Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápis do MŠ- 7.5.2024 /utorok/

Typ: ostatné
. inštrukcie

 

 

                 Zápis do materskej školy v Lehote

 

Riaditeľka MŠ  v Lehote  oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční 

                                                      7. mája 2024 v čase  od 15.30 do 16.30 hod.  

       / V priestoroch MŠ Lehota – prehliadka tried, odovzdanie žiadostí do rúk riaditeľky MŠ/

Prineste si so sebou dokumenty k nahliadnutiu pre potrebu kontroly osobných údajov .

 Občiansky preukaz zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, kartičku poistenca dieťaťa.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti  ustanovením § 28 ods. 18 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 273/2021 Z. z. (ďalej len „školský zákon“), vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z.  o materskej škole.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti :

–  ktoré do 31.augusta 2024 dosiahnu 5 rokov / deti pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné/

– deti , ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania / deti, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť a zostávajú v MŠ ešte 1 rok/

–deti, ktoré majú právo na prijatie - / do 31.augusta 2024 dosiahnu 4 roky/

V prípade voľnej kapacity pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov sa bude prihliadať     na ostatné podmienky odsúhlasené na pedagogickej rade a to

  • mladší súrodenci už prijatých detí
  • deti, ktoré majú osvojené sebaobslužné, hygienické a stolovacie návyky /samostatne používajú toaletu, umývadlo, vedia sa najesť, napiť z pohára, vedia slovne vyjadriť svoje potreby, primerane zvládnu obliekanie a vyzliekanie , nezaplienkované, bez dudlíka/

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  - k žiadosti treba doložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa- kde je i údaj o očkovaní dieťaťa! – tlačivo máme prípadne i k dispozícii v MŠ

Ak má dieťa závažné ochorenia / epilepsia, cukrovka... iné/ je dôležité na túto skutočnosť upovedomiť riaditeľku MŠ na túto skutočnosť!!!!!

1/ -tlačivo žiadosti  nájdete na webovej stránke MŠ

2/- v tlačenej forme v MŠ k vyzdvihnutiu

Žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa !!! / zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba 1 zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak podpíšu písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti a predložia ho riaditeľke MŠ ./

Pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné doložiť tiež vyjadrenie špecialistu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. V prípade zamlčania skutočností o zdravotnom stave dieťa budem postupovať v zmysle platného Školského poriadku.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka do 20.júna 2024, doručí najneskôr do 30.6.2024.

 

žiadosť do MŠ. - na stiahnutie

 


Príloha

Vytvorené: 30. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2024 7:26
Autor: Správca Webu