Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

 

 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevádzkový poriadok  zariadenia pre deti a mládež  je vypracovaný v zmysle § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z o ochrane podpore a rozvoji verejného  zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade  s  § 9 vyhlášky MZ SR č. 75/2023 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

 

 

 

 

 

 

Názov zariadenia :     Materská škola Lehota 281

 

Adresa zariadenia:     Lehota č. 281,  Lehota 951  36

 

 

 

 

 

                                                              

 

Schválil RÚVZ:

 

Rozhodnutie č.                                  zo dňa:     23.06.2023     

 

 

 

 

 

 

 

 

                       1a/.  Identifikačné údaje zariadenia a prevádzkovateľa:

 

Názov zariadenia:                      Materská škola Lehota č. 281

Adresa:                                       Lehota 951  36

 

Prevádzkovateľ zariadenia:        Obec Lehota

Obchodné meno:

IČO: :                                          00308153

Štatutárny zástupca:                    Radoslav Kriváček

Kontakt:                                      0903/220861   

 

Zriaďovateľ:                               Obec Lehota

Adresa:                                        Lehota č. 16,  951  36 Lehota

IČO:                                            00308153

Štatutárny zástupca:                    Radoslav Kriváček

Kontakt:                                      0903/220861

 

Druh poskytovaných služieb pre deti vo veku :od  3 rokov – do 6 rokov

 

Kapacita zariadenia je 69  detí  na celodennú prevádzku  vo veku     od 3 do 6 rokov

      4  deti  na poldennú  prevádzku   vo veku     od 3 do 6 rokov

 

Kapacita je v súlade s vyhláškou MZ SR č. 75/2023 Z. z. §2, ods. 2 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

                                                                                                                                                                                              

                           1b/ Druh zariadenia pre deti a kapacita zariadenia :

 

Materská škola Lehota 281 zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku s celodennou výchovnou starostlivosťou, na základe požiadaviek rodičov poskytuje možnosť poldenného pobytu v MŠ. Materská škola je trojtriedna.

MŚ poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku 3 do 6 rokov a vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou  a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Plní poradenskú, diagnostickú ,socializačnú a sociálnu funkciu.

Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, etickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje prostredníctvom ŠkVP ,,Envihrajko“ Materská škola  Lehota č. 281 je škola bez vlastnej právnej subjektivity v pôsobnosti obce Lehota..

 Materskú školu riadi riaditeľka materskej školy, ktorú do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva obecné zastupiteľstvo v Lehote na návrh Rady školy.

 

Zamestnanci školy sú zamestnancami obce Lehota, štatutárnym orgánom v pracovno-právnych vzťahoch je starosta obce Lehota.

Objekt materskej školy sa nachádza v strede obce Lehota. Materská škola bola jednopodlažný, čiastočne podpivničený objekt, s plochou strechou na samostatnom pozemku.

Po prístavbe MŠ , 951  36 Lehota 281 bolo vydané príslušným stavebným úradom kolaudačné rozhodnutie č. 742/2016.02, zo dňa 22.09.2016 na kolaudáciu stavby ,, Prestavba materskej  školy“ na pozemku parcely č. 728/3, k. ú. Lehota.

MŠ je účelová budova so samostatným bezbariérovým vstupom. Objekt materskej školy  tvorí školský areál, ktorý pozostáva z budovy a školského dvora. Vnútorné i vonkajšie vybavenie  školy zodpovedá bezpečnostným a hygienickým požiadavkám  pre deti predškolského veku.

 

 

     1.trieda

     25 detí

  Samostatná herňa

76,70 m2

  Herňa vybavená detským nábytkom , didaktickými pomôckami.

 Šatňa pre 1.triedu

  Šatňa

19 m2

  Šatňa je vybavená skrinkami a lavičkami, ktoré umožňujú osobitné ukladanie vrchného a náhradného odevu i obuvi pre deti

     2.trieda

     20 detí

  Samostatná herňa

60 m2

   Samostatná herňa vybavená detským nábytkom

 Šatňa pre 2.triedu

  Šatňa

16 m2

Šatňa je vybavená skrinkami a lavičkami, ktoré umožňujú osobitné odkladanie vrchného a náhradného odevu i obuvi pre deti.

    Umyváreň

Počet umývadiel        6ks

Počet wc          7 ks

Sprchový kút   1ks

 výlevka s prívodom teplej a studenej vody

Upratovacia komora

20,22 m2

   Spoločný priestor pre 2. a 3.triedu, striedanie podľa harmonogramu

  Sprchový kút  pre deti.

  Uskladnenie čistiacich prostriedkov mimo dosah detí

       3.trieda

       24 detí

  Samostatná herňa

71,12 m2

    Herňa vybavená detským nábytkom a didaktickými pomôckami.

 

 Šatňa pre 3.triedu

        Šatňa

11,56 m2

 Šatňa je vybavená skrinkami a lavičkami, ktoré umožňujú osobitné odkladanie vrchného a náhradného odevu i obuvi pre deti.

  Umyváreň pre     3.triedu

Umývadiel 5 ks

wc pre deti 5 ks

14,29 m2

 

Priestor  vybavený - sanita pre najmenšiu  vekovú  kategóriu.

 

 

 

 

      Jedáleň

  8 ks stolov pre deti

  48 ks stoličiek pre deti

70 m2

  Spoločná jedáleň pre všetky 3 triedy vybavená nábytkom pre jednotlivé vekové kategórie

Harmonogram striedania v spoločnom priestore jedálne

 WC zamestnanci

1 wc pre dospelých

0,81 m2

Chodba medzi jedálňou a vstupom do kuchyne

  Priestor pre upratovačky

  Úložná skriňa na odev, obuv

1,33 m2

Miestnosť pre odkladanie vrchného odevu a obuvi pre upratovačky.

Skrinky pre uskladnenie čistiacich prostriedkov

  Spálňa

   30 detí

  Samostatná spálňa

50,59 m2

Vybavená drevenými ležadlami s nepremokavým povrchom

Skrine na uskladnenie posteľnej bielizne v počte 4 ks.

 Nová presklená prístavba MŠ

 

15,23 m2

Prístavba /zádverie/ MŠ je prepojená spojovacou chodbou , je celá presklená.

       

Poschodie s prízemím spája vnútorné schodisko

     

      Spálňa

      30 detí

Samostatná spálňa

51,249 m2

 Novovybudovaná samostatná spálňa s kapacitou 30 detí, vybavená drevenými ležadlami s nepremokavým povrchom.

Kapacita MŠ vzhľadom na plochu v m2 je 69 detí, kapacita lôžkovej časti 65detí .

                                                   

                    1c/ Organizácia prevádzky zariadenia s uvedením spôsobu

 J  organizácie režimu dňa detí výchovno- vzdelávacej činnosti vrátane postupu, ak sa    u dieťaťa predškolského veku počas pobytu v zariadení  pre deti prejavia príznaky akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia, podmienok pohybovej aktivity a režimu stravovania vrátane plnenia celospoločenských programov podpory zdravia.

Organizačná štruktúra dňa

Za dodržiavanie  denného poriadku sú zodpovedné učiteľky, ktoré dodržiavajú zásady psychohygieny dieťaťa s cieľom vytvárať veku primerané  podmienky na zdravý rast a vývoj detí.

od 6,30 hod. do 8,45 hod.

-rámcovo stanovený čas

- Otvorenie materskej školy, schádzanie detí,

- Hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí, priamo i nepriamo navodené, usmernené činnosti), plánovanie a navrhovanie aktivít, individuálne, frontálne, skupinové činnosti a aktivity, osobná hygiena, individuálne jazykové chvíľky

- ranný kruh - rozhovory, diskusie a iné.

- Pohybové a relaxačné cvičenia

od 8,30 hod. do 9,00 hod.

-presne stanovený čas

- Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata /stolovanie/

od 9,00 hod. do 11,00 hod.

-rámcovo stanovený čas

- Edukačné aktivity - výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, jazykové, matematické a iné (jej edukačný zámer

korešponduje so ŠkVP a ŠVP).

- Pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.).

od 11,00 hod. do 12,00 hod.

-presne stanovený čas

- Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed /stolovanie/

od 12,00 hod. do 14,00 hod.

-rámcovo stanovený čas

- Príprava na odpočinok, sebaobslužné činnosti

- Odpočinok (dĺžka závislá od individuálnych potrieb detí - minimálne 0,5 hod.)

- Pohybové a relaxačné cvičenie , pobyt vonku

od 14,00hod. do 14:30 hod.

-presne stanovený čas

- Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant /stolovanie/

od 14,30 hod. do 16,30 hod.

-rámcovo stanovený čas

- Hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové, alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, pohybové aktivity, jazykové chvíľky, pobyt vonku, hodnotenie dňa.

- Koniec prevádzky

                                                          

 

 

Postup pri príjme dieťaťa do zariadenia – ranný filter

Službu konajúce pedagogické zamestnankyne si preberajú deti od zákonných zástupcov do  jednotlivých oddelení zariadenia od 6:30 hod. Vykonávajú ranný filter a zapisujú počet a zdravotný stav detí  .  Popoludní  v čase od 14:30 do 16:30 postupne deti odchádzajú domov v sprievode zákonného zástupcu dieťaťa.

V prípade zníženého počtu prítomných detí v MŠ z dôvodu chorobnosti, môže riaditeľka rozhodnúť o zlučovaní detí v triedach počas odpoludňajších hodín. V takom prípade sa deti po obede rozdelia do 2 tried č.1 a č.2 s počtom maximálne 21 detí. Jedna pedagogická zamestnankyňa z poobednej zmeny čerpá NV.

V prípade neprítomnosti pedagogického zamestnanca na pracovisku z dôvodu PN alebo účasti na vzdelávaní, zabezpečí riaditeľka zastupovanie za neprítomnú kolegyňu formou nadčasovej práce.

V prípade, že celkový počet detí v odpoludňajších hodinách / v čase spánku/ v triedach č.1 a č.2 neprekročí hranicu 42,môže riaditeľka rozhodnúť o zlučovaní detí do dvoch tried a zastupovanie za neprítomnú učiteľku bude riešené formou spájania / na 1 učiteľku je povolený počet 21 detí v heterogénnej triede od 3-6 rokov/

V oboch prípadoch ,kedy dôjde k zlučovaniu detí troch tried do dvoch, musia pedagogické zamestnankyne informovať zákonných zástupcov detí písomnou formou pri vstupe do MŠ kde sa nachádza ich dieťa.

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov najmenej na 3 týždne. Prevádzka MŠ je určená na základe záväzného záujmu detí na pobyt v predškolskom zariadení zo strany rodičov. S prevádzkou MŠ počas letných prázdnin, o ktorej rozhoduje riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa, sú rodičia oboznámení spravidla 2 mesiace vopred. V tomto období prevádzkoví zamestnanci vykonávajú veľké upratovanie a dezinfekciu priestorov.

Prijímanie detí

V predškolskom zariadení v súlade s § 24 ods.6 zákona NR  SR č355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže byť umiestnené len dieťa, ktoré:

a/ je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve

b/ neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

c/ nemá nariadené karanténne opatrenie.

V súvislosti so starostlivosťou o zdravie detí materská škola požaduje od rodičov k prihláške do predškolského zariadenia priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pobyt v kolektíve od všeobecného lekára pre deti a dorast .Záznam o očkovaní dieťaťa/ dieťa je očkované, nie je očkované/ .Pri nástupe dieťaťa do MŠ predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti okolia dieťaťa a o tom, že dieťa nie je choré na prenosnú chorobu.

Do predškolského zariadenia možno prijať len zdravé dieťa. Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ /§ 7 ods.7 vyhlášky č.308/2009 Z .z./ na základe potvrdenia od lekára.

Ranné preberanie detí zabezpečuje pedagogický zamestnanec zariadenia pred vstupom do triedy za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do zariadenia priviedla. Prijíma len deti, u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistí známky akútneho ochorenia. Ak sa pri rannom filtri zistia ochorenia dieťa môže prijať len na základe odporučenia ošetrujúceho lekára .Rodič je povinný pri vstupe do triedy oznámiť učiteľke zmeny v zdravotnom stave dieťaťa / bolesť hlavy, ucha, bruška, zvracanie, nechutenstvo, vyrážky, domáci ošetrený úraz/.

Ak dieťa chýbalo v zariadení dlhšie ako 5 dní musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť písomné vyhlásenie nie staršie ako 1 deň o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie.

V prípade dlhšej neprítomnosti ako 30 po sebe nasledujúcich dní oznámi rodič riaditeľke MŠ dôvod neprítomnosti dieťaťa písomne ,pričom po opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie nie staršie ako 1 deň o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenia.

 Preberanie detí

Rodič privádza dieťa do MŠ v čase od 6.30 hod. do 8.00 hod. a preberá si ho spravidla medzi 14:30 až 16.30 hod. Medzi 8.00 hod. až 14:30 hod. je budova MŠ z bezpečnostných dôvodov uzamknutá.  V nevyhnutných prípadoch,  ak rodič potrebuje, môže svoje dieťa priviesť neskôr, respektíve si ho môže skôr vyzdvihnúť. Spôsob prebratia dieťaťa je potrebné vopred si dohodnúť s triednym učiteľom.

Rodič je povinný dieťa ráno odovzdávať osobne pedagógovi. Za bezpečnosť dieťaťa, ktoré rodič poslal do MŠ samé, prípadne ho nechal v šatni bez dozoru, zodpovednosť pedagogický zamestnanec nepreberá. 

  Ak pri rannom filtri učiteľka zistila príznaky ochorenia, alebo má vážne podozrenie, dieťa môže prijať len na základe odporučenia od ošetrujúceho lekára podľa §24 zák.č.355/2007 Z .z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

 V prípade, že ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako päť po sebe nasledujúcich dní musí zákonný zástupca pred nástupom dieťaťa do zariadenia predložiť službukonajúcej učiteľke vyhlásenie o tom, že je dieťa zdravé a v rodine neboli  nariadené karanténne opatrenia.

Ak dieťa počas dňa v MŠ ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

Pri preberaní dieťaťa z MŠ je rodič povinný prevziať dieťa od pedagóga v osobnom kontakte, alebo na tento úkon môže rodič písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu.

Potrebné tlačivo rodič vyzdvihne v MŠ. Každú zmenu je rodič povinný písomne a bezodkladne nahlásiť aj v priebehu roka. Bez daného potvrdenia pedagóg nesmie vydať dieťa cudzej osobe.

Preberanie detí medzi učiteľkami počas dňa (výmena učiteliek) sa uskutočňuje písomne v rannom filtri s podpisom preberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky.

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pri príchode do MŠ odovzdať dieťa osobne učiteľke v triede. Pedagogický zamestnanec prijíma len deti, u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistil známky akútneho ochorenia. Ak sa pri rannom filtri zistia príznaky ochorenia, dieťaťa môže prijať len na základe odporučenia od ošetrujúceho lekára. O vykonaní ranného filtra sa vedie v každej triede písomná evidencia.

 

Učiteľka je povinná:

 • dennodenne pri prijímaní dieťaťa do triedy zistiť prostredníctvom rozhovoru so zákonným zástupcom a prehliadnutím dieťaťa, či zdravotný stav umožňuje jeho prijatie do triedy
 • zodpovedá, že do triedy neprijala dieťa podozrivé na ochorenie, a že jeho zdravotný stav bol vyšetrený ošetrujúcim lekárom, ktorý toto podozrenie nepotvrdil
 • zabezpečí izoláciu dieťaťa od ostatných detí ak dieťa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia dočasný dohľad nad ním a informuje zákonného zástupcu o jeho aktuálnom zdravotnom stave.

 

Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia počas pobytu dieťaťa v materskej škole

 

Ak sa u dieťaťa počas dňa prejavia príznaky akútneho ochorenia, je povinnosťou materskej školy:

 • dieťa umiestniť v oddelenej miestnosti
 • zabezpečiť nad ním dohľad
 • bez meškania informovať zákonného zástupcu dieťaťa.

 

 Postup pri výskyte vši hlavovej v materskej škole:

 • zabezpečiť izoláciu podozrivého dieťaťa od ostatných detí a zabezpečiť nad ním dozor do príchodu zákonného zástupcu , rodičov
 • zabezpečiť okamžitú informovanosť zákonných zástupcov dieťaťa s výskytom vši hlavovej
 • zabezpečiť informovanie všetkých rodičov, resp. zástupcov dieťaťa o výskyte vši hlavovej v zariadení
 • zabezpečiť informovanie zákonných zástupcov o nutnosti vykonania opatrení - dezinsekciu u všetkých členov kolektívu, vrátane jej zdravých členov a dezinsekciu pokrývok hláv, šálov, hrebeňov, hračiek, bielizne, t.j. predmetov, ktoré prichádzajú do styku s vlasmi
 • upozorniť zákonných zástupcov, že všami napadnuté dieťa prekonáva prenosné ochorenie a dieťa s prenosným ochorením sa musí liečiť a nesmie navštevovať kolektívne zariadenie
 • zabezpečiť dezinsekciu ležadiel, žineniek, kobercov, prípravkom proti lezúcemu hmyzu, miestnosti dôkladne vyvetrať a minimálne 3 - 4 dni nepoužívať
 • každé dieťa musí používať vlastné potreby osobnej hygieny (uterák, hrebeň)

 

 

Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody :

 

Pitný režim

 

 Materská škola je zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnom množstve.      Na jedno dieťa a deň pripadá najmenej 60 litrov vody, čo je možné dokladovať spotrebou pitnej vody v zariadení podľa merača.

     Teplá voda sa pripravuje pomocou elektrického ohrevu a pre deti je dostupná len cez zmiešavaciu batériu, ktorú obsluhuje pedagogický personál. Namiešaná voda nepresahuje teplotu 45°C. Kontrolu kvality vody zabezpečuje prevádzkovateľ vodovodného systému – Obec Lehota.

Deti majú zabezpečený pitný režim aj mimo podávania nápojov pri jednotlivých jedlách. Deťom sa podáva čaj, pitná voda, ktoré pripravuje zdravotne a odborne spôsobilá osoba vo výdajnej kuchynke. Umývanie použitých hrnčekov je zabezpečené vo výdajnej kuchynke. Deti majú označený hrnček ( sklenený) uložený na podnose.

Pitný režim detí sa zabezpečuje prostredníctvom školskej jedálne.

Učiteľky dbajú na pravidelný prísun tekutín deťom počas ich pobytu v MŠ podľa ich potrieb. Tekutiny sú pripravené v každej triede i na pobyte vonku v nerozbitných džbánoch. Poháre sú uložené na táckach v dosahu detí .

V triede deti používajú na pitie označené sklenené poháre/ každé dieťa má svoju značku/, na školskom dvore deti používajú jednorazové hygienické poháre umelé. Za ich čistotu a dopĺňanie vody zodpovedá prevádzková zamestnankyňa. Poháre sa umývajú v priestoroch kuchyne,  minimálne 2x denne podľa Vyhlášky MZ SR č.533/2007 Z .z  o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Učiteľky pri organizácii pitného režimu dbajú, aby sa uskutočnil hygienicky, vyhovujúcim spôsobom – odčlenenie čistej a špinavej prevádzky.

Zabezpečenie stravovania detí

 

MŠ  má k dispozícii centrálnu jedáleň /70m²/, ktorú možno využívať počas dňa a pobytu detí v MŠ  pre deti z 1. oddelenia/ 3-4 ročné/ na vykonávanie výchovno – vzdelávacích aktivít.  Zriaďovateľ  zariadenia pre deti týmto zabezpečí na jedno dieťa najmenej 3 m ² plochy dennej miestnosti, ktorá plní  funkciu herne v súlade s § 3ods.2) vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z. z.

 

Režim stravovania sa organizuje tak, aby dochádzalo k plneniu celospoločenských programov podpory zdravia a taktiež aby sa zabezpečilo:

 • pre deti v zariadeniach do šesť rokov veku s celodennou starostlivosťou podávanie desiatej, obeda a olovrantu,
 • pre deti v zariadeniach do šesť rokov veku, ktoré dochádzajú len na dopoludňajšie hodiny, podávanie desiatej; ak sú prítomné v čase obeda, aj podávanie obeda,
 • sa do zariadenia pre deti do šesť rokov veku a zariadenia školského stravovania, deťom individuálne nedonášala strava; to neplatí, ak dieťaťu  lekár so špecializáciou
  v špecializačnom odbore pediatria alebo lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore určil diagnózu, ktorá si vyžaduje osobitné stravovanie,

Organizácia v jedálni

 • Režim stravovania je organizovaný tak, aby zodpovedal veku, zdravotnému stavu a fyzickej záťaži detí.
 • Stravovanie detí zabezpečuje školská jedáleň ,kde sa podáva celodenná strava- desiata ,obed, olovrant a kde sa uskutočňuje konzumácia jedál a nápojov pre deti v čase ich pobytu v MŠ. A pre zamestnancov MŠ, ktorí spolupôsobia pri utváraní zdravých hygienických a spoločenských návykov.
 •      Strava sa podáva sa trikrát denne v trojhodinových intervaloch.  Za teplotu podávanej stravy je zodpovedná hlavná kuchárka.
 •      Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa  odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva(§ 140,ods.4, zákon  č. 245/2008 Z. z).
 •      Vedúca školskej jedálne zodpovedá za kvalitu, predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania, zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.
 •      Každé dieťa dostáva podľa jedálneho lístka  jedlo  bez ohľadu na to, či dané jedlo má rado , alebo nie. Počas jedla učiteľky nenásilne deti usmerňujú podľa potreby i prikrmujú.  
 •   Vo výnimočných prípadoch,  ak má dieťa vážny dietetický, alergický alebo iný zdravotný problém, môže rodič požiadať písomnou žiadosťou s priloženým lekárskym potvrdením a odporúčaním vedúcu školskej jedálne o možnosť svojmu dieťaťu nosiť stravu z domu.  Vedúca školskej jedálne žiadosť postúpi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorý posúdi jej  opodstatnenosť. Po odobrení žiadosti v takomto prípade rodič môže svojmu dieťaťu nosiť stravu v uzatvorenej označenej nádobe, ktorú prevádzková zamestnankyňa hneď po prinesení ukladá do chladničky na to určené a označené miesto.     
 •      Zákonný zástupca uhrádza výšku nákladov na nákup potravín, ktorú určuje zriaďovateľ.
 •      Jedálny lístok, do ktorého sú vpisované energetické a základné nutričné údaje o podávanej strave je pre informáciu rodičov vyvesený v šatni detí na viditeľnom mieste.
 • Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedajú pedagogickí zamestnanci. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas stolovania deti nenásilne usmerňujú a motivujú, deti jesť nenútia. Zodpovedajú za pokojné stolovanie počas desiaty, obeda i olovrantu.
 • Najmladšie deti používajú pri stolovaní lyžičku a postupne podľa individuálnych osobitostí detí, požiadaviek a konzultácií s rodičmi, vidličku a celý príbor. Všetky deti 5 – 6 ročné používajú kompletný príbor.
 •      Počas stolovania je v jedálni prevádzková zamestnankyňa, ktorá zabezpečuje čistotu priestorov aj detí v prípade, ak sa oblejú. Prevádzková zamestnankyňa zodpovedá za výdaj stravy a zberanie použitého riadu.

 

 

 

J zabezpečenia čistoty a údržby jednotlivých priestorov zariadenia pre deti, frekvencie upratovania, spôsobu a frekvencie dezinfekcie záchodov, spŕch a umyvární

Zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov zariadenia:

 

Priestory zariadenia a jeho  okolie sú  udržiavané v čistote a sú upratované. Čistotu priestorov: umývadiel, WC, chodieb, stien, dverí zabezpečuje upratovačka podľa harmonogramu upratovania a náplne práce (viď príloha).

Pomôcky na upratovanie sú uložené v upratovacej komore s výlevkou. Čistiace a dezinfekčné prípravky sú uložené v uzamknutej skrinke v upratovacej komore.

Použité pomôcky na upratovanie sa po použití dezinfikujú a sušia mimo priestorov pre deti.  

 

Maľovanie priestorov sa vykoná, ak sú steny viditeľne znečistené.

Príloha: 1 Harmonogram upratovania 

 Vnútorné priestory

Priestorové usporiadanie a funkčné členenie vnútorných priestorov umožňuje funkčnú nadväznosť jednotlivých priestorov a ich samostatnú prevádzku bez vzájomného rušenia Umožňuje voľné hry detí, oddych, výchovno-  vzdelávaciu činnosť, osobnú hygienu s otužovaním, stravovanie a telesné cvičenia.

Zariadenie jednotlivých herní je vybavené bezpečným nábytkom s oblými hranami. Podlahu tvorí pvc krytina , na ktorej jej koberec pravidelne čistený a udržiavaný a položený tak, aby sa zabránilo zakopnutiu. Neprikrytá podlaha je z nechladivého materiálu, ľahko udržiavateľná a umývateľná. Radiátory sú zabezpečené krytmi a inštalované svietidlá sú čistiteľné. Hračky sú bezpečné, ľahko čistiteľné a zodpovedajúce veku detí, ktorým sú určené. Priestory zariadenia pre deti sa uzamykajú. Priestor, v ktorom sa nachádza lekárnička je dostupný všetkým zamestnancom. Vnútorné priestory sa denne upratujú a zariadenia osobnej hygieny sa denne umývajú a dezinfikujú. Najmenej raz za štvrť roka sa vykoná upratovanie spojené s umytím okien ,svetiel, vykurovacích telies a vyprášením a vyčistením matracov detských ležadiel. Maľovanie priestorov  sa vykoná , ak sú steny  viditeľne znečistené. Je zabezpečené priame vetranie oknami nakoľko zariadenie nemá inštalovaný systém riadeného vetrania.

 

Pre pobyt detí v materskej škole sú k dispozícii  nasledovné priestory:

  Priestor:

                    Vybavenie priestorov:

 Šatňa pre deti

    Každé dieťa má samostatnú zatvorenú skrinku    s drevenou lavičkou na prezúvanie.

 Spálňa č.1 a č.2 samostatná

 Každé dieťa má samostatne stojacu  drevenú postieľku s matracom, svoj vankúš i paplón označený menom alebo  značkou identickou ako na šatňovej skrinke a pitnom režime

 Jedáleň spoločná

 Typizovaný nábytok zodpovedá hygienickým a bezpečnostným predpisom.

 Herňa samostatná

 Typizovaný nábytok, hračky a pomôcky zodpovedajú hygienickým a bezpečnostným predpisom

 Riaditeľňa

 Účelovo zariadená na administratívu

 Šatňa učiteľky

 Vybavená skrinkami na odloženie vrchného odevu a obuvi, umývadlom so zrkadlovou skrinkou

   Zariadenia na osobnú

    hygienu pre 1 a 2 triedu

 6 umývadiel pre deti s tečúcou pitnou studenou a teplou vodou,  každé  dieťa má svoj uterák označený značkou/ t. č. jednorazové papierové uteráky/

 Tekuté mydlo je nad každým umývadlom prichytené  na magnetickom držiaku.

7 wc mís oddelených priečkami, na každých 10 detí vyčlenené 1 umývadlo a 1 wc

   

- sprchový kút

- výlevku 1 ks

 Pre dôkladnú očistu pre deti

 Pre potreby upratovačky

   Zariadenia na osobnú

   hygienu pre 3.triedu

5 umývadiel a 5 WC mís, oddelených priečkou a dverami

Pre personál je k dispozícii samostatná šatňa vybavená šatňovými skrinkami pre každého PZ , vetraná priamo oknom v šatni, vybavená 1 umývadlom a zrkadlovou skrinkou na umiestnenie hyg. potrieb pre PZ a zariadenie na osobnú hygienu vybavené 1 WC a 1 umývadlo v sociálnom zariadení ako i ďalším umývadlom , ktoré  je umiestnené  na chodbe, ktorá slúži ako prechod medzi východom  z jedálne do chodby pred vstupom do kuchyne. Podlaha umyvárne  je ľahko čistiteľná, celistvá s protišmykovým povrchom a steny sú zabezpečené umývateľnou farbou, pravidelne sa čistia a dezinfikujú, záznam o pravidelnom čistení je na viditeľnom miestne v priestore umyvárne.

  Priestorové usporiadanie denných miestností

 

Počet herní:  2 samostatné herne a 1 viacúčelová miestnosť s rozkladaním ležadiel na popoludňajší odpočinok

 

Veľkosť jednotlivých herní v m2 /počet zapísaných detí v nich

Herňa č.171,12, m............. 24 detí

Herňa č.260m..............20 detí

                                    Viacúčelová miestnosť                     76,70  m..............25 detí

Počet spální:

 •  

Spálňa č.151,25 m..........24 detí

Spálňa č.349 m.......... 22 detí

Viacúčelová miestnosť

/ rozkladanie léhátok/76,70 m²............19 detí

 

 • Počet miestností, ktoré plnia funkciu herne a spálne: 1
 • Veľkosť  týchto miestností  v m2 /počet zapísaných  detí v nich

č.1 76,70, m.................................... 25 detí

 •  
 • Celkový počet zapísaných detí: 69

z toho poldenný pobyt: 4

Priestorové usporiadanie zariadení pre osobnú hygienu

 

 Zariadenia na osobnú hygienu sú 2 samostatné, delené na záchody a umyvárne, vybavené celkovo 11 umývadlami, 12 detskými záchodovými misami a 1 sprchovým kútom .

 • miešacia batéria v každom umývadle umiestnená mimo dosah detí.   

      Počet umývadiel 11ks                      

                                   Počet WC pre deti 12 ks

 • Oddelenie záchodových  mís priečkami bez dverí
 • Sprcha pre detí   1 ks

                      

Upratovacia komora pre upratovačky  s výlevkou a prívodom TÚV, uloženie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov mimo dosahu detí .

 

 

Priestor pre vedenie, administratívu

 

Riaditeľka MŚ má účelovú miestnosť vyhradenú na administratívu, uskladnenie dokumentácie, šatňovú skrinku na odkladanie odevu a obuvi a  kancelársky nábytok K dispozícii je i chladnička, vetranie priame cez okno a ventilátor využívaný v letných mesiacoch na regulovanie teploty v kancelárskych priestoroch. Súčasťou vybavenia je i príručný stolík s dvomi sklápateľnými stoličkami, pre konzultácie so ZZ detí a zaručenie diskrétneho dialógu za zatvorenými dverami.

 

 

 

Sklady hračiek, pomôcok

 

V zariadení nie sú vyhradené kabinety na uskladnenie pomôcok pre potreby výchovno vzdelávacej činnosti v MŚ pre nedostatok priestorových kapacít sú vhodne umiestnené skrinky v dosahu PZ slúžiace na didaktické pomôcky ako i výtvarný a pracovný materiál pre potreby PZ.

Hračky pre vnútorné použitie sú súčasťou výbavy jednotlivých herní. Hračky určené pre exteriér sú uložené v záhradnom uzamykateľnom domčeku .

 

 

Zásobovanie teplom a teplou úžitkovou vodou:

Spôsob vykurovania / vhodné mikroklimatické podmienky:

  Vykurovanie priestorov školy

Vykurovanie priestorov materskej školy je realizované ústredným kúrením, pripojeným na plynový kotol. Vykurovanie miestností je nastavené tak, aby   bola zabezpečená teplota v herni a v spálni najmenej 22o C a v umyvárni a záchode najmenej 24o C.

 Ak nie je možné zabezpečiť vykurovanie a teplota vzduchu klesne tri po sebe nasledujúce dni pod 18° C alebo ak teplota vzduchu v týchto priestoroch klesne v jeden deň pod 16° C, prevádzka materskej školy sa preruší.

 

V herniach a spálňach je zabezpečená teplota vzduchu najmenej 22°C, v umyvárňach a WC najmenej 23°C. Výmena vzduchu je zabezpečovaná vetraním :

 

-  ráno pred príchodom detí do MŠ - oknami otvorenými dokorán

-  počas pobytu detí vonku – oknami otvorenými dokorán

- počas upratovania a počas manipulácie s ležadlami a posteľnou bielizňou – oknami otvorenými dokorán

-  počas pobytu detí v herniach - vetracími otvormi tak, aby deti neboli vystavené prievanu

- v zimnom období – vetracím otvormi tak, aby nebola výrazne znížená teplota vzduchu v herniach

Po skončení prevádzky sa priestory dôkladne vyvetrajú.

 

 J starostlivosti o vonkajšie priestory, najmä o kvalitu piesku a udržovanie piesku

 J zabezpečenia opatrení zabraňujúcich znečisťovanie pieskoviska

Starostlivosť o vonkajšie priestory:

 

Hracie plochy, školská záhrada pre deti MŠ je oplotená. Popis zabezpečenia opatrení zabraňujúcich znečistenie pieskoviska. Starostlivosť o stav preliezačiek, hojdačiek
a ďalších zariadení detského ihriska z hľadiska bezpečnosti detí.

 

Pieskovisko sa prevádzkuje sezónne od 1. 3. do 30. 11. kalendárneho roka. Pri jeho údržbe
sa riadime Vyhláškou MZ SR č. 521/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Za starostlivosť a údržbu pieskoviska je zodpovedná upratovačka, vo frekvencii minimálne 1x za dva týždne čistí, prekope, prehrabe a denne podľa potreby poleje piesok pitnou vodou,
o čom si vedie písomné záznamy.

 Vonkajšie priestory 

     Vonkajšie priestory tvorí školský dvor s detským ihriskom, pieskoviskom, trávnatou plochou a certifikovanými detskými atrakciami/interaktívny domček, autíčko na strunách, hojdačky na strunách i voľne preklápacie, šmýkačky, domček na uskladnenie detských odrážadiel, kolobežiek, hračiek do pieskoviska  i lôpt a náčinia. Oplotenie ohraničuje areál MŠ tak, aby sa deti nemohli dostať do kolízii s dopravou. Vstupná bránka sa uzamyká pre zaistenie pohybu cudzích návštevníkov i ako prevencia pred vandalizmom v priestoroch areálu MŠ.

Priestor:

Vybavenie priestorov:

Školský dvor:

 

- detské ihrisko

Certifikovaná detská drevená agátová zostava so šmýkalkou, lanovými prvkami, šikmou plošinou s pomocným lanom na lezenie,  kolotoč, autíčko na strunách, interaktívny domček, hojdačky na strunách i samostatne stojace preklápacie hojdačky, domček na uloženie odrážadiel, kolobežiek, motoriek, náčinia na cvičenie, lopty, hračky do pieskoviska.

- pieskovisko č.1

 

Počas dňa, keď nie je pieskovisko využívané, je z hygienických dôvodov pevne prekryté ochrannou sieťkou

- trávnatá plocha

Pravidelne kosená, využívaná na pohybové aktivity detí

 

Čistota a údržba vonkajších priestorov MŠ

O vonkajšie plochy a chodníky sa stará prevádzkový pracovník MŠ v zmysle pracovnej náplne a vnútorného poriadku školy. Udržuje zverené priestory MŠ v bezporuchovom stave, tak aby nebolo ohrozené zdravie detí a zamestnancov MŠ, resp. iných osôb zdržujúcich sa v objekte

Sezónne v zime – udržiavanie bezpečnosti chodníkov, odhŕňanie snehu,v jeseni – vyhrabanie opadaného lístia ,starostlivosť o detské ihrisko ,detské atrakcie, hojdačky. Prípadné zistené nedostatky hlási riaditeľke školy. Opravy na týchto detských atrakciách sa vykonávajú  v spolupráci so zriaďovateľom. Je založená kniha údržby detského ihriska , ktorá obsahuje informácie o stave a údržbe ihriska.

Pieskovisko - úprava pieskoviska/plocha, frekvencia čistenia ,prostriedky údržby ,záznamy o čistení/ S účinnosťou od 1.12.2007 vstúpila do platnosti vyhláška MZ SR č.521/2017 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviská ako vykonávací predpis k zákonu č.355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2007.

Táto vyhláška upravuje požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskoviska určeného na hranie detí a určuje najvyššie povolené množstvá mikrobionálneho a parazitárneho znečistenia piesku v nich.

Plocha pieskoviska:

Ak je na nezastavanom pozemku MŠ a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti zriadené pieskovisko, jeho plocha musí byť najmenej 0,5 m ²na jedno dieťa. V našom prípade 11,47 m² čo prislúcha počtu 22 detí.

   Prevádzková zamestnankyňa zodpovedá za pravidelné čistenie, prekopávanie,       prehrabávanie a polievanie pieskoviska pitnou vodou jedenkrát za dva týždne počas sezóny od 1.marca do 30. novembra kalendárneho roka. Piesok vymieňame na začiatku sezóny.   O týchto prácach vykonáva pravidelnú písomnú evidenciu.

  Pieskovisko je mimo pobytu detí zabezpečené tak, aby nedochádzalo k jeho znečisťovaniu najmä zvieratami. Je prekryté ochrannou sieťkou.                                                          

 

 

J starostlivosti o stav preliezačiek, hojdačiek a ďalších zariadení detských ihrísk z hľadiska bezpečnosti detí

Starostlivosť o stav preliezačiek, hojdačiek, a ďalších zariadení detského ihriska

  Hracie a športové plochy počas sezóny pravidelne čistí, polieva pitnou vodou prevádzkový zamestnanec, ktorý zabezpečuje i nahlasovanie potreby kosenia trávnatej plochy minimálne dvakrát za mesiac alebo podľa potreby zriaďovateľovi

 Nátery na preliezačkách, kolotoči a šmýkačke sa obnovujú každý školský rok Prehliadka celistvostí konštrukcií sa vykonáva 2 x ročne a následne podľa potreby dochádza    k odstráneniu, oprave poškodených častí .Na bezpečnosť pohybu detí po preliezačkách a hojdačkách dozerá pedagogický  dozor . Údržba zariadení detského ihriska sa zabezpečuje počas prerušenia prevádzky a podľa  potreby .Hračky pre hry na školskom dvore sú uložené v sklade (vo vymedzených priestoroch), ich čistenie a dezinfekcia sa realizuje priebežne podľa potreby  Za kvalitu hračiek v exteriéri zodpovedajú pedagógovia Starostlivosť o vonkajšie priestory zabezpečuje prevádzková zamestnankyňa, ktorá si značí väčšie opravy do zošita a hlási všetky potrebné väčšie opravy riaditeľke školy. Riaditeľka okamžite informuje o vzniknutej situácii zriaďovateľa    

 

Organizácia pri pobyte detí vonku

Režim dňa v zariadení sa organizuje tak, aby sa zabezpečil a zohľadnil individuálny čas a dĺžka spánku alebo odpočinku dieťaťa vrátane možnosti ranného dospávania. V rámci denného režimu je vyčlenený dostatočný čas na pobyt detí vonku, počas ktorého sú pedagogickí zamestnanci povinní zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť. Venujúcim zvýšenú pozornosť , dodržiavajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ.V prevádzkach MŠ sa odporúča dodržiavanie dĺžky stanoveného pobytu detí vonku t.j. 2 hodiny dopoludnia a 2 hodiny popoludní samozrejme v závislosti od dĺžky pobytu dieťaťa v zariadení a vonkajších klimatických podmienok, a to v každom ročnom období.

 Pobyt vonku možno skrátiť alebo vynechať, ak vzniknú mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky ako víchrica, prudký dážď, teplota ovzdušia pod  mínus 10°C a teplota ovzdušia nad 31 °C alebo pri nadmernom znečistení ovzdušia. Súčasťou pobytu vonku sú pohybové, relaxačné, športové, poznávacie aktivity detí, vychádzky a edukačné aktivity, loptové hry, hudobno-pohybové hry, kreslenie na asfalt a iné činnosti.

 Okrem pobytu vonku sa využívajú aj telovýchovné aktivity medzi jednotlivými činnosťami a každý deň sú realizované i ranné cvičenia vo vyvetranej miestnosti ktoré napomáhajú deťom utvárať návyk na pravidelné cvičenie a radosť z pohybu.

Pri vyššom počte žiakov alebo organizovaných činnostiach , ktoré si vyžadujú zvýšenú bezpečnosť/ sánkovanie, plávanie/ zabezpečí riaditeľka MŠ ďalšieho zamestnanca. Na vychádzku učiteľka zabezpečí pre deti reflexné vesty a využíva terčík pri prechádzaní cez komunikáciu, pričom  sa dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Pri prechode cez vozovku učiteľka vchádza do vozovky ako prvá, zastaví premávku zdvihnutím terčíka a zostáva na vozovke až kým neprejdú všetky deti. Vozovku opúšťa ako posledná.

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec podľa  vyhlášky MŠ SR  č. 541/2021 Z. z. viac ako 21 detí /2-6 ročných a 4 -5 ročných/ a 22 detí  5-6 ročných/.

Pri pobyte na školskom dvore učiteľka skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, zapíše záznam na hárok v knihe detského ihriska, podľa potreby upozorní prevádzkovú zamestnankyňu, ktorá nebezpečné predmety odstráni. Dbá na bezpečnosť  a ochranu zdravia detí pri hrách na preliezačkách, osobným dohľadom a upozornením dieťaťa zabezpečí zvýšenú  bezpečnosť a vzájomnú ohľaduplnosť medzi deťmi.V prípade potreby dieťaťa ísť na toaletu, učiteľka poverí sprievodom prevádzkovú zamestnankyňu, ak to nie je možné, odchádza na toalety so všetkými deťmi.  Pri sebaobslužných činnostiach detí na pobyt vonku /obliekane, vyzliekanie/ pomáha učiteľke prevádzková zamestnankyňa.

J skladovanie posteľnej bielizne a manipulácie s ňou vrátane frekvencie jej výmeny

 Skladovanie posteľnej bielizne a manipulácie s ňou, vrátane frekvencie jej výmeny, frekvencia výmeny pyžám, uterákov :

 

Posteľná bielizeň sa mení 1x za 2 týždne.

Uteráky  sa vymieňajú 1 x krát za týždeň. Momentálne sa využívajú papierové jednorazové uteráky.

Pranie posteľnej bielizne a uterákov je zabezpečené:

rodičia (vyperú pyžamá detí frekvencia 1x do týždňa

            práčovňa, s ktorou má zariadenie uzatvorenú zmluvu, frekvencia 1x za 2 týždne

Použitá posteľná bielizeň z jednotlivých lôžok detí,  sa vkladajú do nepriepustných (igelitových) vreciek a tak sa odovzdávajú  zmluvnej práčovni  na vypratie.

 Organizácia v spálni

Zmyslom odpočinku je regenerácia psychických a fyzických síl detí. Každé dieťa spí na svojej samostatnej drevenej postieľke s matracom,  má vlastné pyžamo, vankúš a stoličku na odkladanie svojho oblečenia.

     Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá pedagogický zamestnanec na správne rozloženie ležadiel (40 cm od seba), na čistotu posteľnej bielizne, primerané oblečenie detí (pyžamo) a čistotu osobnej bielizne detí. Od odpočívajúcich deti neodchádza. K deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku pristupuje individuálne.

     V prípade, že sú všetky deti počas odpočinku v pokoji , učiteľka si dopĺňa triedne písomnosti, pripravuje pomôcky, študuje odbornú literatúru, používa počítač  na zabezpečenie vyššie uvedených činností.

     Pravidelné vetranie spálne v dopoludňajších hodinách zabezpečuje prevádzková zamestnankyňa vetraním cez okná, počas spánku detí učiteľka tak, aby neohrozila zdravie detí. V zimných mesiacoch prevetrávaním nepriamo cez ďalšiu miestnosť,   v letných mesiacoch sa spí pri otvorených oknách. Teplota spálne, ktorá nesmie klesnúť pod 22° C, sa sleduje na nástennom teplomere.

     Posteľná bielizeň sa vymieňa raz za dva týždne podľa hygienických noriem, prípadne podľa potreby. Za výmenu je zodpovedná prevádzková zamestnankyňa, ktorá si o tejto činnosti vedie zápis. Použitá posteľná bielizeň, sa vozí do práčovne Zlatka, s ktorou má obec Lehota uzatvorenú zmluvu.

Pyžamá detí sa vymieňajú raz za týždeň, spravidla na konci týždňa v piatok alebo individuálne podľa potreby. Za výmenu  zodpovedajú rod

 

J zneškodňovanie tuhého odpadu, frekvencie vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie

 Zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu a spôsob odstraňovania odpadových vôd:

     V materskej škole sa likviduje tuhý komunálny odpad a vedľajšie živočíšne produkty, t.j. kuchynský odpad.

Zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu

      Tuhý komunálny odpad z priestorov školy vynáša upratovačka do odpadovej nádoby,  ktorá je umiestnená na vonkajšom stanovišti pred areálom školy. Odvoz tuhého komunálneho odpadu  zmluvne zabezpečuje zriaďovateľ Obec Lehota. Po vyprázdnení sa nádoba umýva a následne dezinfikuje podľa potreby a uvedeného návodu.

V priestoroch školy je k dispozícii dostatok odpadových košov, ktoré vynáša prevádzková zamestnankyňa denne. Odpadové koše sa čistia a dezinfikujú týždenne, prípadne podľa potreby. 

Odvoz zabezpečuje: zriaďovateľ

Žumpa / interval vývozu: 1x do mesiaca

 

 

J pokyny pre zamestnancov vrátane povinnosti zabezpečenia trvalého dozoru nad deťmi

 

Pokyny pre zamestnancov:

 

Všetky osoby, ktoré pracujú s deťmi (učiteľky) sú zdravotne spôsobilé a ich zdravotný stav zodpovedá požiadavkám na prácu s deťmi predškolského veku. V prípade, že majú akútne infekčné ochorenie, prácu nevykonávajú.

Vykonávajú povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č. 75/2023 Z .z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, za účelom ochrany zdravia detí a to :

                              -  vykonávanie ranného filtra

                              - kontrola zdravotnej spôsobilosti detí

                  - zabezpečenie izolácie dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa   

                  - prejavilo príznaky akútneho ochorenia

                  - zabezpečenie dohľadu nad takýmto dieťaťom

- informovanie rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa

 

 

J pokyny pre návštevníkov

 

Pokyny  pre návštevníkov:

V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

Každá návšteva musí mať povolenie vstupu  od zriaďovateľa –Obec Lehota, prípadne riaditeľky materskej školy a podpíše sa do Knihy návštev, ktorá je k dispozícii vo vstupných priestoroch budovy.

Pre návštevníkov školy platí vnútorný poriadok školy. Návštevníci sa pohybujú v materskej škole len vo vymedzených priestoroch a  len nevyhnutný čas.

Návštevníci SMŠ používajú jednorazové návleky na obuv. V objekte sa pohybujú len v sprievode pedagóga. Pre návštevníkov je záväzný Školský  poriadok.

 

J plán opatrení pre prípad mimoriadnych situácií a havárií

 

Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií, telefónne čísla tiesňových volaní:

 Akúkoľvek mimoriadnu udalosť a haváriu hlásiť zriaďovateľovi -  Obec Lehota.

Zodpovedná riaditeľka školy.    

Zamestnanci materskej školy sú pravidelne preškolení, poznajú evakuačný plán v prípade havárie, živelnej pohromy alebo inej nepredvídateľnej udalosti. Evakuačný plán MŠ sa nachádza vo vstupnej šatni. V prípade nebezpečenstva musia zamestnanci i deti rýchlo a bezpečne opustiť priestory budovy.

Únikové cesty a núdzové východy, ktoré sú označené značkami a zreteľne čitateľné, vedú čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru. Pri únikových značkách je umiestnený únikový plán.

Šatňa, chodby a hospodárske priestory školy sú vybavené hasiacimi prístrojmi, ktoré sú pravidelne kontrolované bezpečnostným technikom a prechádzajú 1x ročne revíziou

Všetci zamestnanci MŠ sú pravidelne podľa plánu školení bezpečnostným technikom cez zriaďovateľa materskej školy. Sú zodpovední za dodržiavanie predpisov BOZP a PO.

Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje:

 • z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky
 • z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy alebo katastrofy, ktoré dočasne alebo dlhodobo neumožňujú pobyt osôb na tomto území
 • z územia ohrozeného haváriou vodohospodárskych diel

    Plán evakuácie pre deti z materskej školy je spracovaný podľa vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z .z. o zabezpečovaní evakuácie, § 6 ods. 3 a podľa metodického usmernenia č. 11/2008-R z 10. septembra 2008 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach

V budove MŠ je vypracovaný Požiarny evakuačný plán, Požiarne poplachové smernice.

V Požiarnom evakuačnom pláne sú delegované osoby zodpovedné za :

- evakuáciu detí

- otvorenie únikových priestorov

- vypnutie hlavného vypínača elektrického prúdu

- kontrolu detí a pedagogických aj prevádzkových zamestnancov

 

 1. telefónne čísla tiesňových volaní, ak ide o mimoriadnu situáciu

 

Tiesňové telefónne čísla sú na Požiarnych poplachových smerniciach, na Požiarnom evakuačnom pláne. Zoznam a telefónne čísla najdôležitejších inštitúcií sú v Požiarnych poplachových smerniciach.

 

Ohlasovňa pre núdzové volanie – telefónny prístroj pred riaditeľňou na chodbe.

Telefónne čísla tiesňových volaní :

Integrovaný záchranný systém                    112

Hasičská jednotka HaZZ                                150       

Lekárska záchranná služba                           155

Polícia                                                                  158

 

 Legislatíva:

 

Prevádzkový poriadok bol vypracovaný v súlade so:

 • Zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení noviel
 • Vyhláškou MZ SR č. 75/2023 Z. z. o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
 • Vyhláškou MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská
 • Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • Zákonom NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

 

 

 

Dátum : 23.06.2023                                                              Podpis + odtlačok pečiatky

 

Príloha 1/  Harmonogram upratovania

                 Zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov školy

     Na upratovanie sa používajú roztoky syntetických čistiacich prípravkov v koncentráciách odporúčaných výrobcami, ktoré sa pripravujú v teplej vode, a ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prostriedky.

     Za nákup správnych čistiacich prostriedkov zodpovedá riaditeľka materskej školy. Pri upratovaní sa používajú klasické ručné pomôcky, umývacie a čistiace nástroje, ktoré sú označené podľa účelu, a to napr.  pomôcky, ktoré sa používajú na upratovanie WC,  na umývanie podláh, stien a dverí, pomôcky, ktoré sa používajú na čistenie nábytku, stolov, hračiek a pod.

     Pomôcky na upratovanie, čistiace a dezinfekčné prípravky sú uložené v sklade čistiacich potrieb mimo dosahu detí. Za ich uloženie zodpovedá upratovačka.

Použité pomôcky na upratovanie sa po použití dezinfikujú a sušia mimo priestorov pre deti. Pri umývaní podláh a plôch sa používajú 2 vedrá, v jednom sa handra namáča buď do čistiaceho alebo do dezinfekčného roztoku a do druhého sa žmýka.

Frekvencia upratovania:

Pri dennom upratovaní sa realizujú tieto činnosti:

 • vetranie miestností, utieranie prachu na poličkách, parapetných doskách
 • utieranie na vlhko – stoly, detské kútiky, kľučky dvier
 • vysávanie kobercov, upratovanie ležadiel
 • zametanie všetkých priestorov, utieranie podláh, chodieb a šatne navlhko
 • utieranie dlažby vo WC, umyvárni, čistenie umývadiel, WC mís
 • vynášanie odpadkov a umývanie, dezinfikovanie odpadkových košov

Čistiace prostriedky: Pur ,dezinfekčné Savo, Chloramin, Banox, antibakteriálne Fixinela ,Citra

Dezinfekčný prípravok

Frekvencia

Koncentrácia

FIXINELA

denne

koncentrovaná

SAVO PRIM

denne

1 %

 

Pri týždennom upratovaní sa realizujú tieto činnosti:

 • umývanie obkladov, ometanie stien vo všetkých priestoroch
 • dezinfekcia všetkých WC a všetkých priestorov dezinfekčnými prostriedkami
 • čistenie, dezinfekcia hrebeňov
 • ošetrovanie a leštenie nábytku
 • čistenie a umývanie hračiek
 • výmena uterákov a pyžám detí
 • vytieranie detských šatníkov, umývanie dverí
 • vysávanie spoločných miestností
 • drobná údržba, udržiavanie kvetov, dezinfekcia odpadových nádob

Dezinfekčný prípravok

Frekvencia

Koncentrácia

DEZINFEKČNÝ PRÍPRAVOK NA BÁZE AKTÍVNEHO KYSLÍKA

týždenne

podľa návodu

SAVO PRIM

Raz za 14 dní

1%

 

Pri mesačnom upratovaní sa realizujú tieto činnosti:

 • dôkladné čistenie kobercov
 • výmena posteľnej bielizne ( jeden krát za 14 dní)
 • pranie textilných hračiek
 • vysávanie matracov
 • utieranie, sprchovanie kvetov

Pri polročnom upratovaní sa realizujú tieto činnosti:

 • čistenie svietidiel, okien, okenných rámov, skriniek na šaty
 • tepovanie kobercov, pranie záclon, umývanie radiátorov
 • dezinfekcia všetkých priestorov ,upratovanie skladu
 • vetranie a sušenie paplónov, vankúšov, matracov

Vysávanie kobercov, utieranie podláh v celom oddelení /WC, umyváreň, jedáleň, šatňa, chodba, príslušenstvá/ sa vykonáva v čase pobytu detí vonku, počas odpočinku a popoludní tak, aby deti neboli rušené, obmedzované a aby im nehrozil úraz pošmyknutím a pod.

V priebehu dňa upratovačka udržiava čistotu a poriadok v zmysle pracovnej náplne. Zabezpečí a zodpovedá za čistotu, hygienu a dezinfekciu prevádzkových priestorov.

Za dodržiavanie čistoty a poriadku podľa harmonogramu zodpovedá riaditeľka materskej školy.

Zabezpečenie sanitácie
Sanitácia sa v materskej škole vykonáva:

 • Mechanickými prostriedkami: kefy, metly, handry, vedrá, hubky, mop, vysávač     a iné. Mechanickými prostriedkami sa vykonáva sanitácia denne.
 • Chemickými prostriedkami: čistiace a detergenčné prostriedky
 • Dezinfekčnými prostriedkami: podľa prílohy o dezinfekcii (pravidelne obmieňať)

Sanitácia - je činnosť, ktorou sa vykonávajú a zabezpečujú bezchybné hygienické podmienky prostredia a zahrňujú činnosť - dekontaminácie, dezinfekcie, deratizácie, dezinsekcie .

Deratizácia – je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov ako sú potkany alebo myši, vykonáva sa nariadením zriaďovateľa v čase letných prázdnin.

Dezinsekcia – ničenie článkonožcov, hlavne mravcov sa realizuje podľa potreby spravidla v letných mesiacoch tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia detí a zamestnancov. Sanitáciu v materskej škole vykonáva prevádzková zamestnankyňa.

Dezinfekcia - vykonáva sa vždy po dôkladnom mechanickom očistení chemickými dezinfekčnými látkami na báze chlóru podľa návodu. V priestoroch umyvárne /WC, umývadlá/ sa vykonáva denne.

Pri výskyte infekčného ochorenia, v čase zvýšenej chorobnosti detí /chrípka a iné ochorenia/ sa dezinfikujú priestory, zariadenia a predmety podľa potreby alebo ak dezinfekciu nariadi orgán RÚVZ.

     V zariadení školského stravovania sa sanitácia realizuje podľa rozpisu vedúcej školskej jedálne a v ostatných priestoroch podľa pokynov riaditeľky školy      

Čistiace a dezinfekčné prípravky sa obmieňajú v trojmesačných intervaloch

Tabuľka dezinfekčných  a čistiacich prostriedkov:

Predmet – oblasť použitia

Dezinfekčný, čistiaci prostriedok

Spôsob aplikácie

Koncentrácia roztoku

Doba expozície

Podlahy, Kľučky dverí, Pracovné náradia

 

Umyť dezinfekčným roztokom denne, kľučky nechať zaschnúť

 1.  

 

 

 

0,5 – 1,5 %,0,5 %,2%

Umyť a nechať zaschnúť,

 

30 min.

Umyť, nechať zaschnúť(spray nastriekať a nechať zaschnúť)30 min.30 – 60 min.1 hod.

Keramické obklady, Olejové nátery

 

Umyť koncentrátom, čistiacim práškom denne. Umyť dezinfekčným roztokom raz za 14 dní.

 •  

 

koncentrát priame použ.

 

priame použ.

 

30 min.30 min.Umyť a nechať zaschnúť

15 min.

Umyť a nechať zaschnúť

30 min.

 

 

30 min.1 – 4 hod.2 hod.1 hod.

 

Savo WCDesi WCDomestosSifoChloramín TWC gélSuprachlór TSomo WCBanox WCFixinela

Sedaciu časť umyť, utierať steny a podlahu, do misy vliať dezinfekčný roztok a nechať pôsobiť, denné umývanie

Priame použ.priame použ. koncentrát priame použ.

 

 

 1.  

0,5 – 1,5%

 

priame použ.priame použ. koncentrát

Nastriekať, nechať pôsobiť 30 min. a opláchnuť(použiť osobitné vedro a handru)

 

30 min.30 min. a opláchnuť30 min. a opláchnuť30 min.

Toaletné potreby, hrebene, poháre  k pitnému režimu, hračky

 

Ponoriť do dezinfekčného roztoku, raz týždenne (v piatok)

 

30 min.Ponoriť do dezinfekčného roztoku, umyť teplou vodou, osušiť

 

Frosch tekutýCiprotekutýRenovaTepChloramín TDusept

Kovový, leštený, kožený umyť a dezinfikovať raz za 14 dní, čalúnený mechanicky povysávať denne

Priame použ. priame použ. priame použ.

 

 

Utrieť vlhkou handrou s dezinfekčným roztokom a vyleštiť30 min. mäkkou kefkou naniesť dezinfekčný prostriedok

Koberce, matrace

 

Vysávať denne, po mechanickej očiste vytrieť dezinfekčným roztokom

 

Vytepovať (1x mesačne)Vyklepať cez handru namočenú v dezinfekčnom roztoku

Pomôcky na hrubé upratovanie – kefy, handry, vedrá

     

30 min.30 min. umyť alebo nastriekať

Rohože plastové

 

Mechanicky očistiť, dezinfikovať

 1.  

 

 

Umyť, zaschnúť.UmyťUmyť alebo nastriekať15 min. – 4 hod

 

Ponoriť do roztoku, nechať vysušiť

 

Fermacidal 36

 

 

 

 

 

 

Denne

 1.  

 

 

 

 

 

 

Tekuté mydlo

 

 

 •  

Na umyté, osušenénastriekať alebo opláchnuť roztokom a vyutierať ruky a odhodiť.

 

 

 

Vtierať 30 sek. So suchých rúk votrieť do pokožky

   

raz za 2 týždne prekopať, prehrabať, polievať (v piatok), predtým piesok porýľovať

   

 

Harmonogram upratovania

 

 

 

 

Denné

 

Týždenné

 

Mesačne

 

Štvrťročne

 

Polročne

 

Ročne

 

Dezinfekcia

 

Chodby

x

 

 

 

 

 

 

Schodištia

x

 

 

 

 

 

 

Šatne

x

 

 

 

 

 

x

Podlahy herni (umývateľne umývať, textilné vysávať)

x

 

 

 

 

 

 

Podlahy spálni umývateľne umývať, textilné vysávať)

x

 

 

 

 

 

 

Stoličky

x

 

 

 

 

 

 

Stoly

x

 

 

 

 

 

 

Detské kútiky

x

 

 

 

 

 

 

Okenné parapety

x

 

 

 

 

 

 

Kryty na radiátoroch

x

 

 

 

 

 

 

Madlá zábradlí

x

 

 

 

 

 

 

Kľučky dvier

x

 

 

 

 

 

 

Odpadkové koše (vyprázdňovanie)

x

 

 

 

 

 

 

1x týždenne

WC

x

 

 

 

 

 

x

Umývadla vo WC

x

 

 

 

 

 

x

Umyvárne

x

 

 

 

 

 

x

Sprchy

x

 

 

 

 

 

x

Umývanie umývateľných stien

 

x

 

 

 

 

 

Poháre na stomatohygienu

 

x

 

 

 

 

 

Hračky

 

x

 

 

 

 

 

Ležadlá

 

x

 

 

 

 

 

Dvere

 

x

 

 

 

 

 

Koberce (mokrou cestou)

 

 

x

 

 

 

 

Čalúnenie (mokrou cestou)

 

 

x

 

 

 

 

Textilné hračky (pranie)

 

 

x

 

 

 

 

Matrace (vysávanie)

 

 

x

 

 

 

 

Pranie záclon a závesov

 

 

 

x

 

 

 

Čistenie žalúzií

 

 

 

x

 

 

 

Umývanie radiátorov – vykurovacie obdobie

 

x

 

 

 

 

 

Umývanie radiátorov mimo vykurovacieho obdobia

 

 

 

x

 

 

 

Umývanie okien

 

 

 

x