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl a školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.

 

 

5.2   Zásady bezpečnosti pri práci s počítačom

 

 • aktívne využívať počítače, interaktívnu tabuľu, tlačiareň, internet, elektronické    hračky  a rôzne  učebné pomôcky 
 • výber softvéru, edukačných programov  a interaktívnych  hier využívať v tematických podporovať rozvoj tvorivých schopností a elementárnych celkoch,   zručností detí pri práci s interaktívnou tabuľou
 • správne motivovať, rešpektovať potreby dieťaťa, vekové  a individuálne osobitosti dodržiavať  optimálnu dĺžku práce s IKT

 

                                                 

 

                                                         

 

      

 • poskytnúť rovnaké podmienky pre rozvoj počítačovej gramotnosti všetkým deťom bez rozdielu socioekonomických a sociokultúrnych podmienok rodín, z ktorých deti do MŠ prichádzajú
 • aktivizovať rodičov k uvedomeniu si predností, ale aj rizík spojených s nekontrolovaným a nevhodným používaním IKT u detí
 • vedieť postupovať a pracovať podľa inštrukcií s pomocou dospelého, vo dvojici i samostatne
 • vyvíjať vôľové úsilie  dieťaťa v činnosti, prejaviť dôveru vo svoje schopnosti

 

 

5.3   Preventívne opatrenia pri prejavoch akútneho prenosného ochorenia pandémie chrípky

 

     V zmysle vyhlášky MŠ č. 306/2008 Z. z. o materskej škole § 7 ods. 7 pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

     Ak pri rannom filtri učíteľka zistí príznaky ochorenia, alebo má vážne podozrenie, dieťa môže prijať len na základe odporučenia od ošetrujúceho lekára podľa §24 zák.č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

     Ak sa u dieťaťa prejavia príznaky akútneho ochorenia počas dňa, je povinnosťou pedagogického zamestnanca izolovať dieťa od ostatných detí, zabezpečiť nad ním dozor ním poverenou osobou z radou zamestnancov školy a bez meškania informovať zákonného zástupcu dieťaťa. V prípade akútneho stavu zavolať zdravotnícku pomoc.

      V prípade, že ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako päť po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby, musí zákonný zástupca pred nástupom dieťaťa do školy predložiť službukonajúcej učiteľke vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.

 

Liečba chrípky a správanie sa v čase ochorenia

Každé infekčné ochorenie si vyžaduje izoláciu chorého človeka od zdravých, preto treba počas choroby zostať doma a riadiť sa pokynmi ošetrujúceho lekára.

 

Postup na zamedzenie šírenia chrípky

 • vyhýbať sa hromadným podujatiam
 • v prítomnosti inej osoby podozrivej z nákazy nosiť rúšku
 • umývať si ruky viackrát denne mydlom počas 30 sekúnd

 

 

                                                          

 

 

 

 

Preventívne opatrenia pre prípad pandémie chrípky

V súvislosti s výskytom chrípky sú preventívne opatrenia v detských kolektívnych zariadeniach veľmi dôležité. Z hľadiska získania chrípkovej infekcie totiž patria deti predškolského veku a školského veku medzi rizikové skupiny populácie. V epidémiách býva najvyššia chorobnosť u detí do 15 rokov. Deti od 6 mesiacov do troch rokov veku patria medzi prioritné skupiny osôb na očkovanie proti chrípke, deti predškolského a školského veku patria medzi ďalšie rizikové skupiny osôb na očkovanie proti chrípke.

 

 

Predchádzanie šírenia chrípky

Posilňovanie imunitného systému :      

 • športovanie
 • dostatok spánku a oddychu – správny vyvážený denný režim
 • správne stravovacie návyky a zloženie stravy bohatej na vitamíny a vlákniny
 • dostatok tekutín

 

 

Znižovanie rizika nákazy

 • pravidelné umývanie rúk
 • nepoužívať na jedenie spoločný príbor, nepiť zo spoločného pohára
 • udržiavať odstup od nachladnutého človeka
 • pri prechladnutí si nechytať oči a nos – väčšie riziko prenosu choroboplodných   zárodkov cez sliznice

 

     Na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a v prípade výskytu zvýšenej   chorobnosti detí hlási riaditeľka tento stav na odbor epidemiológie RÚVZ v Nitre. Ďalej postupujeme ohľadom prevádzky materskej školy podľa usmernení a nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

Deťom sa v škole lieky, vitamíny ani žiadne výživové doplnky nepodávajú!

 

V priestoroch spájacej chodby sa v materskej škole na viditeľnom a deťom neprístupnom mieste nachádza uzamknutá lekárnička, ktorá sa používa na poskytnutie prvej pomoci, ošetrenie drobných úrazov detía zamestnancov školy.

 

 

 

                                                         

                                                    

 

 

 

 

5.4   Opatrenia pri prejavoch akútneho parazitárneho ochorenia –pedikulóza  (zavšivavenie)

 

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodcom pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebeň, kefa, čiapka, šál, osobná posteľná bielizeň). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši hlavne za ušami a v zátylku.

Hlásenie ochorenia

     Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý zistí zavšivavenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a riaditeľke materskej školy.

     Vedenie materskej školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov (zvolaním rodičovského združenia, že v materskej škole sa vyskytli vši. Zároveň budú rodičia   informovaní, že učiteľky materskej školy, s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia.

     Hromadný výskyt hlási riaditeľka materskej školy na odbor epidemiológie RÚVZ v Nitre a riadi sa jeho pokynmi.

Opatrenia

 • Pri výskyte pedikulózy je nevyhnutné vykonať dezinsekciu naraz u všetkých členov kolektívu, vrátane zdravých detí a rovnako v rodine u všetkých členov domácnosti,
 • Doporučujeme  použiť účinné insekticídne prípravky vo vhodných aplikačných formách (Diffusil H 92 M, Nitifon vlasová voda, Prasidose pena a šampón, Devos – vlasový gél, Jacutin gel, Nemoxan – kondicionér (používať podľa návodu),
 • Vyčesávanie hníd z vlasov po použití vhodných prípravkov (šampón, gél...),
 • Potrebné je vyhubiť vši (vlasy, kefy, hrebene...predmety ošetriť Biolitom P- 81 alebo nechať namočené  5- 10 minút vo vode s Orthosanom BF 45),
 • Posteľnú bielizeň je nutné vyprať pri teplote 700C a následne vyžehliť,
 • Pravidelné vykonávanie ranného filtra u všetkých detí v triede,
 • Nakazené deti izolovať od ostatných detí do príchodu zákonného zástupcu dieťaťa,
 • Pri výskyte pedikulózy vedenie školy zabezpečuje dôslednú dezinfekciu školských priestorov /umývanie podláh roztokom Savom/,  dezinfekciu  predmetov /matracov, čalúnené plochy, koberce, nábytok/.
 • V materskej škole denne pri rannom filtri učitelia  kontrolujú denne vlasatú časť hlavy, tiež triedni učitelia na školách vykonávajú pravidelne preventívne prehliadky /počas výskytu pedikulózy, prípadne po návrate detí z prázdnin, či dlhodobejšej chorobnosti/.

 

                                                        

 

 

 • Vedenie materskej školy tiež požiada rodičov o súčinnosť, tzn. aby taktiež priebežne  kontrolovali vlasy u svojich detí.
 • Dieťa je vylúčené z kolektívu po potvrdení pozitívneho nálezu lekárom až do ukončenia vhodnej a účinnej liečby,

Dieťa je možné opätovne prijať po preliečení a predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je zdravé.  

 

5.5   Ochrana detí pred sociopatologickými javmi

 

V zmysle dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením materskej školy, prípadne s pedagogicko – psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

 

5.6   Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

 

Opatrenia :

 

 • Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
 • Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.
 • V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponované do výchovno – vzdelávacej činnosti detí predškolského veku v každej triede.
 • Poskytovať deťom dosť podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.
 • Pedagogickým zamestnancom sa odporúča v rámci možností zúčastňovať sa školení s touto  tematikou.
 • V prípade podozrenia a šírenia legálnych a nelegálnych drog v prostredí materskej školy bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľ a zástupca riaditeľa materskej školy), ktorí zabezpečia okamžité opatrenia.
 • Dbať o to, aby sa do priestorov budovy nedostali žiadne nepovolané osoby a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.

 

                                                

                                          

 

 

 • Zabezpečiť v celom areály materskej školy  „ PRÍSNY  ZÁKAZ  FAJČENIA.“      

Pre zamestnancov, rodičov detí a ostatných osôb, ktorý sa pohybujúv budove školy, je zákaz fajčenia vo vnútorných priestoroch ako aj v celom areály -   Zákon č. 377/2004 Z. z.  O ochrane nefajčiarov  a jeho porušenie sa považuje ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a v zmysle Zákonníka práce § 68 ods.1, písm. b  je možné okamžité skončenie pracovného pomeru. V priestoroch MŠ je zabezpečené označenie v šatni na viditeľnom mieste.

Zodpovednosť ponesie osoba porušujúca tento zákaz.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

6 / HYGIENICKÝ A SANITÁRNY PROGRAM

 

Zariadenie MŠ:

Materská škola je vybavená nábytkom, didaktickými pomôckami a hračkami, ktoré zodpovedajú hygienickým a bezpečnostným požiadavkám a predpisom v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR zo 16.08.2007, č. 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, podlaha je pokrytá materiálom z PVC a kobercami, ktoré sa tepujú, dezinfikujú a udržiavajú v čistote.

Zvuková pohoda:

Materská škola je zriadená tým je samozrejmé, že hlučnosť a prašnosť prostredia je podstatne nižšia.

Mikroklíma:

Je zabezpečovaná pravidelným vetraním v triede, spálni (nie priamo na deti)  a vo všetkých ostatných priestoroch budovy, čím sa vytvára príjemná klíma počas celodenného pobytu detí aj všetkých zamestnancov v MŠ (Vyhláška MZ SR č. 527/2007).

Osvetlenie:

Využíva sa najmä prirodzené osvetlenie, v lete sú miestnosti chránené pred prehriatím žalúziami. Umelé osvetlenie je vytvorené pomocou svietidiel a neónov.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

6. 1  Vykurovanie priestorov školy

 

    Vykurovanie priestorov materskej školy je realizované ústredným kúrením, pripojeným na plynový kotol. Vykurovanie miestností je nastavené tak, aby   bola zabezpečená teplota v herni a v spálni najmenej 22o C a v umyvárni a záchode najmenej 24o C.

        Ak nie je možné zabezpečiť vykurovanie a teplota vzduchu klesne tri po sebe nasledujúce dni pod 18° C alebo ak teplota vzduchu v týchto priestoroch klesne v jeden deň pod 16° C, prevádzka materskej školy sa preruší.

 

6. 2  Zneškodňovanie  odpadu

 

     V materskej škole sa likviduje tuhý komunálny odpad a vedľajšie živočíšne produkty, t.j. kuchynský odpad.

 

6. 2. 1  Zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu

 

      Tuhý komunálny odpad z priestorov školy vynáša upratovačka do odpadovej nádoby,  ktorá je umiestnená na vonkajšom stanovišti pred areálom školy. Odvoz tuhého komunálneho odpadu  zmluvne zabezpečuje zriaďovateľ Obec Lehota. Po vyprázdnení sa nádoba umýva a následne dezinfikuje podľa potreby a uvedeného návodu.

V priestoroch školy je k dispozícii dostatok odpadových košov, ktoré vynáša prevádzková zamestnankyňadenne. Odpadové koše sa čistia a dezinfikujú týždenne, prípadne podľa potreby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 / Zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov školy

 

     Na upratovanie sa používajú roztoky syntetických čistiacich prípravkov v koncentráciách odporúčaných výrobcami, ktoré sa pripravujú v teplej vode, a ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prostriedky.

     Za nákup správnych čistiacich prostriedkov zodpovedá riaditeľka materskej školy. Pri upratovaní sa používajú klasické ručné pomôcky, umývacie a čistiace nástroje, ktoré sú označené podľa účelu, a to napr.  pomôcky, ktoré sa používajú na upratovanie WC,  na umývanie podláh, stien a dverí, pomôcky, ktoré sa používajú na čistenie nábytku, stolov, hračiek a pod.

     Pomôcky na upratovanie, čistiace a dezinfekčné prípravky sú uložené v sklade čistiacich potrieb mimo dosahu detí. Za ich uloženie zodpovedá upratovačka.

Použité pomôcky na upratovanie sa po použití dezinfikujú a sušia mimo priestorov pre deti. Pri umývaní podláh a plôch sa používajú 2 vedrá, v jednom sa handra namáča buď do čistiaceho alebo do dezinfekčného roztoku a do druhého sa žmýka.

Frekvencia upratovania:

 

Pri dennom upratovaní sa realizujú tieto činnosti:

 • vetranie miestností, utieranie prachu na poličkách, parapetných doskách
 • utieranie na vlhko – stoly, detské kútiky, kľučky dvier
 • vysávanie kobercov, upratovanie ležadiel
 • zametanie všetkých priestorov, utieranie podláh, chodieb a šatne navlhko
 • utieranie dlažby vo WC, umyvárni, čistenie umývadiel, WC mís
 • vynášanie odpadkov a umývanie, dezinfikovanie odpadkových košov

Čistiace prostriedky: Pur ,dezinfekčné Savo, Chloramin, Banox, antibakteriálne Fixinela ,Citra

 

 

 

Dezinfekčný prípravok

Frekvencia

Koncentrácia

FIXINELA

denne

koncentrovaná

SAVO PRIM

denne

1 %

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

Pri týždennom upratovaní sa realizujú tieto činnosti:

 • umývanie obkladov, ometanie stien vo všetkých priestoroch
 • dezinfekcia všetkých WC a všetkých priestorov dezinfekčnými prostriedkami
 • čistenie, dezinfekcia hrebeňov
 • ošetrovanie a leštenie nábytku
 • čistenie a umývanie hračiek
 • výmena uterákov a pyžám detí
 • vytieranie detských šatníkov, umývanie dverí
 • vysávanie spoločných miestností
 • drobná údržba, udržiavanie kvetov, dezinfekcia odpadových nádob

 

Dezinfekčný prípravok

Frekvencia

Koncentrácia

DEZINFEKČNÝ PRÍPRAVOK NA BÁZE AKTÍVNEHO KYSLÍKA

týždenne

podľa návodu

SAVO PRIM

Raz za 14 dní

1% 

 

Pri mesačnom upratovaní sa realizujú tieto činnosti:

 • dôkladné čistenie kobercov
 • výmena posteľnej bielizne ( jeden krát za 14 dní)
 • pranie textilných hračiek
 • vysávanie matracov
 • utieranie, sprchovanie kvetov

 

Pri polročnom upratovaní sa realizujú tieto činnosti:

 • čistenie svietidiel, okien, okenných rámov, skriniek na šaty
 • tepovanie kobercov, pranie záclon, umývanie radiátorov
 • dezinfekcia všetkých priestorov ,upratovanie skladu
 • vetranie a sušenie paplónov, vankúšov, matracov

   

    Vysávanie kobercov, utieranie podláh v celom oddelení /WC, umyváreň, jedáleň, šatňa, chodba, príslušenstvá/ sa vykonáva v čase pobytu detí vonku, počas odpočinku a popoludní tak, aby deti neboli rušené, obmedzované a aby im nehrozil úraz pošmyknutím a pod.

     V priebehu dňa upratovačka udržiava čistotu a poriadok v zmysle pracovnej náplne. Zabezpečí a zodpovedá za čistotu, hygienu a dezinfekciu prevádzkových priestorov.

     Za dodržiavanie čistoty a poriadku podľa harmonogramu zodpovedá riaditeľka materskej školy.

 

                                                               

 

 

 

 

 

7.1 Zabezpečenie sanitácie


Sanitácia sa v materskej škole vykonáva:

 • Mechanickými prostriedkami: kefy, metly, handry, vedrá, hubky, mop, vysávač     a iné. Mechanickými prostriedkami sa vykonáva sanitácia denne.
 • Chemickými prostriedkami: čistiace a detergenčné prostriedky
 • Dezinfekčnými prostriedkami: podľa prílohy o dezinfekcii (pravidelne obmieňať)

 

Sanitácia - je činnosť, ktorou sa vykonávajú a zabezpečujú bezchybné hygienické podmienky prostredia a zahrňujú činnosť - dekontaminácie, dezinfekcie, deratizácie, dezinsekcie .

 

Deratizácia – je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov ako sú potkany alebo myši, vykonáva sa nariadením zriaďovateľa v čase letných prázdnin.

 

Dezinsekcia – ničenie článkonožcov, hlavne mravcov sa realizuje podľa potreby spravidla v letných mesiacoch tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia detí a zamestnancov. Sanitáciu v materskej škole vykonáva prevádzková zamestnankyňa.

 

Dezinfekcia - vykonáva sa vždy po dôkladnom mechanickom očistení chemickými dezinfekčnými látkami na báze chlóru podľa návodu. V priestoroch umyvárne /WC, umývadlá/ sa vykonáva denne.

Pri výskyte infekčného ochorenia, v čase zvýšenej chorobnosti detí /chrípka a iné ochorenia/ sa dezinfikujú priestory, zariadenia a predmety podľa potreby alebo ak dezinfekciu nariadi orgán RÚVZ.

     V zariadení školského stravovania sa sanitácia realizuje podľa rozpisu vedúcej školskej jedálne a v ostatných priestoroch podľa pokynov riaditeľky školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                          

                                                             

 

 

 

Čistiace a dezinfekčné prípravky sa obmieňajú v trojmesačných intervaloch

Tabuľka dezinfekčných  a čistiacich prostriedkov:

 

Predmet – oblasť použitia

Dezinfekčný, čistiaci prostriedok

Spôsob aplikácie

Koncentrácia roztoku

Doba expozície

Podlahy, Kľučky dverí, Pracovné náradia

 •  

Umyť dezinfekčným roztokom denne, kľučky nechať zaschnúť

 1.  

 

 

 

0,5 – 1,5 %,0,5 %,2%

Umyť a nechať zaschnúť,

 

30 min.

Umyť, nechať zaschnúť(spray nastriekať a nechať zaschnúť)30 min.30 – 60 min.1 hod.

Keramické obklady, Olejové nátery

 •  

Umyť koncentrátom, čistiacim práškom denne. Umyť dezinfekčným roztokom raz za 14 dní.

 •  

 

koncentrát priame použ.

 

priame použ.

 

 1.  

30 min.30 min.Umyť a nechať zaschnúť

15 min.

Umyť a nechať zaschnúť

30 min.

 

 

30 min.1 – 4 hod.2 hod.1 hod.

 1.  

Savo WCDesi WCDomestosSifoChloramín TWC gélSuprachlór TSomo WCBanox WCFixinela

Sedaciu časť umyť, utierať steny a podlahu, do misy vliať dezinfekčný roztok a nechať pôsobiť, denné umývanie

Priame použ.priame použ. koncentrát priame použ.

 

 

 1.  

0,5 – 1,5%

 

priame použ.priame použ. koncentrát

Nastriekať, nechať pôsobiť 30 min. a opláchnuť(použiť osobitné vedro a handru)

 

30 min.30 min. a opláchnuť30 min. a opláchnuť30 min.

Toaletné potreby, hrebene, poháre  k pitnému režimu, hračky

 •  

Ponoriť do dezinfekčného roztoku, raz týždenne (v piatok)

 •  

30 min.Ponoriť do dezinfekčného roztoku, umyť teplou vodou, osušiť

 •  

Frosch tekutýCiprotekutýRenovaTepChloramín TDusept

Kovový, leštený, kožený umyť a dezinfikovať raz za 14 dní, čalúnený mechanicky povysávať denne

Priame použ. priame použ. priame použ.

 

 

 •  

Utrieť vlhkou handrou s dezinfekčným roztokom a vyleštiť30 min. mäkkou kefkou naniesť dezinfekčný prostriedok

Koberce, matrace

 •  

Vysávať denne, po mechanickej očiste vytrieť dezinfekčným roztokom

 •  

Vytepovať (1x mesačne)Vyklepať cez handru namočenú v dezinfekčnom roztoku

Pomôcky na hrubé upratovanie – kefy, handry, vedrá

 •  
 •  
 1.  

30 min.30 min. umyť alebo nastriekať

Rohože plastové

 •  

Mechanicky očistiť, dezinfikovať

 1.  

 

 

 1.  

Umyť, zaschnúť.UmyťUmyť alebo nastriekať15 min. – 4 hod

 

Ponoriť do roztoku, nechať vysušiť

 •  

Fermacidal 36

 

 

 

 

 

 

 •  

Denne

 1.  

 

 

 

 

 

 

Tekuté mydlo

 

 

 •  
 •  

Na umyté, osušenénastriekať alebo opláchnuť roztokom a vyutierať ruky a odhodiť.

 

 

 

Vtierať 30 sek. So suchých rúk votrieť do pokožky

 •  

 

raz za 2 týždne prekopať, prehrabať, polievať (v piatok), predtým piesok porýľovať

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

8/  POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

  V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

Každá návšteva musí mať povolenie vstupu  od zriaďovateľa –Obec Lehota, prípadne riaditeľky materskej školy a podpíše sa do Knihy návštev, ktorá je k dispozícii vo vstupných priestoroch budovy.

Pre návštevníkov školy platí vnútorný poriadok školy. Návštevníci sa pohybujú v materskej škole len vo vymedzených priestoroch a  len nevyhnutný čas. 

 

9/  PLÁN OPATRENÍ PRE PRÍPAD MIMORIADNYCH       UDALOSTÍ

 

     Akúkoľvek mimoriadnu udalosť a haváriu hlásiť zriaďovateľovi -  Obec Lehota.

Zodpovedná riaditeľka školy.    

     Zamestnanci materskej školy sú pravidelne preškolení, poznajú evakuačný plán v prípade havárie, živelnej pohromy alebo inej nepredvídateľnej udalosti. Evakuačný plán MŠ sa nachádza vo vstupnej šatni. V prípade nebezpečenstva musia zamestnanci i deti rýchlo a bezpečne opustiť priestory budovy.

     Únikové cesty a núdzové východy, ktoré sú označené značkami a zreteľne čitateľné, vedú čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru. Pri únikových značkách je umiestnený únikový plán.  

Šatňa, chodby a hospodárske priestory školy sú vybavené hasiacimi prístrojmi, ktoré sú pravidelne kontrolované bezpečnostným technikom a prechádzajú 1x ročne revíziou.

     Všetci zamestnanci MŠ sú pravidelne podľa plánu školení bezpečnostným technikom cez zriaďovateľa materskej školy. Sú zodpovední za dodržiavanie predpisov BOZP a PO.

 

Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje:

 • z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky
 • z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy alebo katastrofy, ktoré dočasne alebo dlhodobo neumožňujú pobyt osôb na tomto území
 • z územia ohrozeného haváriou vodohospodárskych diel

    Plán evakuácie pre deti z materskej školy je spracovaný podľa vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie, § 6 ods. 3 a podľa metodického usmernenia č. 11/2008-R z 10. septembra 2008 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v SR

 

 

                                                     

 

 

 

 

10 / TELEFÓNNE ČÍSLA tiesňových volaní

 

V prípade potreby volať telefónne číslo podľa tabuľky:

„ Požiarno-bezpečnostné  smernice“ -   umiestnenej na chodbe  materskej školy.

 

 

Prvá pomoc (prepojený záchranný systém)

112

Záchranná služba

155

Hasičská záchranná služba

150, 037/7712222

Polícia

158

Západoslovenská energetika (elektrina – poruchy)

0800 11567

Poruchová linka SPP (plyn)

0850 111727

RÚVZ so sídlom v Nitre, oddelenie hygieny detí a mládeže

037/ 656 04 35

 

 

11/  Ochrana SPOLOČNÉHO A OSOBNÉHO MAJETKU

 

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy  sú v súlade s § 153 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Budovu   materskej školy zamyká a odomyká riaditeľkou poverená zamestnankyňa. V budove MŠ je bez sprievodu zamestnankyne materskej školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnankyne materskej školy. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná odložiť na bezpečné miesto osobné veci, uzamknúť vchod do triedy a prekontrolovať uzatvorenie okien. Po ukončení prevádzky MŠ je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na  určené miesto, skontrolovať vodu, plyn, elektrinu (odpojenie všetkých spotrebičov, didaktickej techniky a pod.) a uzamkne jednotlivé priestory budovy a hlavný vchod školy riaditeľkou poverená zamestnankyňa.

V rámci bezpečnosti a ochrany detí sú i rodičia spoluzodpovední za zatváranie vchodových dverí, nevpúšťanie podozrivých a neznámych osôb do budovy školy. Pri určitom podozrení sú povinní upozorniť zamestnancov na danú skutočnosť.

Jednotlivé zamestnankyne zodpovedajú za inventár školy v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je s pracovníkom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnankyne plnia v zmysle pracovnej náplne. Osobné veci si zamestnankyne odkladajú na bezpečné miesto.

 

 

                                        

 

 

 

 

Na základe písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanec preberá hmotnú zodpovednosť  na zverených hodnotách v zmysle ustanovenia §182 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z.

Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať. V  materskej škole je bez sprievodu zamestnanca materskej školy akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný                                                                                                                                                

                                                                                                       

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa :

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lehote  dňa:                                                                                 ___________________