Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Pokyny pre začiatok školského roku pre potreby rodičov v MŠ Lehota

Typ: ostatné
Prevádzka MŠ: od 6:30 do 16:30

Deti preberáme do 8:00 hod-po tomto čase sa vchod do MŠ uzamyká !!!

Nerešpektovanie časového harmonogramu sa kvalifikuje ako porušenie školského poriadku.

Deti preberajú od zákonných zástupcov dieťaťa pedagogickí pracovníci/nie pani upratovačka/.ktorí sú zodpovední za dieťa až do odovzdanie dieťaťa v popoludňajších hodinách.

Neprítomnosť dieťaťa v MŠ:.

Neprítomnosť dieťaťa treba nahlásiť osobne alebo telefonicky službu konajúcej učiteľke

Ak dieťa chýba 3 dni rodič upovedomí službu konajúcu učiteľku o dôvode neprítomnosti ústne, alebo telefonicky

Ak dieťa chýba 5 dní - treba vypísať tlačivo o bezinfekčnosti prostredia, ktoré Vám triedny učiteľ poskytne na vyžiadanie

Ak by však išlo o infekčné ochorenia/neprítomnosť 5 dní/ treba priniesť doklad od lekára, že dieťa prekonalo infekčné ochorenie a je vporiadku, teda môže opäť prísť do kolektívu detí

Odhlasovanie zo stravy v školskej jedálni ,treba kontaktovať vedúcu jedálne,a odhlasovať deti do 7:30 hod v deň neprítomnosti dieťaťa

Čo potrebuje dieťa do MŠ:

1/hygienické potreby 1balík toaletného papiera/4kotúče v balení/

Hygienické vreckovky 1 balík/ 10 ks v balíku/

Hrebeň / označený menom dieťaťa

Náhradné oblečenie pre prípad nehody/obliatie, pomočenie/

Prezúvky označené menom dieťaťa

Poplatky:/ v mesiaci september bude vyberať pani upratovačka Mária Lačná, ktorá je povinná každú úhradu od zákonného zástupcu dieťaťa zaevidovať do agendy a odovzdať príjmový doklad o úhrade zákonnému zástupcovi dieťaťa/

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v MŠ podľa VZN č.2/2008

Celodenný pobyt ---10 eur

Poldenný pobyt -----7 eur

Za dieťa 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa poplatok neuhrádza ,musí byť však narodené do 31.8.

Krúžková činnosť : 3 eurá/mesiac

Prihlášku treba odovzdať do 12.9.2018

Telefonické kontakty :

Materská škola:037/6553056

Mobil: 0911/953857

Krúžková činnosť:0903/569742


Vytvorené: 10. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 10. 2018 16:48
Autor: Správca Webu