Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Pokyny pre rodičov na šk.r. 2023/24

Typ: ostatné
Manuál

 

                      SLÁVNOSTNÉ ZAHÁJENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/23

                                              Materská škola Lehota č. 281

                          telefonický kontakt: 037/6553056    0904/914700

 

Základnými dokumentmi v MŠ sú Školský a Prevádzkový poriadok .

Oba dokumenty sú uverejnené na web. stránke MŠ a všetci zamestnanci ako i zákonní zástupcovia detí sú povinní oboznámiť sa z ich obsahom a dodržiavať pravidlá určené v týchto dokumentoch. Svojim podpisom po preštudovaní oboch dokumentov sa zaväzujú plniť ustanovenia obsiahnuté v nich.

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK:

 • Na slávnostnom zahájení školského roka Vás oboznamujeme s prevádzkou MŠ
 • Časový horizont je od 6:30 do 16:30
 • Deti preberáme do 8:00 hod. Po tomto čase sa už do budovy nedostanete, bude uzamknutá. Preto si rozvrhnite svoj časový horizont príchodu s dieťaťom do MŠ.
 • Preberanie detí s poldennou dochádzkou o 12:000 hod. Dodržte stanovený  čas, predídete zbytočnému čakaniu. Ak potrebujete vyzdvihnúť dieťa skôr, nahláste to vždy triednej učiteľke.
 • ZZ dieťaťa ale ním poverená osoba / splnomocnenie na preberanie detí z MŠ nie mladšia ako 10 rokov /
 • ZZ je povinný odovzdať dieťa PZ, nenechávať dieťa samé v šatni
 • GDPR – zákon  ochrane osobných údajov – tlačivo vypísať, odovzdať triednej učiteľke
 • Neprítomnosť dieťaťa v MŠ – rodič  dieťaťa je povinný nahlásiť  dôvod neprítomnosti dieťaťa/ osobne, telefonicky s uvedeným dôvodom neprítomnosti/  - potvrdenie o bezinfekčnosti vypísať pred prvým nástupom do MŠ ako i každý pondelok 3  / tlačivo založiť do euroobalu upevnenom na skrinke dieťaťa , vpísať dátum  podpis rodiča.
 • Dieťa PPV – ospravedlnenky od ZZ , po viac ako 5 dňoch potvrdenie od lekára
 • Alergie detí, zmenu zdravotného stavu ,alebo iné dôležité informácie týkajúce sa dieťaťa nahlásiť triednej učiteľke, vedúcej jedálne alebo riaditeľke MŠ
 • Ak by ste u dieťaťa zaznamenali výskyt parazitného alebo vírusového ochorenia, neodkladne o tom informujte triedneho učiteľa a riaditeľku MŠ
 • Krúžková činnosť – realizácia krúžkovej činnosti prebieha v popoludňajších hodinách
 • 1/Anglický jazyk – sa spúšťa s externým lektorom  od novembra 2023
 • 2/Tanečný krúžok – v KD elokované pracovisko ZUŠ

 

 

 

ŠKOLSKÝ  PORIADOK:

Pre novoprijaté deti sa spúšťa adaptačný proces – deti si zvykajú na nové prostredie, personál MŠ ako i nových spolužiakov

Dieťa prijaté do MŠ by malo mať zvládnuté seba obslužné činnosti / piť samostatne z pohára, jesť lyžicou, nepomočovať sa, vypýtať sa na wc, nepoužívať cumeľ, vedieť si vyfúkať nos, použiť vreckovku, čiastočne sa vedieť obuť a obliecť

Režim dňa v MŠ :

Deti počas dňa v MŠ majú stanovený režim sebaobslužných činností , hrových činností, vzdelávacích aktivít i pobytu vonku.

Pre deti je potrebné náhradné oblečenie v skrinke pre prípad nehody. Hrebeň, prezúvky označené menom a priezviskom dieťaťa, hygienické potreby

POPLATKY:

Mesačné poplatky:

Za dieťa sa každý mesiac platí školné za dieťa - poplatok vo výške stanovenom vo VZN ,ktoré vydal zriaďovateľ MŠ

Výška poplatku je jednotná 20 eur za mesiac

Číslo účtu:  SK 885600 0000 0008 0093 7010

Do poznámky pre príjemcu uvádzať: meno a priezvisko dieťaťa pre platbu školného za dieťa

Deti 1 rok pred plnením PŠD sú oslobodení od platby / narodené do 31.08./ -predškoláci

Poplatky za stravovanie  dieťaťa v MŠ :

Číslo účtu na zaplatenie stravy : SK 92 5600 0000 0008 0093 8005

Variabilný symbol: - nemusíte vypĺňať nakoľko sa každý mesiac mení

Poznámka pre príjemcu: treba napísať meno a priezvisko dieťaťa

 

 

 

 

Jednorazové poplatky:

ZRPŠ : / výlety, exkurzie, balíčky na Mikuláša, MDD, výtvarný a pracovný materiál, prezenty za súťaže, zber bateriek, odmeny, diplomy, hračky do adventného kalendára /

Za 1 dieťa :                    40 /na celý školský rok/

Súrodenec platí len polovicu: /t.j. 20 € /

Hygienický program:  10 €

Rada školy :                  10 €

 

                        ZOZNAM VECÍ POTREBNÝCH PRE DIEŤA DO MŠ:

 • Náhradné oblečenie / spodné prádlo, tričko s dlhým rukávom, tričko s krátkym rukávom, ponožky, tepláky/
 • Hygienické potreby / vložte do šatňovej skrinky pre dieťa/. 4ks toaletného papiera, 10 ks hygienických vreckoviek,1 balík vlhčených utierok/
 • Prezúvky/ pevná obuv, nie šlapky/ - označené menom dieťaťa
 • Flaša na denný pitný režim využívaná pri pobyte vonku / označená menom a priezviskom dieťaťa/
 • Pyžamo – označené  menom a priezviskom dieťaťa
 • Hrebeň / dievčatá/ - označené menom a priezviskom dieťaťa

Neskoré príchody do MŠ a neuhrádzanie poplatku školného sa kvalifikuje ako porušovanie Školského poriadku a môže prísť i k ukončeniu dochádzky do MŠ.

Striedavá starostlivosť  ZZ detí, prípadný spor rodičov, napĺňanie rodičovských práv a povinností  - v prípade narušených vzťahov medzi ZZ MŠ rešpektuje len rozhodnutia súdu, zachováva neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach. Do vydania a právoplatnosti súdneho rozhodnutia sa informácie o výchovno vzdelávacích výsledkoch poskytujú obom ZZ dieťaťa.

Akékoľvek problémy, otázky okolo pobytu dieťaťa v MŠ riešiť s triednou učiteľkou, riaditeľkou MŠ, zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov, a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti MŠ a riadenia MŠ

Rodič vo svojom záujme sleduje webovú stránku Materskej školy , kde nájde aktuálne informácie o dianí v MŠ. Pri nejasnosti, kontaktuje triedne učiteľky prípadne riaditeľku MŠ.

 

 

 

 

 

                                  PLÁN AKCIÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/24

 

SEPTEMBER

 • Dni obce
 • Výstava ovocia a zeleniny
 • Svetový deň mlieka                                                   /25.09.2023/

 

OKTÓBER

 • Úcta k starším
 • Svetový deň výživy                                                    /16.10.2023/

 

NOVEMBER

 • Deň materských škôl                                                 /06.11.2023/

 

DECEMBER

 • Vianočná akadémia + vianočná tržnica

 

JANUÁR

 • Divadielko na Traky

 

FEBRUÁR

 • Fašiangový karneval
 • Hvezdáreň Hlohovec
 •  

MAREC

 • Svetový deň vody                                                      /22.03.2024/
 • Mesiac knihy – návšteva novootvorenej knižnici vo Veľkom Záluží

 

APRÍL

 • Svetový deň Zeme                                                    / 22.04.2024/

 

MÁJ

 • Zaspievaj mi pesničku                                               /03.05.2024/
 • Deň rodiny

 

JÚN

 • MDD – koncoročný výlet
 • VITIS – olympiáda
 • V zdravom tele zdravý duch/ interná olympiáda / v MŠ
 • Rozlúčka s predškolákmi

 

 

 

 


Vytvorené: 4. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 4. 9. 2023 19:00
Autor: Správca Webu