Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnica k rodičovskému združeniu konanému 20.9. 2018

Typ: ostatné
Dátum: 20.9.2018

Miesto konania: MŠ Lehota

Prítomní:

rodičia podľa prezenčnej listiny
zamestnanci: p. riaditeľka Katarína Bekényiová, Eva Červeňanská , Bc. Lenka Fúsková, Bc. Dominika Gerhátová, Bc. Jana Ballová
starosta obce Lehota p. Milan Chmelár
Program rodičovského združenia:

Program rodičovského združenia:

· privítanie, oboznámenie s programom

· personálne obsadenie v školskom roku 2018/2019

· príhovor p. starostu

· info o podmienkach stravovania - vedúca kuchyne

· Školský vzdelávací program, školský poriadok, prevádzka mš

· Plán aktivít na školský rok 2018/2019

· Krúžková činnosť

· Poplatky v MŠ

· Rada školy združenie rodičov - predstavenie členov, správa o činnosti

· Diskusia, záver

K bodu 1

Pani riaditeľka otvorila stretnutie, privítala rodičov. Upozornila ich na podpísanie prezenčnej listiny.

K bodu 2

Pani riaditeľka predstavila učiteľky podľa ich tried. Rodičom tiež oznámila, že dňa 1.10. nastúpi nová učiteľka do strednej triedy a učiteľský zbor bude kompletný.

K bodu 3

Pán starosta oboznámil rodičov o aktuálnom stave budovy, o plánovaných opravách a stavebných prácach v interiéri aj exteriéry materskej školy. O plánovaných projektoch a problémoch s rozšírením kuchyne MŠ. Rodičia požiadali pána starostu o nainštalovanie vonkajších roliet do spální MŠ.

K bodu 4

Vedúca školskej jedálne Monika Civáňová sa stretnutia nemohla zúčastniť. Pani riaditeľka informovala rodičov že stravu treba zaplatiť do 15 dňa v mesiaci, upozornila ich že dieťa treba odhlásiť zo stravy do 7:30, v prípade neodhlásenia majú rodičia právo prísť si obed vyzdvihnúť.

K bodu 5

Pani riaditeľka informovala rodičov o Školskom vzdelávacom programe Envihrajko poznáva svet, upozornila na školský poriadok ktorý je k nahliadnutiu na chodbe MŠ ako aj na internetovej stránke MŠ. Prevádzka MŠ je od 6:30 (v nahlásených prípadoch od 6:15) do 16:30.

K bodu 6

Pani riaditeľka prečíta plánované aktivity na školský rok 2018/2019:

September: 21.9. jesenné tvorivé dielne s rodičmi v čase o 9:30, 25.9. Deň mlieka

Október: Akadémia ku dňu úcty k starším, 15.10. 9:00 divadielko ,16.10. deň zdravej výživy

November: 4.11. Deň materských škôl, Nácvik programu na Mikuláša

December: Program Mikuláša: vianočná akadémia v kultúrnom dome, Vianočná tržnica v MŠ (tvorivé dielne)

Február: Karneval v MŠ, Návšteva hvezdárne - predškoláci

Marec: Návšteva ZŠ - predškoláci, Návšteva knižnice v NR, 23.3. deň vody

Apríl: Návšteva dopravného ihriska v NR, Psovodi, Plavecký výcvik Delfín NR - predškoláci, 22.4. Deň Zeme, Zálužská paleta, Psychologická depistáž, Koncoročný výlet

Jún: MDD - Svätoplukovo, Detská olympiáda, Rozlúčka predškolákov

Rodičia s plánovanými akciami súhlasili a zaujímali sa či MŠ zorganizuje školu v prírode, tejto požiadavke bude možné vyhovieť až po zistení viacerých faktov (cena, počet detí, termín)

K bodu 7

Tanečný krúžok: Rodičia boli oboznámení o prvej hodine tanečného krúžku a boli im vysvetlené detaily: krúžok bude prebiehať od 12:05 do 12:50 a po uplynutí tejto doby budú deti hodinu oddychovať

Anglický jazyk: rodičia mali na výber z dvoch lektoriek a po odhlasovaní sa zhodli na lektorke MENO a na tom, že hodina bude bývať 2x týždenne v popoludňajších hodinách. Krúžok začne v novembri.

K bodu 8

Pani riaditeľka oboznámila rodičov s poplatkami:

Mesačný poplatok 10€ na celý deň

7 € do obeda

Jednorazový poplatok rade školy 10€

Jednorazový poplatok na hygienický program 10€

Jednorazový poplatok ZRPŠ 25€

K bodu 9

Pani riaditeľka predstavila rodičom predsedu Združenia rodičov pani Evu Farrugia, ktorá nám podala správu o činnosti združenia, o písaní projektoch, o získavaní 2% z daní , o význame poplatku 10€ a aj správu o financiách za posledné dva roky. P. Farrugia predstavila ďalšieho člena Združenia rodičov p. Vargu a rodičia zahlasovali za tretieho člena: p.Vladimíru Ašverusovú.

K bodu 10

Pani riaditeľka vyzvala prítomných k pripomienkam:

Rodičia žiadajú posielať informácie o novinkách v MŠ na súkromný mail, informácie na webovej stránke MŠ zabúdajú sledovať. Na rozposielanie mailov sa prihlásila mamička Michaela Hargašová, ktorá bude novinky z webovej stránky MŠ preposielať rodičom súkromne do mail.

Pripomienka k zberu papiera: bude treba zistiť či je možné dostaviť kontajner pri MŠ a či bude záujem o zber.

Pani riaditeľka sa poďakovala prítomným za účasť a rodičia išli súkromne prejedať správanie svojich detí a iné súkromné informácie k pani učiteľkám do tried.

V Lehote dňa 20.9. 2018

Zapisovala: Jana Ballová 


Vytvorené: 10. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 10. 2018 16:46
Autor: Správca Webu